קותמ םרוימ
Sweet Marjoram
Origanum Majorana

ךיישה .יתנש-בר חיש אוה םרוימה
לעב ךא ,ול המודו ונגרוא תחפשמל
.רתוי םינדועמ חוחינו םקרמ
.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.הפיטק יומדו םילגלגס םילעה
.םידורו םיחרפה

(חבטמב) םיירנילוק םישומיש
םיטלסל םיאתמ אוה .דחוימ חוחינ לעב ןילבת שמשמ םרוימ
,םיגדו רשב-ילכאמ ,תוציפ ,תודיטשפ ,(םיציב טלס דחוימב)  
.םיבטרו םיקרמ ,ףועל יולימ ,תוניבג ,ילצ  
.ןמשל םג םרוימה תא םיפיסומ
ןמזב םרוימ טעמ ופיסוה ,םחל לש וחוחינו ומעט תרשעהל
.קצבה תשיל  
ונגרוא טעמו תינרוק תב ,םוש ,הנפד ,ןחיר םע םרוימ בוליש
.דחוימ ךפונ םיבר םילכאמל ףיסוי  
םע םילעה תא ףוטקל שי ,דחוימב םירישע חוחינו םעט תלבקל

.החירפה ינצינ תעפוה  
.םישבוימ םילעב ושמתשה ,רתוי םינידע חוחינו םעט תלבקל
םתוא רומשלו לצומו שבי ,םח םוקמב שבייל שי םילעה תא
.ךושח םוקמב ,םוטא ילכב ךכ-רחא  
.דיתעב שומישל םיירט םילע איפקהל ןתינ
.אפרמ יחמצ הת תובורעתב םישמשמ םישבוימ םרוימ ילע
.תואקשמלו םיקתממל םתוא םיפיסומ .םיענ חוחינ םיערזל

םירחא םישומיש
.םיטיהר תקרבהל שמשמ םרוימ ילע ץימ
.ידימת יונ חמצ שמשמ ,החירפה ןמזב שבויש םרוימ
,םימשב תבורעתב שמשמ אוה .רכשמ חוחינ םרוימ ןמשל
.רעישל םירישכתבו םינובסב  
.םיקרח םיחודו םיאטחמ םרוימ ילע


לודיג יאנת
.שביו םח םילקא
.בטיה תזקונמו היירופ ,(תיריג הפידע) עקרק יוגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
םייעובשכ םיטבונ םיערזה .םירוחייו הקולח ,םיערזמ יובירה
.םתעירז רחאל  
לעמ ותוא םוטקל שי בוט לובי תלבקלו חמצה יוביעל
.וסיסבמ הינשה םילעה תופעתסהל  
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה

תיפותיש היחמצ
.וב ןמשה תומכ תא לידגי ,םרוימ תברקב םידפרס לודיג
...תיפותיש היחמצ ואר  


תיאופר תוליעפ
יטמוראה ןמשבו (םישבוימ וא םיירט) םרוימה ילעב םישמתשמ
.םידאב קוקיז ךות םיחרפהמו םילעהמ םיקיפמ ותוא (0.4% דע)
.החירפה תליחת םע ףוסאל שי םילעה תא

םרוימה תונוכת
.הרמ יצימ תרשפה דדועמ
.רוזחמה תא דדועמ
.לוכיעל עייסמ
.(1) היפרתמוראב שמשמ
.ןותמ ץירממו ררועמ
.יטפסיטנא/אטחמ
.תותויווע דגונ
.חייכמ
.םיזג ךכשמ
.העזה דדועמ

...ב לופיטל שמשמ (םישבוימ/םיירט) םילעהמ הת
.רוזחמ םדק תויוצווכתה
.רוזחמ יבאכ
.תולק לוכיע תוערפה
(1) .לועיש
תא תותשל שי .םי תלחמ
.הגלפהה ינפל התה  
.ישפנ חתמ
.(Anxiety) תודרח
.שאר יבאכ
.הניש תויעב
.תוננטצה
.המתסא

(1) ...ב ינוציח לופיטל שמשמ יטמוראה ןמשה
.םיקרפמ תוחישק
.םיעקנ
.םירירש יבאכ
.תורובח
.תונופמיסב תויעב
.ןורגיש יבאכ

.העוגרו הבוט הנישל ליעות הניש תירכל םרוימ ילע תסנכה

עיגרמ טבמאל אפרמ יחמצ תבורעת
(םישבוימ) םירמוחה
.םרוימ ילע לפס 1/4
.ענענ תופכ 2
.רדנבל תופכ 2
תוארוה
.םיחמצה תא ובברע
תוקד 20 ךשמל םיחתור םימ לפסל תבורעתה תא ופיסוה
.ררקתהל וחינהו   
.טבמאל לבקתהש לזונה תא ופיסוה

תשמשמ םרוימ ילע תטילח
בציימכו עיגרמ ינחיר טבמאב
.(Hair conditioner) רעיש

הרהזא
.תורה םישנ לע שומישל רוסא םרוימה