דטא / םויציל / ירב י'גוג
Goji berry / Wolfberry
/ Boxthorn / Snowberry
(Lycium barbarum)

,יתנש-בר הצועמ ,רישנ חיש אוה ירב י'גוג
ץופנ אוה .םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמה
תועקרקב ,ןיסב רקיעב ,היסא ברעמ םורדב
.תומוחו תוריק לע ספטמכו תודבועמ יתלב

םייח ,לכאמל םיבוט ,מ"ס 2-ל עיגמ םרטוקש ,םילשבה תוריפה
.קתקתמ םמעט .םילשובמ וא 
.לושיב רחאל ,םה םג םיליכא םיריעצה םירצנה
.קריכו ןוזמ לוביתל םישמשמ םה 
.התל ףילחת םישמשמו ףיטקה רחאל רצק ןמז םילמק םילעה


לודיג יאנת
.הלד עקרק הז ללכב ,בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןוווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
(Honey bees) שבד ירובד 
('צ תולעמ -15 דע) הרקב דימע אוה
םיהובג החלצהה יזוחא .הכרבהו םירוחיי ,םיערזמ יובירה
הטושפ (Hedge) היח רדג שמשל יושעו האנ חמצה
(Sea air) םיה ריואל הפישחב דימע ירב י'גוגה
קזח (Pruning) םוזיגב דימע אוה
בוצייל םיאתמ אוה ןכלו תפעוסמ םישרוש תכרעמ ירב י'גוגל
תוילוח תודג 
םיחטש לע ךכ טלתשהל לולעו תובר תוקנוי איצומ חמצה
םאה חמצ תא םג הבעת תוקנויה תקחרה .םיבחרנ 


תיאופר תוליעפ
.ירב י'גוגה ילעבו תוריפב ,שרושה תפילקב םישמתשמ
.דיתעב שומישל םישביימו ףרוחב םיפסוא שרושה תא
.דיתעב שומישל םישביימו םתלשבה םע םיפטוק תוריפה תא

.םידיאונובלפו E ןימטיו ,A ןימטיו ,C ןימטיוב םירישע תוריפה
.תוינויח ןמוש תוצמוח ןווגמ םהב שי
ירב י'גוגה תונוכת
(1) לשלשמ
(3) םדב רכוס תיחפמ
(3) הייאר רפשמ
(1)(3) םד-ילכ ביחרמ
(1) רועה תא עיגרמ
(3) קזחמ
(1) ילאירטקביטנא
(1) ןנצמ
(1) לועיש ךכשמ
(1) לורטסלוכ דירומ
(1) םוח דירומ
(1) ןתשמ

שרושה תפילק (1)
םילעה (2)
תוריפה (3)

...ל שמשמ ירב י'גוגה ילעמ ןכוהש הת
קוזיח

...ב לופיטל תשמשמ ירב י'גוגה ירפ תליכא
היוקל הייארםד-ץחל רתי
תרכוס

...ב לופיטלו
תונוא ןיא
רבעמה ליג תועפות
(Vertigo) וגיטרו
(Lumbago) וגבמול


...תדרוהל תשמשמ ירב י'גוגה ירפמ המח תיצמת
םדב לורטסלוכה תמרםד-ץחל רתי


...ב לופיטל תשמשמ ירב י'גוגה שרוש תפילקמ הטילח
ימינפ םומיד
ףאהמ םומיד
תפחש
המתסא
םוח
לועיש
םד-ץחל רתי
םדב לורטסלוכ רתי

...תעגרהל ירב י'גוגה שרוש תפילק תשמשמ תינוציח
(Genital itching) ןימה ירבאב דוריג

...ל רקיעב ירב י'גוגה שמשמ תיממעה תיניסה האופרב
םדה רוזחמ רופיש
ערזה רוציי תרבגה
ןוסיחה תכרעמ קוזיח
הייארה רופיש
דבכה תנגה

...'דח - ירב י'גוג ואר

.