ףט
Teff / Tef
(Eragrostis tef)


רתויב יתנוזת ,יתנש-דח ןגד אוה ףט
חמוצה ,(מ"מ 1-כ) ריעז ןיערג לעב
הקירפאב

ירקיע ןוזמ רוקמ שמשמ אוה םש ,האירתיראבו היפויתאב ורוקמ
לודיגל םימיאתמ 3 ואצמנ םהמ ,םינז תואמ ףטל .הטיח םוקמב
הינמרגו דנלוהב רקיעב ותוא םילדגמ םש ,הפוריאב

םחל םיניכמו םיסיסתמ ותוא ,חמק תנכה אוה ףטב שומישה רקיע
הסייד תנכהל םג שמשמ ףטה .(Enjera) הר'זנא ארקנה חוטש
תיב תרצות םיילוהוכלא תואקשמו
םג שמשמ אוה .הלועמ אופסמ שמשמ שידה רחאל רתונה שקה
טיט םייושעה ,האירתיראב םיימוקמ םינבמ קוזיחל


לודיג יאנת
הצחמל םיחיחצ םירוזיאב שומישו לודיגל דאמ םיאתמ ףטה
ןטק חפנב יד ןיערגה לש ריעזה ולדוג בקע
לודג הדש עורזל ידכ רתויב 
םג ומכ ,םיחיחצ םירוזיאב חתפתי ףטה
םימב םיפצומ םירוזיאב 
,רטמ 2,100 דע 1,800 ןיב םיהבגב חמצה עיגי הבונתה אישל
'צ תולעמ 27 דע 10 הרוטרפמטו מ"מ 550 דע 450 םיעקשמ 
הדודר םישרוש תכרעמ ףטל
מ"ס 135 דע 25-מ עונל יושע והבוג
רוא תועש 12-ל קוקזו םויה רוא תומכל שיגר ףטה
ומצע הרפמ חמצה
םוי 130 דע 93 רחאל ולישבי םיניערגה


תיאופר תוליעפ
ןדיסב רתויב רישע ןיערגה .הנוזת ירמוח לש לודג זוכיר ףטב
,םוינימולא ,תשוחנ ,לזרב ,ןחרז ,ןובלח לש תוהובג תומר וב שי
B1 ןימטיוו (Barium) םויראב

.םדאל תוינויחה תוצמוחה 8 ןהב ,ונימא תוצמוח ןווגמ ףטב
.הרועשו הטיחב רשאמ רתוי ,ןיזילה תמר וב ההובג דחוימב
םיביסו תומימחפ לש ההובג זוכיר םג ףטב

םיקדייח לש םתוחתפתה דדועמ ףטב ונימאה תוצמוח ןווגמ
סגה יעמב םייתודידי 
ףוגב בטיה גפסנ ףטב לזרבה ,םילדגמה ירבדל

קאילצ ילוחל םיאתמ אוה ןכלו (Gluten) ןטולג ןיא ףטב

-