...ןומיל ואר

2007 רבמבונ
קורי הת לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ תא ריבגמ רדה ירפ
...רקחמ


2016 רבוטקוא
םד ץחל דירומו לורטסלוכ תמר רפשמ ןומיל+םוש
...בוליש


2018 ראוני
םיניעלג אלל םינומיל
בשומב ומלקיא לארשי רמת-תינופצו הנוכית הברע פ"ומ ירקוח
,(Seedless Lemons) םיניעלג אלל םינומיל ,הברעב ,הבצח
תלייא ארקנ שדחה ןזה .ועבצבו ץמצמחה ומעטב יוניש אלל
.אוציל ובורב דעוימו

םויה לארשי


2019 רבמטפס
תימצעה הכרעההו ףוגה יומיד לע חירה תעפשה
םיארמ הינטירב University of Sussex-ב רקחמ יאצממ
שיגרהל םישנאל רוזעל יושע (Lemon scent) ןומיל חוחינש
ררבתה .םהלש (Body image) ףוגה יומיד יבגל רתוי בוט
.רתוי םילקו םיזר םישיגרמ ןומילה חיר תא ווחש םישנא יכ
ושח (Vanilla) לינו חיר וחירהש םישנא ,תאז תמועל
.רתוי םידבכו םינמש

ףרה אלל תונכדעתמ וללה ףוגה תוסיפת םירקוחה ירבדל
ףוגה ךותמו ץוחמ תולבקתמה תוישוח תומושתל הבוגתב
הנומתה לע עיפשהל לוכי חירה שוח דציכ הארמ רקחמהו
תושגרהו תושוחתה לעו ונלש ףוגה לש ,ונחומב הנשיש
.ויפלכ

תועצמאב וז הסיפת לע יבויח ןפואב עיפשהל תלוכיה
רתוי םיליעיו םישדח םילופיטל ליבוהל הלוכי היגולונכט
םידגב לש חותיפ וא ףוג תסיפת תוערפה םע םישנאל
שמתשהל םילוכיש השיבל היגולונכטו םייביטקארטניא
לייכלו םישנא לש ימצעה ןוחטיבה תא רפשל ידכ חירב
.ףוגה לקשמ לש תותוועמ תושוחת שדחמ

University of Sussex

.