הבאיוג
Guava
(Psidium guajava)

םילדגמ ותוא דע קורי ץע אוה הבאיוגה ץע
.םידודר םישרוש לעב חישכ םג

יבחרב ותוא םילדגמ םויכ .תימורדה הקירמא תורעימ ץעה אצומ
.רטמ 20 דע הבוגל אשנתהל יושע ץעה .םלועה
דוע םנשי ןכ .המודאו הבוהצ ,הנבל הבאיוג םיללוכ הבאיוגה ינז
.םינז-תת הברה

לודג רחבמ רוציילו לכאמל שמשמ ירפה .קזח ינייפוא חיר הבאיוגל
תודילג ,(רטקנו ץימ) תואקשמו ,םיאפקמ ,תוביר םהב ,םירצומ לש
.םירומישו

.ץעה לע לישבמ אוה רשאכ ,רתוי חבושמ ירפה
הננב םע דחי ,המוח תיקשב ירפה תא וחינה הלשבהה זוריזל
.חופת וא   
.המיהדמ העפשהה .םינוש תואקשמל הבאיוג רטקנ ףיסוהל וסנ
.הנתוכו ישמה תיישעתב ,רוחש עבצ רוצייל םישמשמ םילעה

ןוסחיא
תרוטרפמטב לישבהל ןהל וחינהו הצחמל תוקורי תובאיוג ונק
.תיעועקש רוצית ןהב הלק העיגנ וב בלשל דע ,רדחה    
.םיימוי ךות ךורצלו ררקמב קיזחהל שי הלשב הבאיוג

האפקה
.ופלקו בטיה התוא ופטיש ,הלשב הבאיוג וחק
.2-ל התוא וכתח
.ךומו םיערז ליכמה ,ירפה זכרמ תא תיפכ תרזעב ואיצוה
.פוריסב ותוא וסכו םוטא ילכל רתונש ירפה תא וסינכה

פוריסה תנכה ןפוא
.םמחל ןיא .םימ דחא קלחו רכוס םיקלח 2 ובברע
.השיחב ידי-לע רכוסה תא וסימה
.ירפ לפס לכל פוריס ילפס 2 אוה סחיה
.ואיפקהו ומטא
.םישדוח 12 דע 8 ךשמב הבאיוגה ירפ תא ךכ רמשל ןתינ


לודיג יאנת
הרישע היהת עקרקהש לככ .בטיה תוזקונמ תועקרק ןווגמ
.רתוי בר ירפ ביני ץעה םיינגרוא םירמוחב    
.הנשה לכ ץעה ביני םח םילקאב .(שבי וא חל) םח םילקא
.האלמ שמש
.רופכל שיגר (ךרה ליתשה דחוימבו) ץעה
.ירפה תרישנלו תרחואמ החירפ םורגי עקרקב תוחלב רוסחמ
.הנש ידמ ,דבלב םישדח םיפנעמ חתפתי ירפה
.םירובד ידי-לע רקיעב השענ הבאיוגה קוביא
...יוביר תוטיש
.םייתנש ךות וביניש םירצנ איצוי עקרקה דע עדגנש ץע
,םישדח םיצע טיבנהל ןתינ םתרזעב םיבר םיערז ירפב
.תועובש 8 דע 2 ךות וטבני םה .םינש 4 ךות ירפ וביניש    
,םישרוש תקולח ,יביטטגו יוביר תרזעב םג תוברהל ןתינ
.הכרבהו תידיצ הבכרה    


תיאופר תוליעפ
.רסובה ירפבו םילעב ,עזגה תפילקב ,םישרושב םישמתשמ

הרישע איה .רדה-ירפב רשאמ C ןימטיו רתוי שי הבאיוגב
,ןובלח ,ונימא תוצמוח ,ןחרז ,לזרב ,ןדיס הב שי .A ןימטיוב
,ןיטקפל בוט רוקמ הניה הבאיוגה .רכוסו ןמוש ,תומימחפ
.ןמש םג םיליכמ םילעה .ןינאטב םירישע םילעהו עזגה

הבאיוגה תונוכת

.םיצווכמ םירירש הפרמ
.הניזמ
.תלשלשמ
.םיעלות הקיחרמ
.תילאירטקביטנא
(1).תצווכמ
.רוזחמה תא תדדועמ
.םדב רכוס הדירומ

.רסובה ירפ רקיעב (1) 
 
הבאיוג הת
שמשמ התה .הילעמ וא הבאיוגה עזגמ םיניכמ הבאיוג הת
.לושלישל הפורת
 
הבאיוג תיצמת
הביקה תכרעמ תויעבב לופיטל הבוט הבאיוגה ילע תיצמת
.(Dysentery) הירטנזיד ומכ םייעמהו
 
הבאיוג ילע
תויעבבו םיביכ ,םיעצפב לופיטל םישמשמ םישותכ הבאיוג ילע
.םייניש-יבאכ לע הליקמ םילעה תסיעל .ןורגיש

הבאיוג ילע תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ םילעהמ המח תיצמת
.הזחו ןורג יאולחתו לועיש
.(רוגריגב) םייכינח תקלדו הפ יביכ
.ישדוחה רוזחמה תשחה
.םיעלות תקחרה
.(Leucorrhea) הנבל הביז
.(Cholera) הרלוכ ילוחב םילושלישו תואקה
.רוע תולחמ
.(Nephritis) תוילכ תקלד
.(Cachexia) תינורכ תושישת
 
םישרושהמתיצמת
.םוח תדרוהל תשמשמ םיירט םישרושמ המח תיצמת

ירפ םרג 720-ב םייתנוזת םיכרע


.תוירולק 2,000 הב תצלמומ הכירצמ (%
.לשב ירפהש לככ הנטק תומכה .ירפה תפילקב רקיעב יוצמ (2)