תושדח - הנילוריפס
Spirulina - News


ץבש יקזנ דגנ דועו הנילוריפס
באכל תושיגר תלטבמ הנילוריפס
םישישקב תוינוסיח תקזחמ הנילוריפס
תיאלקח תלוספמ ןינאיצוקיפ זוטניס
ליג יקזנמ םויבורקימה לע הניגמ הנילוריפס
םיאטרופסב ינוסיח דוקפית ריבגמ הנילוריפס ףסות


...הנילוריפס ואר

2005 לירפא
םיקזנ םיניטקמ הנילוריפסו תולוחכ תוינמכוא ,דרת
יחומ ץבש בקע

Uni. of South Florida College of Medicine ירקוח
,דרת לש הלודג הכירצ יכ ,תודלוחב ךרענש רקחמב ,וליג
תויעבו חומ יקזנ הליבגמ הנילוריפסו תולוחכ תוינמכוא
יחומ ץבש בקע םימרגנה תורחא תויגולוריונ

ןטירפתב ולא םיביכרמב וטעלוהש תודלוחש וליג םירקוחה
.הצאוה ץבשמ םתוששואתהו יחומ קזנמ תוחפ ולבס
75% דע 50%-ב ןטק היה ולבס םה ונממ קזנה רועיש
ליגר טירפת ולביקש תודלוחל סחיב

םייטנדיסקוא-יטנאה םיביכרמהש םירעשמ םירקוחה
יקזנ תתחפהל םיארחא ולא תונוזמב םייתקלד-יטנאהו
ץבש ידי-לע םרגנה םיאתה תומלו בצעה יאת

הליג רשא םדוק רקחמ יאצממ תובקעב אב הז רקחמ
הנילוריפסו תולוחכ תוינמכוא ,דרתב רשעומ טירפת יכ
םימרגנה ,דומילה רשוכב הדיריו ןורכיזב תורדרדיה גיסמ
תושישק תודלוחב ,ליג בקע

Experimental Neurology


2009 ינוי
באכל תושיגר תלטבמ הנילוריפס תיצמת
,ןאווייט National Defense Medical Center-ב רקחמ
ןינאיצוקיפ תבוכרת יכ אצמ ,תודלוחב ךרענש
תוקורי -תולוחכ תוצאב היוצמ רשא (C-Phycocyanin)
(Spirulina) הנילוריפסה ומכ ,(Blue Green Algae)
תלעב תויהלו (Inflammation) תקלד םצמצל היושע
(Pain Killing Effect) םיבאכ תככשמ העפשה

תומוד תואצות ביני םדא ינבב רקחמ םא םירקוחה ירבדל
רתי יוטיב ידי לע תמרגנה תינורכ תקלד עונמל היהי ןתינ
ףוגה לע הנגהה ןונגנמב הטילש יא וא


Analgesia & Anesthesia


2011 ראורבפ
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ הנילוריפס
,ב"הרא University of California, Davis-ב רקחמ
(Spirulina) הנילוריפס ףסות לש תימוי הליטנ יכ אצמ
(Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא קזחל הייושע
םע דדומתהל םהל רשפאלו (Seniors) םישישקב
(Aging) תונקדזהל הרושקה (Anemia) הימנא

תריפס תלדגהל םג האיבה הנילוריפסה ףסות תליטנ
םישנב .(White Blood Cells) םינבלה םדה יאת
דחוימב הריהמ הבוגתה התייה

הנש 63 עצוממ ליג ינב םישישק 40 ופתתשה רקחמב
תוילבט 6 ,תועובש 12 ךשמב ,םוי ידמ ולביקש
א"כ ג"מ 500 תונב הנילוריפס

Molecular Immunology & Cellular


2017 ינוי
תיאלקח תלוספמ ןינאיצוקיפ טנמגיפה זוטניס
ורקיממ זטנוסמ (Phycocyanin) ןינאיצוקיפ ןעבצ / טנמגיפה
ומכ ,(Blue-Green Microalgae) תוקורי-תולוחכ תוצא
.ןוזמה תיישעתב לכאמ עבצ רקיעב שמשמו הנילוריפסה
םייתואירבה תונורתיה לע ועיבצה םימדוק םירקחמ
הז יעבט טנמגיפב םימולגה םיילאיצנטופה

םיימיכ םירמוח תרזעב אלש זוטניס רשפאמ ןינאיצוקיפה
ומכ ,תלוספב רבודמ .ןוזמה תיישעתב וב שומיש םשל
עצמ שמשיש ,(Rice Husk) זרואה ןיערג תפילקמ םחפ
ןינאיצוקיפה הצומי הנממ הצאה חופיטל יפילח

IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering


2017 ילוי
קזנ ינפמ יעמב םויבורקימה תא הנשמ הנילוריפס
ליגל רושקה

היגלב Louvain Drug Research Institute-ב םירקוח ירבדל
דבכ תקלד ינפמ הנגהב עייסל היושע (Spirulina) הנילוריפס
(Age-Related Liver/Hepatic inflammation) ליגל הרושקה
(Elderly) םישישקב

(Gut Microbiota) יעמה יקדייח לע העפשה ךות השענ רבדה
יעמב (Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא םיליעפמ רשא
ליגל הרושקה דבכ תקלד לש בצמ םירפשמו

(Roseburia) הירובזור ןזמ יעמה יקדייחב לח יונישה רקיע
,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמה .(Lactobacillus) סוליצבוטקל ןכו
םירבכעב ךרענ

Nutrients


2022 רבוטקוא
םיאטרופסב ינוסיחה דוקפיתה תא ריבגמ הנילוריפס ףסות
(Immunity) ןסוח רפשמ (Spirulina supp) הנילוריפס ףסות
תויגרלאו (Infections) םימוהיז ינפב (Resistance) תודימעו
םייוניש תמירג ידי לע ,(Athletes) םיאטרופסב (Allergies)
(Immune responses) ןוסיחה תכרעמ ידוקפיתב

ךשמנש רקחממ תובקעב ,ןיס Ningbo University ירקוח
יאת ןיב סחיב םיגירח םייונישש םיריבסמ ,תועובש 8
ילעב תופוכת םיבשחנ (Immune cells) ןוסיחה תכרעמ
ןוסיחה תכרעמ לש יוקל דוקפית לש יטמוטפמיס גוציי
תוימסה-לופכ ,יארקאה רקחמב .(Immune dysfunction)
לובטופ ינקחש 39 ופתתשה

ןומיאה תליחת רחאל םוי 41 םיתתשמהמ וחקלנ םד תומיגד
ןכמ רחאל תועובש 8 הפסאנ היינש המיגד .וינפל תועש 24-ו
םויב תוקד 150

יפסות תובורק םיתעל םילטונ םיאטרופסש ךכל םרוג רבדה
תוששואתהה תא ץיאהלו תואירבה תא רמשל ידכ ,ןוזמ
,הטלבהל וכז םייעבט םילופיט .(Speed up recovery)
,(Doping violations) םימסה יקוח תורפהמ ענמיהל ידכ
הבוטה םתוליעיו ההובגה תיגולויבה םתונימז ללגב םג ךא
תויטתניסה תוביטנרטלאה תמועל רתוי

Nutrients

.
..