(1)

(2)
הדשה תינגרמ
(תלכתה ןיע)
Scarlet pimpernel
(Anagallis arvensis (1))
(Anagallis cerulea (2))
 
רתוי תרכומו הנשה לכ חרופה יתנש-דח חמצ איה הדשה תינגרמ
ידיצל ,לארשי ללוכ ,םלועב הצופנ איה .'תלכתה ןיע' היוניכב
.םיה תפש תברקב ללכבו רכרוכ תולוחב ,םיכרד
.הלש םילוחכה/םימותכה םינטקה תרתוכה ילעב תטלוב תינגרמה
.מ"ס 10/40-ל עיגהל יושע ההבוג

.םימודאה תרתוכה ילע לעב ןז ץופנ הפוריאב
יוניש םע ןכו םיירהוצה רחא רגסנו שמש רואל חתפנ חרפה
.חלו ירירגסל ריואה גזמ

טלסב םבלשל ןתינ .םילשובמ וא םייח ,םילעה תא לוכאל ןתינ
.(!תוליער תרהזא ואר) דרתל המודב ,תוקרי
 לודיג יאנת
ןהילע ,תוילוח תועקרקב בטיה חתפתת הדשה תינגרמ
.החל טעמ דע השבי תויהל הילע .תויבובקר טעמ ליכהל    
.האלמ שמשל הפישח
.םיקרח ידי-לע םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
.םיערזמ יובירה .המצע העירזמ תינגרמה
.ביבאב העירזה    
.םירופיצ לע םיבוהא (דאמ םיברה) םיערזה
 


תיאופר תוליעפ
,(ינוי שדוחב ופטקנש ,םילעב רקיעב) ולוכ חמצב םישמתשמ
.רתוי הלודג העפשה ירטה חמצה ייוקישל .שבוימ וא ירט
.ןינופאס הדשה תינגרמב

...תינגרמה תונוכת
.(Diaphoretic) העזה תדדועמ .(Expectorant) תחייכמ
.(Stimulant) הצירממ .(Diuretic) תנתשמ

...ל תעייסמ איה
.םדה רוזחמ תצרמה .םוח תדרוה
.םילערמ רוהיט

...ב לופיטל תשמשמ תינגרמה
.(Depression) ןואכיד .םוחב תוולמה תולחמ
.ןיע תולחמ .(Phlegm) חיכ תסמה
.(Mucous membranes) םיירירה םימורקב תויעב
.(Urinary tract stones) ןתשה יכרדב םינבא
.(Kidney inflammation) תוילכ תקלד

...ןכו
.(Liver) דבכה דוקפיתב תוערפה
.(Gall bladder) הרמה סיכ דוקפיתב תוערפה
.הרגדופ

...ל ליעומ חמצה אצמנ ןויסנב
.(Epilepsy) הליפנה תלחמ ילוח
 

...ב לופיטל הדשה תינגרמ תשמשמ תיניסה האופרב
.(Edema) תקצב .םי ילכאממ הלערה
.םיקרפמ יבאכ .םיבלכ תכישנ/םישחנ תשכה
.םייכרב יבואכמ .יופיר יישק םיעצפ
.(Leprosy) תערצ .םיחופנ לוחט וא דבכ
.הילכ ינבא .הליפנה תלחמ
.הרגדופ

הנכהו שומיש
.הסימתו (תצלמומה ךרדה) הטילח
(םירגרג 60 דע 15) שבוימה חמצה תקבאמ תיפכ 1/2 ורשה
.םויב םימעפ 4 ותש .םיחתור םימב

(Dropsy) תמיימב לופיטל ,תשובחת/הייטר :ינוציח שומישב
.(רוע ילולבת/תולבי) רוע תוישושבג תרסהלו

יטמסוק חמצ תינגרמה השמש 16-ה האמב
םישנ תפרצב התטילח השמש 17-ה האמבו
ימגפו תוישושבגמ ותקלחהו רועה יוקינל
.םירחא רוע
 
תולחמב לופיטל ,הפוקת התואב ,השמש איה הילגנאב
השמש שבד םע תינגרמה תטילח לש תבורעת .םייניע
.הייארה רופישל ,םייניע תופיט

תורהזא
.דבלב רצק ןמז ךשמ השעי הדשה תינגרמב שומישה
לוכיעה יכרדב תוקלד םורגל לולע ךשוממ שומיש   
.תוילכהו   
.דערו (Polyuria) רתי תנתשה םורגי רתי שומיש
.עגממ רוע תקלד ןכתית
.םימייוסמ םייח-ילעבל םיליער םיערזה
.םירופיצלו םישבכל ליער חמצה