הקניו
Periwinkle, common
(Vinca minor/major)

אשנתמה ,האנ יתנש-דח ,דע קורי חיש איה הקניו
ברעמו הפוריא םורדמ האצומ .מ"ס 30 הבוגל
.היסא
.תובר תוניגב ץופנ יונ חמצ תשמשמו הנשה לכ תחרופ הקניוה
.םהיניב םיבולישו ןבלו לוגס ,דורו ,םדמדא ,לוחכ :םה היעבצ
...םה םיירקיעה םינזה 2
Periwinkle, common (lesser) - Vinca minor
Periwinkle, big leaf (greater) - Vinca major


לודיג יאנת
תוזקונמ םא ןיב ,עקרק גוס לכב טעמכ חתפתת הקנויה
.עורג זוקינ תלעב וא בטיה     
.יקלח לצ דע האלמ שמש
סויסלצ תולעמ -12 ןיב תורוטרפמט חווטב הדימע איה
.שבוי יאנתו תוהובג תורוטרפמט דע     
ושירשי עקרקב םיעגונה םילועבג .הכרבהבו םיערזמ יובירה
.הטילשמ תאצלו ומצעמ טשפתהל לולע חמצהו הרהמב     
.םילודג םיחטש יוסיכל דחוימב המיאתמ הקניוה


תיאופר תוליעפ
,הקניוה לש םיירטה םיקלחה לכבו םישבוימה םילעב םישמתשמ
לודניא ידיאולקלא םה הב םיירקיעה םיביכרמה .התחירפ ןמזב
.םינינאטו (Indole alkaloids)

...הקניוה
.וילא ןצמחה תקפסא תרבגה ידי-לע חומה תוליעפ תדדועמ
.תצווכמ
.םומיד תרצוע
.תנתשמ
.םוח הדירומ

.תילאירטקב-יטנא
.תיתקלד-יטנא
.הביקה תא העיגרמ
.םד-ץחל הדירומ
.תקזחמ

.תשחלאמ
.העיגרמ
.םיזג תככשמ
םירירש הפרמ
.םיצווכמ     

...ב לופיטל תשמשמ איה
.םדה רוזחמב תויעב
.ןורכיז רופישו חומב םדה תמירזב םייוקיל
ןמזב ןה ,(Excessive menstrual flow) רוזחמ ףטש רתי
.(Metrorrhagia) םירוזחמ ןיבו (Menorrhagia) רוזחמה    
.ןתשב םדב לופיטל עויס
המזקא ,(Dermatitis) רוע תקלד ומכ ,רוע תויעבב לופיט
.תורגב יעצפו    
.לושלישו סגה יעמה תקלד
.הפ יעצפו םייכינח םומיד ,ףאהמ םומיד

שומישו ןונימ
תילזונ תיצמתשבוימה חמצהמ הטילח
.ל"מ 4 דע 2 ,25% לוהוכלאב 1:1.םויב 'עפ 3 ,םרג 4 דע 2

םיבוליש
.רגבאו (Cranesbill) רוגעה רוקמ םע בטיה תבלתשמ הקניוה
(Trillium Erectum) םע הבלשל גוהנ רוזחמ תויעבב לופיטל
.Beth Root

תורהזא
...םורגל לולע הקניוב שומישה
.רועב החירפ.ןטב ישוחימ
...םורגל לולע רתי ןונימ
.םדה-ץחלב הרומח הדירי

תושדח
1991
ןורכיז תררועמ הקניו תיצמת
2003 ראורבפ
ץבש רחאל חומב לופיטל הפורת
הליג 2002 תנשב הפוריאב תונידמ רפסמ ולחה וב םידקמ רקחמ
,הקניוב יוצמה רמוחה לש יטטניס רצומ ,Vinpocetine הפורתהש
חווט יכורא םייתרכה םייוקיל רפסמ יקלח ןפואב תיחפהל היושע
ףירח ימכסיא ץבש רחאל (Long-term cognitive impairment)
.חומל םדה תמירז רופיש ידי-לע ,(Acute ischemic stroke)

.International Stroke Conference