הרעי
Honeysuckle
(Lonicera periclymenum/
japonica/caprifolium)

םיחיש ינז 300-כ הרעיה תחפשמב
םינוש םירוזיאב םילדגה םיספטמו
.םלועה יבחרב

דחוימב םיינחירו םיאנ םיחרפ לעב ,רישנ ,ספטמ חמצ איה הרעיה
,תושרוחב הצופנ איה .דורו דע םרק ןבלמ (ןזה יפל) ענ םעבצו
.םירטמ 4.5 דע הבוגל אשנתהל היושעו םיחיש יכבשבו תורעיב

.קזח חוחינ ילעבו םיינימ-וד םיחרפה
,םירופיצ םיכשומ םיירגרגה תוריפה
.םדא לכאמל םייואר םניא ךא   
םירשונו ביבאה תליחת םע םיעיפומ םילעה
.ויתסב רחואמ    
.הרעיה ךבסב םהיניק תא תונוב תובר םירופיצ
.םיזיע לע דחוימב בוהא חמצה
.ליכא חמצ איה (Japonica) תינפיה הרעיה
.(קרי ומכ) הצחמל םילשובמ ,םילעה תא הב םילכוא   
.גנידופו פוריס םיניכמ םיחרפהמו םינצינהמ


לודיג יאנת
.הקוזחתל הקוקז הניאו טעמכ הרעיה
.בטיה תזקונמ (תיריג עקרקל טרפ) עקרק יגוס ןווגמ
.לצב ויהי םישרושהש יוצר .אלמ לצ דע האלמ שמש
.תרוצבבו הרקב הדימע איה
.הבורמ הייקשהל הקוקז איה ץיקב
םירפומ םה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םישעו םירפרפ ,םירובד ידי-לע    
.ומצע תא הרפמ חמצה
.םיצועמ םירוחיימ ץיקב וא םיכר םירוחיימ ביבאב יובירה
.םיפנע ךירבהלו םיערזה תלשבה םע דיימ ,עורזל םג ןתינ   
םוחיתלו היח רדגכ ,תוריקו תורדג יוסיכל תשמשמ הרעיה
.ערתשמ חמצכ ,םיחטש יוסיכל ןכו    
.תולוגנרתל םירגרגהו םיזיעל לכאמ םישמשמ םילעה


תיאופר תוליעפ
.לועבגה תפילקבו םיערזב ,תוריפב ,םילעב ,םיחרפב םישמתשמ

הרעיה תונוכת

(5).םוח הדירומ
(1).תחייכמ
(1)(2).העזה תדדועמ
(3).האקה תררועמ

.םיערזה (4)
.לועבגה תפילק (5)

(1).תותיווע תדגונ
(1)(2).תצווכמ
(1)(4).תנתשמ
(2)(3).תלשלשמ

.םיחרפה (1)
.םילעה (2)
.תוריפה (3)

םייוצמה ,םינינאט םה הרעיב םייקיעה םיליעפה םיביכרמה
(Chlorogenic acid) תינגורולכ הצמוח הב שי .םיחרפה ןמשב
.לוטיסוניאו ץבא ,ןגלשא ,םויזנגמ ,ןדיס ,(Luteolin) ןילואטול

...ב לופיטל שמשמ םיחרפהמ פוריס

...ב לופיטל תשמשמ םילעהמ המח תיצמת

.הפיטשב ,הפ יעצפב

.(Liver) דבכ תולחמ
.(Spleen) לוחט תולחמ

...ב לופיטל תשמשמ םילעהמ החשמ

.רוע תוחירפ.םישמנ ומכ ,רוע ימגפ
.תויווכ

...ב לופיטל תשמשמ הרעיה יחרפמ המח תיצמת

.חתמ בקע המתסא.תותיווע

...ב לופיטל םישמשמ הרעיה יחרפ ורשוה םהב םימ
.חתמ בקע שאר-יבאכ

...ל הרעיה תשמשמ תיתרוסמה תיניסה האופרב

םימס ,ןוזמ תלערה בקע םילער תקחרה
לופיטלו דבכהמו םדהמ ,תודבכ תוכתמו    
.לוחטב    
.תויוחיפנבו תורובחב לופיט

תורהזא
.הליער הרעיה תולודג תויומכב
.םידליל םיליער תויהל םילולעש םיליער םינינופס שי םילעב