הקורי-הלוחכ הצא/הנילוריפס
Spirulina/Blue-green algae
(Spirulina maxima)

תיאת-דח הצא-ורקימ איה הנילוריפס
הצא הנוכמו האלול תייומד תימינ
(Blue-Green Algae) הקורי הלוחכ

הקירפא ימגא ומכ ,שמש יפוטש ,םימח םירוזיאב הצופנ הצאה
.הנוזת ירמוח לש זכורמ רוקמ הווהמו םיחולמ םימיבו וקיסקמותיאופר תוליעפ

הנילוריפסה תצא בכרה
,רקב רשב ןובלח-במ 3 יפמ הלעמל) ןובלח יזוחא 71 דע
.לורטסלוכו ןמוש אלל תאז 
(Methionine) ןינויתמ ןהב תוינויחה ונימאה תוצמוח לכ
.(L-Lysine) ןיזילו 
,(Gamma-linolenic acid-GLA) תיאלוניל-המג הצמוח
(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח ,(הלילה רנ ןמשמ 3 יפ) 
.(Archidonic acid) תינדוכירא הצמוחו 
,(בלח-במ 10 יפ תומכב) ןדיס
,םויזנגמ ,(דרת-מ 50 יפ) לזרב 
,ליפורולכ ,םוינלס ,ןחרז ,ןגנמ 
26 יפ) B12 ןימטיו ,A ןימטיו 
E ןימטיו ,(רקב דבכ תמועל 
,(הטיח טבנב וזל המוד תומכב) 
.ץבאו תשוחנ ןכו (רזג-במ 25יפ) ןיטורק אטב הנילוריפסה תונוכת
תינימטסיה-יטנא
תינטרס-יטנא
תילאירטקביטנא
תילאריו-יטנא
םד ץחל הדירומ
לורטסלוכ הדירומ
דבכה לע הניגמ
םדב םינמוש התיחפמ
תיטנדיסקוא-יטנא
ןוסיחה תכרעמ תקזחמ
הנירק יקזנ הניטקמ
תינוצמיח הקע התיחפמ
הילכ יאת תוליער הניטקמ
תוחתפתה תדדועמ
םד יאת  
תיבצע תונוונתה הגיסמ

 
 ...ב לופיטל שמשל היושע הנילוריפס
םדב לורטסלוכ רתי
הימנא
.םד ץחל רתי
ףעפעה תיוע
(Blepharospasm
הפה לש היקלפוקיול
(Oral leukoplakia
תודבכ תוכתמ תלערה
תרכוס
תוימינפ תוקלד
םיקרפ תקלד
(העינמ) ינמוש דבכ
תינורכהתופייעה 'סת
היגליימורביפ
רתי תנמשה
הנוזת תת
תיגרלא תלזנ
ןסרא תלערה
הנירק תלערה
ןוסיחה תכרעמ קוזיח
םיעצפ יופיר זוריז
תונקדזהה תועפות
תילאריו דבכ תקלד
(Viral hepatitis


...לש ףסותכ שמשל היושע הנילוריפס
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
B12 ןימטיו
E ןימטיו
ןובלח
לזרב
תיאלוניל אמג הצמוח
םידיאונטורק


תורהזא
רוע תחירפו הנילוריפסל תיגרלא תושיגר ןכתית
זוכיר תויעבו תועזה ,םירירש יבאכ ,שאר יבאכ ונכתי ןכ
תודבכ תוכתמב םימהוזמ תויהל םילולע הנילוריפס ירצומ
ךכמ עמתשמה לכ לע 
הלולע הצאב (Phenylalanine) ןינלאלינפ ונימאה תצמוח
הירונוטקלינפ הלחמהמ םילבוסב תושק תובוגת םורגל 
(Phenylketonuria/PKU

תופורת תוידדה תובוגת
...ב לופיטל תונתינה תופורת םע תוידדה תובוגת ונכתי 
םדב לורטסלוכ רתי
תויגולוריונ תוערפה
םדה לוליד
םינימטסיה-יטנא
ןוסיחה תכרעמ
(ACE יענומ) םד-ץחל רתי
תוקלד
תרכוס


...ב לופיטל תופורת ןכו

בל תויעב
סיזרורפואטסוא
לקשמ תדרוה
ןטרס

...תושדח - הנילוריפס ואר

.