(םג-ראוג) ראוג
Guar (Guar gum)
Guarkernmehl :תינמרג
(Cyamopsis tetragonolobus/Cyamopsis psoralioides)

רצות ,(Polysaccharide) דירכסילופ ,יטטאיד ביס אוה םג-ראוג
,ב"הרא ,ןטסיקפ ,ודוהב חמוצה ,ראוגה חמצ יערז תניחט לש
.הילרטסואבו הקירפאב תוצרא רפסמב
.(7% דע) ןובלחב רישעו יתנש-דח ,תוינטקה תחפשמל ןב חמצה
.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ אוה
.רקב תסבאהלו לכאמ חמצ רבעב שמיש אוה

לדוג) תוכימס תוגרדב רצוימ אוה .בהבהצ-ןבנבל ביסה עבצ
.דעוימ אוה ול שומישל םאתהב ,תונוש (ריגרג
דע יוצמו הבעמו בלחתמ ,בציימכ ןוזמה תיישעתב שמשמ אוה
תיישעתב שמשמו תודילגב ,םיטלסל םיבטורב ,תוניבגב םויה
.תופורתהו הקיטמסוקה


לודיג יאנת
.תילוח עקרק
.םח םילקא
.לובי אל אוה ךא ,רצעת ותחימצ .תרוצבב דימע
.תועובש 16-כ ופלחי םילימרתה תלשבה דעו העירזהמ
בינמ םתוא ,םילימרתב םינותנ ,םישמתשמ םהב ,םיערזה
.תולוכשאב חמצה   
.םילימרת ןובשח לע םילע בינת הבורמ הייקשה


תיאופר תוליעפ
.הקבאל ושתכ םתוא ,ראוגה יערזב םישמתשמ
.םימח וא םירק םימ םע עגמב האובב תחפנתמו השירקמ וז
.תואלמ תשוחת תריצי איה ותכירצ לש תינושארה העפשהה
.חפוס אוהש םימה תומכ םע דבב דב הלדג ותוגימצ

...םג-ראוגה ויקוושמ ירבדל
ךיראמו ,רכוס םיליכמה ,הנוזתה ירמוח תגיפס תא תסוומ
תיטיא היילע תרצונ ךכמ האצותכ .ףוגב םתגיפס ךשמ תא   
.הנותמ ותדירי םג ןכלו םדב רכוסה תמרב   
.םדב לורטסלוכה תמר תא ןיטקמ

תונוכתש רסומ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר רבוד
.דאמ תומזגומ ולא
,ב"הראב םינוש היזרה ירצומב םג-ראוג שמיש 80-ה תונשב
אוהש הלגתהש רחאל ,FDA-ה תארוהב םיפדמהמ רסוה ךא
בקע ,םייעמו (Esophageal blockage) טשו תומיסח םרוג
.ידמ הטעומ םילזונ תכירצ
.FDA ידי-לע רסאנ תופורתב םג-ראוגב שומישה

תושדח
1989 רבמצד
םד ראוגה לש תויאופרה ויתועפשה תקידב
(NLM) ב"הראב האופרל תימואלה הירפסה המסרפש רמאמ
,החורא רחאל םג-ראוגה תועפשהל עגונב רקחמ תואצות ראתמ
ןילורפיסקורדיה ונימאה תצמוחוו ןילוסניאה ,רכוסה תמר לע
.םדא-ינב לע (Hydroxyproline)
רחאל ,םג-ראוג ולטנש ולא לש םמדב רכוסה תמרב הילעה
ולבק אלש םיקדבנה ראשמ התוחפ התיה ,תועש 12 ןב םוצ
.הז רצומ
הנטקה ומרג םג-ראוג לש תורבגומ תויומכ ,תאז תמועל
.םיקדבנה םדב ןילוסניאה תומר לש תרבוגו תכלוה
.םאוג ראוגה תכירצ תובקעב ונטק ןילורפיסקורדיהה תומר
.םייעמה תונקורתה בצקו םג-ראוג תכירצ ןיב םאתמ אצמנ אל
.םרג 2.5 התיה יוסינב רצומה תעפשה הלחה הב ףסה תמר


2007 ינוי
תואירבה ןעמל םד ראוג
ונחב ןטסיקפ University of Agriculture Faisalabad ירקוח
.תודלוחב לורטסלוכה תמר לע םג-ראוגה לש ותעפשה תא
תודוה ,LDL-ה תמרב 30% תב הדירי האצמנ םירקוחה ירבדל
.רצומב שומישל
םג-ראוגה תא ובלש םה ,תועובש 8 ךשמנש יוסינה תרגסמב
.תידוה התיפ :(Chapati) יטפא'צב

LWT - Food Science and Technology