יוצמ רמרמ/ןויבורמ
White Horehound
(Marrubium vulgare)

,יתנש-בר יביס רב חמצ אוה ןויבורמ
.הקירפא ןופצו היסא ,הפוריאב ץופנה
תומוקמבו םיכרד ידיצל חמוצ אוה
.םיחנזומו םיממוש

.םיבר םיעבורמ םייתמולפ םילועבגו רושיכ יומד שרוש ןויבורמל
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה
.םינבל םינטקה םיחרפה .םיריעש טעמו םיפוסכ-םירופא םילעה

ןויבורמה ילועבג ןכלו האנ םקרמו םיעבצ ללש ילעב םילעה
.האנ טושיק םישמשמ   
תואקשמלו הריבל ףסות שמשמ חמצהמ קפומה ןמשה
.םיילוהוכלא   
.םיבובז החוד חמצה


לודיג יאנת
.השביו הלד עקרק דחוימבו בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.הרקב דימע חמצה
.הינשה הנשהמ לחה החירפה
םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד ידי-לע   
.הקולח וא (ומצע תא תורפהל יושע חמצה) םיערזמ יובירה
תא םישלות .םילעהמ 1/3 קר ףוסאל שי הנושארה הנשב
שובייל םילותו החירפה ינפל רקובב םילועבגה   
.קבאמ הנגהל םוח ריינ תויקשב םיפוטע יוצר ,תורורצב   
.םוטא ילכב םירמושו םציצקמ םישביה םילעה תא   
.השדח החימצ דדועי םילועבגה םוזיג
.תוינבגע דיל ולדגל שיו בוט יפותיש חמצ ןויבורמה
.ותומכ תא לידגמו לוביה תנוע תא ךיראמ אוה   
.תוינדאב ןויבורמה תא לדגל לק


תיאופר תוליעפ
(1)םתחרפת לע םיריעצה םילועבגב ,םילעב םישמתשמ
.החירפה תליחת םע םיפסוא םילעה תא .(2)שרושבו
.שבוימה וא ירטה חמצב שמשתהל ןתינ

ןיצינוטב ,םידיאולקלא םה ןויבורמב םיליעפה םירמוחה רקיע
ןפרטיד ,(Cymene) ןמיס ,(Camphene) ןפמק ,(Betonicine)
,(Limonene) ןנומיל ,תומימחפ ,לוהוכלא ,(Diterpene)
לויבורמ ,(Marrubiin) ןיאיבורמ ,(Marrubenol) לונבורמ
,(Peregrinol) לונירגרפ ,ןינופאס ,ןיטקפ ,(Marrubiol)
ןניפ ,(Sabinene) ןניבס ,(Tannic Acid) תינאט הצמוח
.םיפידנ םינמשו (Vulgarol) לורגלוו ,םיפרש ,(Pinene)

ןויבורמה תונוכת

קפודה תא למרנמ
.הרמ ץימ תשרפה דדועמ
.רוזחמה תא דדועמ
.לוכיעל עייסמ
.ןובאית ריבגמ
.קזחמו ץירממ
.אטחמ
(2).םילער דגונ
.(קזח) חייכמ
.העזה דדועמ
.תותיווע דדגונ
.דבכה לע ןגמ

...ב לופיטל שמשמ םישבוימה םילעהמ הת.(םיירטה םילעה תסיעל ידי-לע םג) .לועישו ןורג באכ

.לועיש דגנ תוירכוס תנכהב םישמשמ םילעה

...ב לופיטל שמשמ שרושה
.(Rattlesnake) םינומעפה שחנ תשכה

לועיש לע הלקהל פוריס
.םימ לפסב ןויבורמ ילע ולשב
.ןומיל ץימ ףכו שבד ופיסוה ,וננס
.ררקמב ורמש

ןונימ
(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה תצלמהל םאתהב
6 דע 2 וא םרג 4.5 הניה רגובמל תצלמומה תימויה תומכה
.ןויבורמ ץימ תופכ

םרג 2 דע 1-מ ןכוהש ןויבורמ הת ילפס 3 דע ךורצל ןתינ
.םויב םימעפ 3 ,תיצמת רטיל-ילימ 4 דע 2 וא םישבוימ םילע

הרהזא
.הביק יביכמ םילבוסה לע הרוסא ןויבורמה תכירצ