תויצומח
Cranberries
(Vaccinium macrocarpon)

.דע קורי ךומנ חיש ירפ איה תיצומחה
.ב"הרא חרזמ תוציבב חישה רוקמ
.ץמצמח-רירמ ומעטו םודא ועבצ ,ןבדבודכ ולדוג .ןדעמל בשחנ ירפה

.ץימו יל'ג/אפקמ תנכהל תושמשמ תויצומחה
.בר ןמז רמשי לוהוכלא וא רכוסב בברועמ תויצומח ץימ
.ףוגה תרוטרפמט תא דירומו אמצ ךכשמ ,םיעט םימב לוהמ ץימ
,תויצומח ץימ תרזעב דיצ רשב ב"הראב םינאידניאה ורמיש רבעב
.רשבה לע וחרמ ותוא  
המיעט הביר תנכהל תושמשמ רכוסו דרוה ירפ תסיע םע תויצומח
.הניזמו  


לודיג יאנת
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.לובכב הרישע הצחמל היירופ ,תיצמוח תיתציב עקרק
.תוחור ינפמ חמצה לע ןגהל שי
תרזעב תידדה הירפה ךא ,ומצע תא תורפהל יושע חמצה
.רתוי םילובי בינת םיקרח  
.הנש 100 דע ירפ אשיו םינש 5 ןב אוהשכ בינהל לחי חמצה
.הקולחו םירוחיי ,הכרבה ,םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
םינינאיצותנא הז ללכב םידיאונובלפ ליכמה לשבה ירפב םישמתשמ
תירופיה 'חו (Benzoic Acid) תיאוזנב הצמוח ,(Anthocyanins)
.(Hippuric Acid)

...כ/תעינמל תויצומחה ושמיש רבעב
.C ןימטיוב רוסחמב תנייפאתמה הלחמ ,(Scurvy) הנידפצ
.ןתשמ םרוג

תויצומח לש ןהיתונוכת
(Urinary Tract) ןתשה יכרד תכרעמ תביבס תא תוצימחמ ןה
.ןתשה תיחופלש תקלד רקיעב ,תורזוח תוקלד תעינמל תושמשמו  
.(Gallstones) הרמ ינבאו הילכ ינבא לש ןתווהתה תא תוענומ ןה
תוקלדל ירקיעה םרוגה) E-Coli יקדייחמ ענומ תויצומח ץימ
לע ךכב השקמו ןתשה תיחופלש ןפודל דמציהלמ (ןתשה יכרדב  
.תקלד לש התוחתפתה  

.ןתשה יכרדב רבכ תמייק רשא תקלד תואפרמ ןניא תויצומחה
.הקיטויביטנא השורד ךכל

תפסותכ ליעוהל םייושע רשא אפרמ-יחמצ
...תויצומח ץימל

ןוסיחה תכרעמב םינוש םידוקפית הליעפמ
.תוקלד לש ןתונשיה תעינמב םיעייסמה
האצניכא
.E. coli קדייחב המחלמב דחוימב ליעיסיריברב
תוילאיבורקימ-יטנא תונוכת לעב
.תויטפסיטנאו
בהז םתוח
תוקלדב שמשמ .תויטפסיטנא תונוכת לעב
.הילכ ינבא תעינמבו ןתשה יכרדב
בהז טומ
.םיירירה םימורקה תונפד תא עיגרמ
.הריהמ הלקה קפסמה תוקלד דגונ הווהמ
-שרוש
תימטוח

תורהזא
.לושלישל םורגל הלולע תויצומח ץימ לש הלודג תומכ תומכ תייתש
,הבירצ תשוחת תרתונו םיבאכ ןיידע שי תויצומח תכירצ רחאל םא
.הקיטויביטנא תליטנב ךרוצ שי םא רוריבו הקידבל אפורל תונפל שי  

...תושדח - תויצומח ואר