הנאימד
Damiana
(Turnera diffusa)

הבוגל אשנתמה ,רישנ חיש איה הנאימד
ןופצב ,הינרופילק םורדב ,וקיסכמ ץרפמב ץופנ רשא ,רטמ 1 דע
.היבימנבו םייבירקה םייאה
.רמ טעמ םמעטו קזח ינייפוא חוחינ ילעב ,םיננושמ טעמ םילעה

םמעט ןוויגלו התל ףילחת הנאימדה ילע םישמשמ וקיסכמב
.םיפירח תואקשמ לש  
וחור תא תממורמ רשא הלועפ ,קבטל המודב םתוא םינשעמ
.הנאוחירמה תלועפל המודב ,הוולש וילע הרשמו ןשעמה לש  


לודיג יאנת
.חלו םח םילקא
.האלמ שמש
.תיעלס וא בטיה תזקונמ השבי תילוח עקרק
.הקולח ידי-לע וא םירוחיי ,םיערזמ השענ יובירה
.הרקל שיגר חישה
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה


תיאופר תוליעפ
.החירפה תפוקתב ,ץיקב םיפסוא םתוא ,םילעב םישמתשמ
יארחאה ,בכרומ ףידנ ןמש זוחא 0.9 דע 0.2 הליכמ הנאימדה
,(Pinene) ןניפ ליכמ הז ןמש .דחוימה המעטלו הנאימדה חוחינל
ןמיצ ,(Arbutin) ןיטוברא ,(Cymol) לומיצ ,(Cineol) לואניצ
.(Copaenen) ןנפוקו (Cadinene) ןנידרק ,(Cymene)

,םידיאולקלא ,יחמצ ריר ,(Thymol) לומית ,םינינאט ,ףרש הב שי
(Cyanogenic glycoside) ינגונאיצ דיסוקילג ,םידיאונובלפ
.ןלימעו

הנאימדה תונוכת
.תינימ הקושת תררועמ
.קזחמו יטפסיטנא רמוח ,לומיתה ךכל יארחא .תיללכ תקזחמ
.הצירממ
.תנתשמ
.הלק תלשלשמ

...ב לופיטל תשמשמ הנאימדה
.(Nervous exhaustion) םיבצע תושישתב בלושמ לק ןואכיד
.(Premature ejaculation) תמדקומ הטילפ
.תונוא ןיא

...תויגולוקינג תויעב
.רוזחמ יבאכ
.רוזחמב רוחיא
.רוזחמה ןמזב שאר-יבאכ

...לוכיעה תכרעמ
.תוריצע
...ןתשה תכרעמ
.ןתשה תכרעמ יוטיח
.ןתשה תיחופלש תקלד
.(Urethritis) הכפושה תקלד

ןונימו שומיש
(ל"מ 250) הת לפס תנכה
.םישבוימ םילע םרג 1
.תוקד 15 דע 10 ךשמב םימב ורשה

תורהזא
...םורגל לולע הנאימדב זרפומ שומיש
.(Euphoria) הירופוא/תולעתה
.לושליש