וגדילוס/בהז טבש/בהז טומ
Golden rod
(Solidago virgaurea)

יתנש-בר חמצ אוה וגידלוס/בהז טומ
םיחרפל .מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמה
.ריהב בוהצ עבצ
יסכר ןיב הקירמא ןופצבו היסא זכרמ ,הפוריאב ץופנ בהז טומ
.םילודג םימגא לש םיפוח ךרואלו תולוח
.רב רזג לש הזל המודה חיר שותכה חמצל

.ההכ םותכ עבצ קיפהל ןתינ ולוכ חמצההמ
.בוהצ עבצ קיפהל ןתינ םיחרפהמו םילעהמ


לודיג יאנת
.הדבכ עקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.הקולחבו םיערזמ יובירה
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ חמצה .םיבובזו םירובד ידי-לע    
רשא ,תוישומ ומכ ,םיליעומ םיקרח וילא ךשומ חמצה
.שבד ירובדו םירפרפ ,םיקיזמ םיקרח םילטוק    


תיאופר תוליעפ
.(2) םיערזבו (1) םיחרפב םישבוימה םילעב םישמתשמ

,(Diterpenes) םינפרטיד ,םינינופאס ,םינינאט ליכמ בהז טומ
םידיאונובלפו (Phenolic glucosides) םיילונפ םידיסוקולג
.ןיטור םג םהב

בהז טומ תונוכת

(1/2).ץווכמ
(1).העזה דדועמ
(1).ןייוצמ ןתשמ
(1).םוח דירומ
(1).ץירממ
(1).םייעמ יעלות לטוק
(1/2).םייעמב םיזג ךכשמ
(2).םד תשירק ענומ
(1).יטפסיטנא/רהטמ
.יתיירטפ-יטנא
(1).יתקלד-יטנא

...ב לופיטל שמשמ בהז טומ
.ןתשה תיחופלשב םינבא
.תוילכב םינבא
(3).(Thrush) הפה תרטפ
.ןתשה יכרדב תוקלד
.םיעצפ
.םייעמב םיזג
.הנוילעה המישנה תכרעמב תוקלד

.הפ-ימכ שומישב (3)
...ל תשמשמ בהז טומ לש המח הטילח


...ב לופיטל שמשמ בהז טומ תטילחב רוגריג
.עולה תקלד/ןורג תקלד

...ב לופיטל בהז טומ שמשמ סיסרתב
.(Diphtheria) הירתפיד

הטילח תנכה
.םישבוימ םילע תושודג תויפכ 3 לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.ותשו וננס תוקד 15 וניתמה

םינונימ
.םויב םילפס 3 :הטילח
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 דע 2 :הסימת

שומיש הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
,םירירש תותיווע תדגונו תיתקלד-יטנא הפורתכ בהז טומב
.ןתשה תכרעמב תויעבב לופיטל

תורהזא
םילוח ,תוקינמ ,ןוירהב םישנ לע רוסא בהז טומב שומישה
.תוילכ ילוחו םידלי ,םיינורכ    
.אפורב תוצעוויה אלל ןתשה יכרדב תקלדב לפטל ןיא
לש היוקל תוליעפ בקע (Edema) תקצבמ םילבוסה לע
.חמצב שומיש תעב יאופר בקעמב תויהל תוילכה וא/ו בלה    
.בהז טומל םייגרלא םישנאה תצקמ