םילחנה רגרג
Watercress
(Nasturtium officinale)

,יתנש-בר ינרשב חמצ םילחנה רגרג

םילחנ תודג ,תונייעמ ,תוכירב :םימ תורוקמל ךומס חמוצה
.תוחל תומדאו
,םיהכ םיקורי ,םיינרשב םילעה ,רטמ 1 דע לועבגה ךרוא
.תרתוכ ילע 4 ילעבו םינטק ,םינבל םיחרפה

םישמשמ םה .לדרחה םעט תא ריכזמה םעט םיירטה םילעל
.רטעמ חמצכ ןכו םיקורי םיטלסב    
.ףירח ידוחיי םעט ףיסומ םילחנה רגרגב שומישה
.טלסל םתוא םיפיסומ .םה םג םיליכא םיערזה
ףירח םעט הסיעל הנקת םינוחטה םיערזל םירק םימ תפסוה
.תוקד 15 ךרוא ךילהתה .לדרחה םעטל המודה    
.תוקריכ םתוא לוכאלו םילעה תא דייאל ןתינ
,קיטסלפ תיקשב ,ררקמב םקיזחהל רשפא    
.םייקנ םימב םתפיטש רחאל    


לודיג יאנת
.םירק םימ תורוקמל ךומס ,תיסיסב עקרק
.האלמ שמש
.(הלע וא לועבג ירוחי) םירוחייו םיערזמ יובירה
.םימב התליבט ידי-לע רחא קלח לכ וא םילע שירשהל ןתינ
רחאל שחרתת הטיבנה .םימב ויצח לובטה יצעב עורזל שי
,בר םיחמצ רפסמ תטיבנל ומרגי םיריעז םיערזה .םימי 5-כ
.ללדל היהי םתוא
חמצה ישרושש ךכ ,הגרדהב םימ ףיסוהל שי ךשמהב
.םימב ירמגל םילובט רבד לש ופוסב ויהי רגובה

.מ"ס 5 הבוגל םיחמצה עיגה םע עצבל שי הקתעה
.תועובש 3-כ ופלחי ףוסיאל הטיבנהמ
םיעצבתמ םיירחסמ םילודיג .םימה ביט לע דיפקהל שי
.םימרוז םימ םע עצמב וא םימ ילכימב בורל
דע 20 אוה םילחנה רגרג לודיגל תורוטרפמטה םוחת
.'צ תולעמ 30


תיאופר תוליעפ
.םילחנה רגרג לש וילעב םישמתשמ
,ןחרז ,ןדיס ,םינובלח וב שי .הנוזת ירמוחב רישעו ןיזמ חמצה
B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,A ןימטיו ,ןגלשא ןרתנ ,לזרב
.C ןימטיוו

םילחנה רגרג תונוכת
.הביקה תא קזחמ
.םייניש באכ עיגרמ
.ררועמ
.יללכ קזחמ

.ןתשמ
.לשלשמ
.חייכמ
.םד רהטמ

...ב לופיטל שמשמ אוה
.תפחש
.םילקנורופ/תויוחיפנ
(1) .תולבי
.רעיש תחימצ דודיע
(1) .(Scurvy) הנידפצ
(1) .המזקא
תוליעפב םישוביש
(1) .דבכה/תוילכה    
.C ןימטיוב רוסחממ תעבונה הלחמ (1)
.ינוציחו ימינפ שומישב םילעהמ ירט ץימ (2)

םילעה ץימ וא םישותכה םילחנה רגרג ילע
םינפה תרהבהל םישמשמ ,(בילחתכ)
.םהמ םימתכ תרסהו

הרהזא
.הביק לוקלק םורגל הלולע םילחנה רגרג לש רתי תכירצ

תושדח
2007 ראורבפ
ןטרס דגנ םילחנה רגרג
הכירצ היושע ,הינטירב University of Ulster ירקוח ירבדל
יאתל DNA יקזנ ינפמ ןגהל היושע םילחנה רגרג לש הרידס
.10%-ב םה ףא ודרי םדב םידירצילגירטה תומר .ןטרסו םד
.33%-ב ןיטורק הטבו 100%-ב ןיאטולה תמר התלע ןמזב וב

.םינשעמה לע התיה רתויב הקזחה הביטמה העפשהה
.םילחנה רגרג ילדגמ לש םינוגריא רפסמ ידיב ךמתנ רקחמה

.American Journal of Clinical Nutrition