היוצמ תילוקרמ
Annual Mercury
 (Einjaehriges Bingelkraut:תינמרג)
(Mercurialis annua)
  
הבוגל אשנתמה ,ץופנ ,יתנש-דח חמצ תילוקרמה
.ורעבל השקש ,הטוש חמצ תבשחנו מ"ס 40
,לארשי ללוכ) ןוכיתה םיה ןגא ,הפוריא יבחרב הצופנ איה
תוממוש תועקרקב ,הילרטסואו (יאמל רבמצד ןיב תחרופ איה הב
.ריעבו עבטב ,תודבועמו

ףירחה רמוחה .דרתל המודב ,םילעה תא לוכאלו לשבל ןתינ
!םיליער םייחה םילעה :הרהזא .םלושיב ידי-לע סרהנ םהב
.בוט שבי ןמשל רוקמ איה תילוקרמה

םיחרומ רשאכש ,יוור יתלב ןמש אוה (Drying oil) שבי ןמש
,שבייתמ אוה ,ריואה םע עגמב ואובב ,הקיקד הבכש ונממ
.שימג רתונ ךא ,השקתמ
.הספדה וידו תוכל ,םיעבצ תיישעתב םישמשמ םישבי םינמש
 


לודיג יאנת
הרישעו ,החל ,(הדבכ דע) תילוח עקרקל הקוקז תילוקרמה
.תיבובקרב    
.תיקלח תוחפל ,שמש
תלבקלל .(תיבקנ וא תירכז החירפ אשונ) ינימ-דח חמצ לכ
.הבקנו רכז :םיחמצ ינש לדגל שי ,םיערז    
.חורו םיבובז ,םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
.ויתסבו ביבאב ,םיערזמ השענ יובירהתיאופר תוליעפ
.םילעהמו לועבגהמ ,תילוקרמה ץימב םישמתשמ
-ורטה ,םינינופאס ,יתמורא ןמש םה הב םיליעפה םיביכרמה
.םיחלמו םידיאולקלא ,םינינאט ,(Hetero flavones) םינובאלפ

...תילוקרמה תונוכת
.רועה תא העיגרמ
.םיעצפ יופיר תזרזמ
.תולביב לופיטל הבוט
 
.תלשלשמ
.האקה תמרוג
.תנתשמ

...ב לופיטל תשמשמ איה ימינפ שומישב
.לשלשמ .האקה םרוג

...ב לופיטל ינוציח שומישבו

...ב לופיטל תילוקרמה תשמשמ תיטפואמוה האופרב
.(Gall bladder) הרמ סיכ תויעב
.(Liver) דבכ תויעב

.םזיטמואיר/ןורגיש
.(Dropsy) תמיימ
.לושליש

תורהזא
.תילוקרמב שומישב ורהזיה ,התוליער בקע
.חמצה ינקבאל היגרלא םהל םישנא םנשי
תויעבמ םילבוסה לע רוסא וב שומישה
,ןתשה תיחופלש תויעב ,םייעמו הביק    
,ןוירהב םישנ ,רוזחמב םישנ ,םירוחט    
.םידליו תוקינימ    
.םייחה-ילעב תיברמל הליער תילוקרמה
.(Hematuria) ןתשב םד תעפוה םורגל הלולע חמצה תכירצ