רוחש לדרח
Mustard, black
(Brassica nigra)

ץופנה יתנש-דח חמצ אוה רוחשה לדרחה
םילחנ דילו םיכרד ידיצל םיממוש םיחטשב
.הקירמא ןופצו הקירפא ןופצ ,הפוריא יבחרב

חמצה סיסבב םילעה .םירטמ 2 הבוגל אשנתהל יושע חמצה
.םילעה ראשל סחיב םילודגו םיננושמו םיצונמ
הנממ םיחתפתמ .ילוי-יאמ םישדוחב תשחרתמ הבוהצה החירפה
.םיריעז םירוחש/םימוח םיערז םהב ,(רבוטקוא-ינוי) םילימרת

םילשובמ םהב םישמתשמ .רתויב םיניזמ רוחשה לדרחה ילע
.טלסל הפסוהל וא  
.ינחלוש לדרח תנכה תעב םעט תפסוהל םישמשמ םיערזה
.םיצומח תנכהב ףסות םג םישמשמ םה  
תוחיר גיפמו הלועמ יוטיח רמוחל תבשחנ רוחש לדרח תקבא
.ןייוצמ  


תיאופר תוליעפ
םניה םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה םהב םיערזב םישמתשמ
.(Sinigrin) ןירגיניסו (Myrosin) ןיסורימ :תוימיכ תובוכרת 2
,ץיקה ףוס תארקל ,םתלשבה םע םילימרתה תא ףוסאל שי
.םשבייל ךישמהלו םיערזה תא םהמ רענל

םיערזה תונוכת

.םירירשו דלש יבאכ לע לקמ
.האקה םרוג
.םדה רוזחמ תא ץירממ
.העזה דדועמ
.לק ןתשמ

לש עגמ .ףידנ ןמש רצונ ,םימ םע עגמב םיאב ולא םירמוחשכ
ורבע םימיב .היווכל וא תועובל וב םורגת רועב הריעז הפיט
הב (Mustard Plaster) לדרח תייטר תנכהל הז ןמש שמיש
תויוננטצהב לופיטל ,הזחה לע םושייל םישמתשמ םיאפור ויה
.תוילאיכנורב תויעבבו תושק

לדרח תייטר םושייו הנכה
חמק ,םישותכ םיירט רוחש לדרח יערז םרג 100 ובברע
.('צ תולעמ 45) םימו  
הזחה לע ומשיו (לנלפ ומכ) ךר דב תוסיפ 2 ןיב ורזפ
.תחא הקד ךשמב  

בר ןמז ךשמב וראשוהש וא ידמ תוזכורמ תויטר :בל ומיש  
.רוע תועובל ומרגי  
.לופיטהמ האצותכ םדמדא תויהל לולע לפוטמה רוזיאה  
םוקמה לע תיז ןמש תחירמ ידי-לע ךכ-לע לקהל ןתינ  
.לופיטה םותב  

הטילח
לדרח יערז האלמ תיפכ יבג-לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.תוקד 5וניתמהו קד םישותכ רוחש  
.םויב תוסוכ 3 דע ותש

םיילגר הרשמ
.םיחתור םימ רטיל 1-ב םישותכ םיערז ףכמ הטילח וניכה

...ב ולפיטל תשמשמ הזחה לע רוחש לדרח יערז תייטר
.טיכנורב תעב ומכ ,(Congestive Lung) תואירב שדוג
.(Pleurisy) רדאה תקלד

תא ץירמת טבמא-ימל רוחש לדרח יערז תקבא תפסוה
...ב לפטל עייסתו םדה רוזחמ
.(Chilblains) רוק תועובעבא
.םירירשו דלש יבאכ

...ב לופיטל רוחשה לדרחה שמשמ היתפואמוהב
.(Runny nose) תימימ תלזנ
.תחשה תחדק
.ןורג יבאכ

תורהזא
...םיאבה םירקמב רוחש לדרחב שמתשהל ןיא
.הילכ תולחמ
.6 ליגל תחתמ םידליב
.םיחותפ םיעצפ
.םידירו תויעב

...ל םורגל הלולע לדרחה תייטר ידא תפיאש

.המתסא ףקתה
.םייניע יוריג
.שוטיע
.לועיש