לה
Cardamom
(Elettaria cardamomum)

םילודג םילע לעב יתנש-בר חמצ אוה לה
.םינז רפסמ ולו (מ"ס 80 דע)
דע 15 (לימרת) ירפ לכב .םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.הקנל ירסו ודוה םורדבש םיחלה םירוזיאב להה רוקמ .םיערז 20
.הינזנטבו הלמטאוגב םג תירחסמ ותוא םילדגמ םויכ

,הייפא ,לושיבב שמשמ אוה .הפב בר ןמז רתונש ףירח םעט להל
.םימשבבו (ברע תוצראב דחוימב) הפקה םעט ןוויגל
,ךילהתה תעבש ןוויכ ,שומישה ינפל ךומס םיערזה תא ןוחטל שי
.םחוחינ תא םידבאמ םהו ןמשה םהמ ףדנתמ

ףוסאל שי ,םיערזה םהב ,להה ילימרת תא
.םתעיקבו האלמה םתלשבה םרט
.םיערז 20 דע שי לימרת לכב

.ידוהה יראקה ןילבתב ינויח ביכרמ אוה לה

.הפקל ותוא םיפיסומ םיירצמב
.םיפירח תואקשמו תוגוע לש םמעט להה ןווגמ הפוריאב
.חוחינה ןוויגל היוורכו ןרופיצ ,ןומניק ,זופת ןמשב ובלשל גוהנ


לודיג יאנת
.םירטמ 1,500-ל 750 ןיבש םיהבגב חמוצ להה
.היירופו הקומע עקרק
.םינרשב שרוש ינק חמצל
.לצ יצח
.הקולחב וא םיערזהמ השענ יובירה
.תוחפל םינש 5 ןב חמצ לש םיערזב םישמתשמ    
.דיימ םתוא עורזלו םתוא ףוטשל ןתינ    
.העירזהמ תועובש 7 דע 5 הטיבנה
.הבבגב ביבס תוסכלו םיליתשב ךומתל שי
.הנשדלו החל עקרק לע רומשל שי
.דימתמ בושיע שרוד לה לודיג


תיאופר תוליעפ
.םיערזה ןמשבו םישותכה םישבוימה םיערזב םישמתשמ
,ןגלשא חלמ ,ביצי ןמש ,(8% דע) ףידנ ןמש שי םיערזב
.רפאו רמ ףרש ,םייצע םיביס ,יחמצ ריר ,ןלימע ,ןעבצ
,(Terpineol) לואניפרט ,(Terpenes) םינפרט שי ףידנה ןמשב
.דועו (Cineol) לואניצ

להה תונוכת
.חייכמ
.תותיווע דגונ
.ןתשמ
.הרמ ץימ תשרפה דדועמ
.ררועמ

.רתויב יטמורא
.אטחמ
.םמחמ
.םיזג ךכשמ
.לוכיעל עייסמ

.םיפסונ םיביכרמ בולישב ,ללכ-ךרדב ,שמשמ להה
.הסימת וא הת םיניכמ ,לוהוכלאב םיסמומה ,םישותכה םיערזהמ

לה הת
,םישותכה םיערזה לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.ותשו וננס ,תוקד 5 וחינה    
.ןומיל ץימ טעמ ופיסוה וא שבדב וקיתמה
.םויב לפס ותש

הכירצה תא לידגהל ןתינ ,(תעפש וא תוננטצה) הלחמ תעב
!םימי 4 דע ךשמל ,םויב םילפס 3-ל

...ב לופיטל שמשמ להה
.םוח
.ןורג באכ
.הרמ סיכו דבכ תויעב
.תקלדל הייטנ

.םייעמב םיזג
.ןובאית רדעה
.טיכנורב
.תוננטצה
.לועיש

...ב לופיטל להה שמשמ תיתיסאה האופרב
.םירוחט
.םוש חיר ללוכ ,הפהמ ער חיר

.המתסא
.הביק תויעב

םינונימ
תיפכ 1/4-כ) םרג 1.5 :הקבא
.(םירגרג 30 דע 15 וא השודג
.םרג 2 דע 1 :הסימת

תורהזא
.לה תכירצ ינפל אפורב ץעוויהל ץלמומ
,הרמה סיכב םינבאמ םילבוסה לע הרוסא לה תכירצ
.ךכ בקע םרגיהל לולעש דחה באכה ללגב    
שומישה תא קיספהל ,םימי 10 להב שמתשהל ץלמומ
.הלילח רזוחו םימי 5-ל