הקורי-הלוחכ הצא/הנילוריפס
Spirulina/Blue-green algae)
(Spirulina maxima)

תימינ תיאת-דח הצא-ורקימ איה הנילוריפס
.(Blue-green algae) הקורי הלוחכ הצא הנוכמו האלול תייומד

הקירפא ימגאב ומכ ,שמש יפוטש ,םימח םירוזיאב הצופנ הצאה
.הנוזת ירמוח לשזכורמ רוקמ הווהמו םיחולמ םימיבו וקיסכמו


תיאופר תוליעפ
...שי הנילוריפסה תצאב
,רקב רשב ןובלחב רשאמ 3 יפמ הלעמל) ןובלח יזוחא 71דע
.לורטסלוכו ןמוש אלל תאז    
(Methionine) ןינויתמ ןהב ,תוינויחה ונימאה תוצמוח לכ
.(L-Lysine) ןיזילו   
,(Gamma-linolenic acid-GLA) תיאלוניל-המג הצמוח
(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח ,(הלילה רנ ןמשבמ 3 יפ)   
.(Archidonic acid) תינדוכירא הצמוחו   
,(דרתבמ 50 יפ) לזרב ,(בלחב רשאמ 10 יפ תומכב) ןדיס
,A ןימטיו ,ליפורולכ ,םוינלס ,ןחרז ,ןגנמ ,םויזנגמ   
תומכב) E ןימטיו ,(רקב דבכ תמועל 26 יפ) B12 ןימטיו   
,(רזגב רשאמ 25 יפ) ןיטורק הטב ,(הטיח טבנבש..וזל המוד   
.ץבאו תשוחנ   
הנילוריפסה תונוכת
.תינימטסיה-יטנא
.תינטרס-יטנא
.תילאירטקביטנא
.תילאריו-יטנא
.םד ץחל הדירומ
.לורטסלוכ הדירומ
.דבכה לע הניגמ
.םדב םינמוש התיחפמ
.תיטנדיסקוא-יטנא
.ןוסיחה תכרעמ תקזחמ
.הנירק יקזנ הניטקמ
.תינוצמיח הקע התיחפמ
.הילכ יאת תוליער הניטקמ
תוחתפתה תדדועמ
.םד יאת    
.תיבצע תונוונתה הגיסמ


...ב לופיטל שמשל היושע הנילוריפס
.םדב לורטסלוכ רתי
.הימנא
.םד ץחל רתי
ףעפעה תיוע
.(Blepharospasm)   
הפה לש היקלפוקיול
(Oral leukoplakia)   
.תודבכ תוכתמ תלערה
.תרכוס
.תוימינפ תוקלד
.םיקרפ תקלד
.(העינמ) ינמוש דבכ
.תינורכה תופייעה 'סת
.היגליימורביפ
.רתי תנמשה
.הנוזת תת
.תיגרלא תלזנ
.ןסרא תלערה
.הנירק תלערה
.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.םיעצפ יופיר זוריז
.תונקדזה תועפות
תילאריו דבכ תקלד
(Viral hepatitis)  


...לש ףסותכ שמשל היושע הנילוריפס


תורהזא
.רוע תחירפו הנילוריפסל תיגרלא תושיגר ןכתית
.זוכיר תויעבו תועזה ,םירירש יבאכ ,שאר יבאכ ונכתי ןכ
תודבכ תוכתמב םימהוזמ תויהל םילולע הנילוריפס ירצומ
.ךכמ עמתשמה לכ לע   
הלולע הצאב (Phenylalanine) ןינלאלינפ ונימאה תצמוח
הירונוטקלינפ הלחמהמ םילבוסב תושק תובוגת םורגל   
.(Phenylketonuria - PKU)  

תופורת תוידדה תובוגת
...ב לופיטל תונתינה תופורת םע תוידדה תובוגת ונכתי

.םדב לורטסלוכ רתי
.תויגולוריונ תוערפה
.םד לוליד
.םינימטסיה-יטנא

.בל תויעב
.סיזרורפואטסוא

.ןוסיחה תכרעמ
.(ACE יענומ) םד-ץחל רתי
.תוקלד
.תרכוס

...ב לופיטל תופורת ןכו
.לקשמ תדרוה
.ןטרס


תושדח
2005 לירפא
ץבש יקזנ תוניטקמ הנילוריפסו תוינמכוא דרת
Uni. of South Florida College of Medicine ירקוח
,דרת לש הלודג הכירצ יכ ,תודלוחב ךרענ רשא רקחמב ,וליג
תויעבו חומ יקזנ הליבגמ הנילוריפסו תולוחכ תוינמכוא
.ץבש בקע םימרגנה תורחא תויגולוריונ

ןטירפתב ולא םיביכרמב וטעלוהש תודלוחש וליג םירקוחה
.הצאוה ץבשמ םתוששואתהו יחומ קזנמ תוחפ ולבס
סחיב 75% דע 50%-ב ןטק היה ולבס םה ונממ קזנה רועיש
.ליגר טירפת ולבקש תודלוחל
-יטנאהו םייטנדיסקוא-יטנאה םיביכרמהש םירעשמ םירקוחה
בצעה יאת יקזנ תתחפהל םיארחא ולא תונוזמב םייתקלד
.ץבש ידי-לע םרגנה םיאתה תומלו

יכ הליג רשא םדוק רקחמ יאצממ תובקעב אב הז רקחמ
גיסמ הנילוריפסו תולוחכ תוינמכוא ,דרתב רשעומ טירפת
,ליג בקע םימרגנה ,דומילה רשוכב הדיריו ןורכיזב תורדרדיה
.תושישק תודלוחב

Experimental Neurology