ליצח
Eggplant/Aubergine
(Solanum melongena)

יושע אוה .יתנש-דח חמצכ םילדגמ ותוא ,יתנש-בר חיש ליצחה
םירופא-םיקורי םילעה .רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתהל
.םיבר םינז חמצל .םילוגס (םיינימ-ודה)םיחרפהו םיריעשו

יושע ולקשמו ןזל םאתהב ,םיעבצו םילדג ,תורוצ ןווגמ ירפל
.ןגוטמ וא יולק ,יולצ ,יופא ליצחה תא םילכוא .ג"ק 1.5-ל עיגהל
הנקמו ותוא ךכרמ לושיב .לפט ומעטו יגופס םקרמ ימלוגה ירפל
.ינייפואה ומעט תא ול
.דחוימב םימיעט ,םיריעצ םדועב ופטקנש תוריפ
.חמצה תעיצפ עונמל ידכ ,דח ןיכסב תרטוטפה תא וכתיח
.הנשמ וניא ולדוג .עגמל קצומו ההכ ,קלח ירפ ונק
.חלמ ורזפו תוסורפל וכתח ,ליצחה ןוגיט/לושיבל םדוק
.תבחמל זקנתהל ץימל וחינה
.ושביו תבחמה תא ופטש תוקד 30 רחאל
.הנכהל רתוי לקו רמ תוחפ היהי ליצחה   
ןיסב רבעב שמיש ,ירפה תפילקמ וקיפה ותוא ,רוחש עבצ
.םיינישה תעיבצל   


לודיג יאנת
.תולודג תוינדאו םיציצעב לודיגל םיאתמו האנ חמצ ליצחה
.'צ תולעמ 30 דע 25 :םח םילקאל קוקזו הרקל שיגר אוה
.בטיה תזקונמו תנשודמ ,הרישע עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
ידי-לע םירפומו (דחאכ םיירכזו םייבקנ) םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח   
.ביבאב םדקומ ,םיערזמ יובירה
הרימשל הבר הבבגב ושמתשה
.עקרקה תוחל לע   
.הייקשהה תא טעמ ריבגהל שי החירפה תעפוה םע
.4-ל םרפסמ תא ליבגהל יוצר ,םיאנו םילודג תוריפ תלבקל
הליחתמ ותפילק רשאכ אוה ירפה תפיטקל רתויב בוטה ןמזה
.קירבהל    

תיפותיש הייחמצ
.תינרוק תבו ןוגרט ,תוינטק םע דחי בטיה חתפתי ליצחה
.רוזג תיצרח ןבו רדנבל ותברקב ולדג ,םיקיזמ תקחרהל
.םושו לצב ,המדא-יחופת תביבסמ וקיחרה
...תיפותיש הייחמצ ואר   


תיאופר תוליעפ
םידיאולקלוקילג םה ליצחב םיירקיעה םיליעפה םירמוחה
.רירמ םעט ול תונקמה תוליער תובוכרתו (Glycoalkaloids)
תולחמבו רועב לופיטל םימרק תנכהל םישמשמ ולא םירמוח
.(Basal cell carcinoma) רועה ןטרס

...ליצחה תונוכת

(2) .רוע תא עיגרמ
(3) .ץווכמ
(1) .לורטסלוכ דירומ
(1) .םד-ץחל דירומ

.ירפה (1) 
.םילעה/חמצה ץימ (2) 
.המח תיצמת ,שרושה (3) 

...תשיבחל תשמשמ ץמוחו חמצה ץימ תבורעת

.םירוחט
.תוקודס תומטפ
.רוק יעצפו תויווכ
.תוסרומ

יח ירפ םרג 99-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

(4) %ג"מ/םרג'חיךרע
142תוירולק
0.19
0.42
0.09
1,189.16
33.26
5.59
13.7
504.32
ג"מ 16.44
יוור ןמוש
יוור יתלב 'ש
יוור יתלב דח 'ש
ןגלשא
תומימחפ
ןובלח
םייתנוזת םיביס
םימ
ןרתנ
2
2
C ןימטיו
לזרב
.תצלמומה תימויה הכירצהמ (4)  

הרהזא
םילעה תא םשייל ןיא .םיליער םיקוריה חמצה יקלח לכ
.ימינפ שומישב