המאופ הריומ
Muira puama
(Ptychopetalum olacoides)

סנוזמאה רוזיאב חמוצה ץע אוה המאופ הריומ
.(Potency Wood) תונואה ץע הנוכמו ליזרבב
.םירטמ 5 דע הבוגל אשנתמ ץעה


תיאופר תוליעפ
.עזגה תפילקבו (רקיעב) המאופ הריומה ישרושב םישמתשמ

דיאונפרטירט אוה המאופ הריומב ירקיעה ליעפה ביכרמה
תפילקבו םישרושב .(Lupeol) לואפול יורקה (Triterpenoid)
בושחהשכ ,ןמוש תוצמוח ירתסאו ןמוש תוצמוח םג שי עזגה
,םיירתא םינמש ,(Behenic Acid) תינהב הצמוח אוה םהבש
,(Muirapuamine) ןימאופיאור םהב ,םידיאולקלא ,םילורטס
(Monoterpenes) םינפרטונומ ,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס
.םיפסונ םיבר םיימיכ םירמוחו

המאופ הריומה תונוכת

.תינימ הוואת ררועמ
.ררועמו קזחמ
.םד-ץחל דירומ
.ןורכיז רפשמ
.םיבצע עיגרמ
.ףוגה תולועפ למרנמ
.םיבאכ ךכשמ
.תושישת דגונ/קזחמ
.טנדיסקוא-יטנא
.םיביכ דגונ

ישרושבו ץעה תפילקב םישמתשמ ליזרבב סנוזמאה רוזיא ידילי
...םשל םיריעצ םיצע
.םירירש יבצע תויעב לופיט.יללכ קוזיח

...ב לופיטל ,םייוסיעו טבמאב ,םתוא תשמשמ המח תיצמת

(1).(Beri-Beri) ירב ירב.קותיש

.B ןימטיוב רוסחמ (1)
...ב לופיטל שמשמ ץעה עזגמו םישרושהמ הת

.בל תשלוח
.(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
.תוחרקתה
םיבצעה תכרעמב תוערפה
.תיזכרמה  
.תונוא ןיא
.רבגב ינימ קשח רדעה
.רוזחמב תוערפה
.(Dysentery) הירטנזיד
.ינורכ םזיטמואיר
.תעפש

...כ םויכ תשמשמ המאופ הריומ תסימת

.ןואכיד דגונ
םיבצעה תכרעמ קזחמ
.תיזכרמה  
.ינימ קשח ררועמ
.יללכ קזחמ
.םיבצע יבאכ ךכשמ

...תושדח - המאופ הריומ