יתוברת חולמ
Orache/Arrach
(Atriplex hortensis)

,ץופנ יתנש-בר חמצ אוה יתוברתה חולמה
עיגמו תוריהמב לדג אוה .םינז רפסמ ול
.ןזל םאתהב ,רטמ 1.8 דע הבוגל

הפוריא זכרמ ,היסא ברעמ ,ןוכיתה םיה ןגא רוזיאב חמוצ חולמה
היפוח ךרואל םג טלקנו (Loboda םשב הינמורב רכומ אוה)
.תינופצה הקירמא לש םייחרזמה

.םייסיסעה םיינרשבה וילע לשב יתוברתה חולמה םילדגמ
,יתוכאלמ ןשדב ןשוד אל אוה דוע לכ ולכאל רתומש רוכזל שי
.םילעב תוקנח לש םיליער םיזוכירל םרוגה

(םילשובמ וא םייח) םילעה תא םילכוא
.םיערזה תאו   
חולמה ילע םישמשמ םח םילקא ירוזיאב
םיריעצה םילעב םישמתשמ .דרתל ףילחת   
.רצק ןמז םלשבל יד .דבלב   
םניאש ,םירמ םינינופאס םיליכמ םיערזה
.ףוגב בטיה םיגפסנ    
תכשוממ תמדקומ הפיטש ידי-לע ,רמה םמעטמ רטפיהל ןתינ    
.ףוסב ךופשל שי םתוא ,םימב םלושיבו םימב    
חמקל תפסות וא קרמב םישמשמ חמקל ונחט םתוא םיערז
.םחל םיפוא ונממ    
תלערהל םינינופאסב םידיליה םישמתשמ תימורדה הקירמאב
.םיגדל רבוע תוליערהמ קלח רבוע הז גידב .הגדהו םימה    
.לוחכ עבצ תקפהל שמשמ יתוברתה חולמה


לודיג יאנת
םודאו הזנורב יעבצ וילעלו החימצ ריהמ יתוברתה חולמה
.יונ חמצ שמשל םיאתמ אוה ךכ לשב .םיאנ ההכ     
תועקרקב דימע .בטיה תזקונמ החל עקרק יגוס ןווגמ
עקרקב דחוימב גשגשי .תויסיסב תועקרקבו תוחולמ     
.תוחל תרצואה היירופ     
.האלמ שמש
.חמצ ותוא לע דרפנב םייוצמ ,םייבקנ וא םיירכז ,םיחרפה
.חורה תרזעב השענ קוביאה
.הרקבו תוקזח תוחורב ,תרוצבב דימע חמצה
.הריהמו הבוט הטיבנה .יאמו לירפא ןיב ,םיערזמ יובירה
.ומצעב עירזמ חמצה עבטב
המדא-יחופת תוחתפתה ענומ חולמה .תיפותיש הייחמצ
.ותברקב    


תיאופר תוליעפ
,לזרב ,ןחרז םהב שי .ןדיסב םירישע יתוברתה חולמה ילע
.ןיטורק הטבוןגנמ ,ןגלשא ,םויזנגמ ,תשוחנ
.םוינלסו ןינופאס ,ןיאטב דיאולקלאה יוצמ םינזהמ קלחב
.A ןימטיוברישע יתוברתה חולמה יערזמ חמק

יתוברתה חולמה תונוכת

(1)(2)(3).האקה םרוג
(1).רוזחמ דדועמ
(1).תויתיווע דגונ
(1).ררועמו קזחמ
(1).ןתשמ
(1)(3).לשלשמ
(1).עיגרמ
.ינורגיש-יטנא

.םילעה (1)
.םיערזה (2)
.תוריפה (3)

...ב לופיטל םישמשמ יתוברתה חולמה ילע

.םישנב םיבצע תויעב
.האיר יאולחת
.(Hysteria) הירטסיה
(4).(Plethora) ןואילמ
(5).טואג/הרגדופ

.םדה יאת לש רתי גושגיש (4)
.חלמו שבד םע ,ץמוחב םומיח רחאל םושיי .ינוציח שומישב (5)

רוזחמ זוריזל הטילח
.םיחתור םימ רטיל 1/2-ב שבוימה חמצהמ םרג 30 וטלח
.םויב םימעפ 3 ותש

הפורת םישמשמ ,ולוכ חמצהמ םיקיפמ םתוא ץימוהחשמ
...ב לופיטל תיממע
.ןורגב דחוימב ,םילודיגו השק רוע

תורהזא
.תצקמב םיליער םתוא השוע םיערזב םינינופאסה תלוכת
.הלעמל ואר