תיאופר הסילמ
Lemon Melissa/Lemon balm
(Melissa officinalis)

יתנש-בר חמצ איה תיאופר הסילמ
הבוגל אשנתמה ,ינומיל חוחינ לעב
םיריעש םהו ריהב קורי םילעהו םילועבגה לש םעבצ .מ"ס 80 דע
הקירפא ןופצב הסילמה רוקמ .ןבל םעבצו םיריעז םיחרפה .טעמ
.םלועה יבחרב התוא םילדגמ םויכ .הפוריא םורדו

.םיטלסבו תוכר תוניבגב םיבלשמ םתוא םילעה תא לוכאל ןתינ

ןוויגלו התב ןומיל ףילחת םישמשמ םילעה
.םיילוהוכלא תואקשמו תוניי לש םמעט    
םהמ ץצקלו םימח םימב םתוא טולחל ןתינ
.תוקרי טלסל    
,םימח םימ ידא לש םבולישב ,הסילמ ילע
.םינפה רוע יוקינל םישמשמ    
יוצר ךא ,הנשה לכ םילעה תא ףוסאל ןתינ
.החירפה ןמזב תאז תושעל    
םיימוי ךות תאז תושעלו םחו לצומ םוקמב שביל שי םילע תא
.ףיטקה עגרמ    
.םילעב םפושפיש ידי-לע (שילופ) םיטיהר קירבהל ןתינ
.םירובד תכשומ הסילמה תחירפ


לודיג יאנת
.םיענ חוחינ הפידמו לודיגל הלק תיאופרה הסילמה
.בטיה תזקונמו החל ,היירופ עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד    
התוברהל רתוי הטושפ .בר ןמז ךירציש רבד ,םיערזמ יובירה
.םירוחיי ידי-לע וא םישרוש תקולח ידי-לע    
חמצה תא םוזגל שי םילע לש הבר תחתפתה דדועל ידכ
.החירפה רחאל    
איהש ןוויכ תאז ,םינש שולש ידמ םיחמצה תא ףילחהל גוהנ
.הלש ןנערה הארמהמ תדבאמו הצעתמ    
.םהינימל םיבורכל בוט יפותיש חמצ הווהמ הסילמה
.תרוצבב דימע חמצה
.םיבובזו םילמנ קיחרמ אוה


תיאופר תוליעפ
התמצוע רקיע .היחרפבו תיאופרה הסילמה ילעב םישמתשמ
.םיירטה םילעב הנומט

,לארטיצ ליכמה ףידנ ןמש םה הסילמב םיליעפה םירמוחה רקיע
.םידיאונובלפו (Eugenol) ןרופיצ תצמוח ,(Citronella) הלנורטיצ
תינירמזור הצמוח ,(Triterpenoids) םידיאונפרטירט םג הב שי

.םינינאטו (Rosmarinic acid)

תיאופרה הסילמה תונוכת

.לוכיעה תא תרפשמ
.םוח הדירומ
.רוזחמה תא תדדועמ
.םד-ץחל הדירומ
.תררועמ
.תקזחמ
.ןגמה תטולב תוליעפ תאכדמ
.תילאירטקב-יטנא
.תילאריו-יטנא
.הנותמ העיגרמ
.חור בצמ תרפשמ
.תותיווע תדגונ
.ןורכיז תרפשמ
.םיזג תככשמ
.העזה תדדועמ

ימינפ שומיש ךות ,ןייב הלובט ,תיאופר הסילמ השמיש רבעב
תוליער תושכהב לופיטלו םיעצפ תשיבחל ,ימוקמ ינוציחו
.תוציקעבו

תומוקמ לע תורישי םילעה ץימ תא חורמל ןתינ
.םיעצפ לעו םיקרח ידי-לע וצקענש

ןונימו הת תטילח
.םיחתור םימ ל"מ 150-ב ,תשבוימ הסילמ תיפכה אולמ
.םויב םילפס 3 דע ותש
.לימומקו דפרס ,ענענ ילע ףיסוהל ןתינ הסילמה התל :הרעה

...ב לופיטל שמשמ הסילמ ילע הת

...ב לופיטל הטילח/התה שמשמ תינוציח

.םיקרח תייחד
.(Cold sores) הפה ביבס םיעצפ
.םיעצפ
.םיקרח תוציקע

הנישה תשחהל תבורעת
...לוכיעה תכרעמו םיבצעה ,בלה תעגרהל

.הלונק ןמש לפס 1/4-ו תיאופר הסילמ ןמש תופיט 6 ובברע
.םיינזואהו םיידיה תא ,הנישה ינפל ,תבורעתב וסע

תורהזא
...לע רוסא תיאופרה הסילמב שומישה
.ןוירהב םישנ
.ןגמה תטולב תוליעפ תתמ םילבוסה ולא
,םייח-ילעבב תונויסנ יאצממ יפל .המוקואלג ילוח
.יניע ךותה ץחלה תא ריבגמ הסילמב שומישה    

תושדח
2003 סרמ
חור בצמו ןורכיז תרפשמ הסילמה
וארה הינטירב Northumbria University-ב הדבעמ תונויסנ
ןילוכליטצאה תוליעפ תא ריבגמ תיאופרה הסילמב שומישה יכ
.רמייהצלא ילוחב רסח רשא ,(Acetylcholine)

םישנאל תעייסמ הסילמהש וארה תונויסנה םירקוחה ירבדל
.עדימ ףולשלו רוגאל ,דומלל

םה םתוא ,םישבוימ הסילמ ילע תוסומכב ושמתשה םירקוחה
6-ו 3 רחאל קדבנ םנורכז רשא ,םיבדנתמ 20 תצובקל ונתנ
.תועש

:רצק חווטל ןורכיזה לע העפשה התייה אל הסילמב שומישל
רופיש היה ,תאז תמועל .ףלחש םויה תוערואמל רושקה ןורכיז
.עדימ ףולשלו רוגאל ,דומלל תלוכיה :ינשמה ןורכיזב

רוזעל היושע הסילמה םא עובקל ידמ םדקומ םירקוחה ירבדל
םירקמב עייסל היושע איה יכו רמייהצלא תלחממ םילבוסל
.יוקל ןורכיזה םהב