תילגיס/ינחיר לגיס
Sweet Violet
Veilchen/Maerzveilchen :תינמרג
(Viola odorata)

קורי יתנש-בר חמצ (תילגיס) לגיסה
םירעוימ םיחטשב ץופנ אוה .מ"ס 10 דע הבוגל אשנתמה דע
רקיעב תאז ,םיבחרנ החימצ ידברמ רצוי אוה םש ,הפוריאב
.הצחמל םילצומ םירוזיאב

.טלסב םישמשמו םיליכא םיחרפהו (סג םקרמ םהל) םילעה
.םילישבתלו םיקרמל םיפיסומ םילשובמה םילעה תא
.ןוזמ ירוטיעל םישמשמו רתויב םיאנו םינטק םיחרפה
.םימשבב שמשמ םיחרפהמו םילעהמ םיקיפמ ותוא ןמשה
.המישנ יננערמב םישמשמ (םהמ ןמשהו) םיחרפה


לודיג יאנת
.ולדגל לקש דימעו האנ חמצ אוה לגיסה
תוטשפתה םיענומו האנ עקרק יוסיכ םיווהמ לגיסה ידברמ
.רב יבשע   
אוהש יאנתב ,שמשב ףאו םח םילקאב לגיסה תא לדגל ןתינ
.הפוכת הייקשה לבקי   
רוזיאב בטיה תזקונמו הירופ עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
שיש יאנתב ,ןבא תוריקב םיכרחב טלקיהל יושע חמצה .לצומ   
.עקרק טעמ םהב   
.('צ תולעמ 20- דע) הרקב דימע
םיחמצ שוג תקולח ידי-לע השענ ,הנשה לכ ךשמב ,יובירה
.םאה חמצמ תוחולש תדרפה וא וישרוש לע   


תיאופר תוליעפ
,יטמוראה ןמשב ןכו וישרושבו ויחרפב ,לגיסה ילעב םישמתשמ
.םיחרפהמ םיצממ ותוא

,(Ferulic Acid) תילורפ 'ח ,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח שי לגיסב
ןיטלופוקס ,(Quercetin) ןיטצרווק ,(Kaempferol) לורפמק
.םינינופאסו (Salicylic Acid) תיליצילס הצמוח ,(Scopoletin)
.האקה םרוגה דיאולקלא ,(Violine) ןילויו שי לגיסה ישרושב

ינחירה לגיסה תונוכת

(1).ינטרס-יטנא
(2).האקה םרוג
(2).לשלשמ
(1) .ילאירטקביטנא
(1).םיבאכ ךכשמ
(1) .רוע עיגרמ
(1).חייכמ

.ולוכ חמצה/םיחרפהו םילעה (1)
.םישרושה (2)

לגיסה , ןיריפסא םיניכמ הנממ תיליצילסה הצמוחל תודוה
...ב לופיטל שמשמ

...ב לופיטל פוריס תנכהל םישמשמ םיחרפהו םילעה


פוריס תנכה
םיחרפו םילע לפסה אולמ לע םיחתור םימ רטיל 1/2 וגזימ
.בטיה םישותכ   
.תועש 12 ךשמל תיכוכז ילכל לכה וריבעה
.גיראל דעבמ וטחסו וננס
.ךימס פוריס תלבק דע וחיתרהו רכוס ג"ק 1 ופיסוה
.תנצנצל וריבעהו וננצ

םידליל ןונימ
.םויב םימעפ 3 דע 2 ,תחא תיפכ

...ב לופיטל םישמשמ םישבוימ לגיס ישרושמ המח תיצמת
.תוריצע

הת
...ב לופיטל שמשמ ולוכ חמצהמ הת

...לע הלקהל שמשמ (סרפמוק) הייטרב רקה התה

םייניש תאיצי יבאכ
.תוקוניתב   
.םייניע תקלד
.רוע יאולחת

הת תנכה
םימח םימ לפסב שבוימה/ירטה חמצהמ לפס 1/4 וליבטה
.תוקד 10 ךשמל   
.ךרוצל יפל רכוס/שבד ופיסוה

ןונימ
.םויב םיימעפ ,לפס 1/2

ינוציח שומיש
...ל םישמשמ םישותכה םילעה

.םייוריג תעגרה.תוחיפנ תדרוה

...ל תשמשמ טבמאל םישותכה םיחרפה תפסוה

...ב לופיטל היפרתמוראב שמשמ םיחרפה ןמש

.רוע תויעב.תונופמיס יאולחת
.תושישת

הרהזא
,תונבצע ,םיזע ןטב יבאכ םורגל הלולע שרושהמ לודג ןונימ
.םד-ץחל תויעבו המישנ יישק