תילולבש הנונא / הלויברג
Graviola=Soursop / Guanabana
(Annona muricata)

םירוזיאב חמוצה דע קורי ץע איה הלויברגה
אשנתמ ץעה .ץראה רודכ ינפ לע םייפורטה
קורי יטפילאה ירפה .םירטמ 7 דע הבוגל
ג"ק 1 לעמ ולקשמו מ"ס 20-כ וכרוא ,ינצוקו

םינפ עבצ .םיריחשמ ויצוקו תככרתמ ותפילק ירפה תלשבה םע
(60 דע 40) םיערזב אלמו יבלח ירפה רשבו ןבל הפילקה

קותמ-ץמצמח םעט לעבו ךר הלויברגה ירפ רשב
תואקשמו תוריפ תדילג ,םיקתמב שמשמו ןדעמ בשחנ ירפה


לודיג יאנת
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו הירופ עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
םירטמ 300 דע םיה ינפ הבוגמ לודיג תביבס
העירזהמ םינש 4 דע םייתנש תשחרתמ הנושארה החירפה
ריווא ישרוש ,(Cuttings) םירוחיי ,םיערזמ אוה יובירה
(Graft) הבכרהו (Aerial roots
(Frost) הרקל שיגר ץעה
םיינמז שבוי יאנתב הדימע הלויברגה


תיאופר תוליעפ
,םיערז ,תוריפ ,םילע ...הלויברגה לש היקלח לכב םישמתשמ
םישרושבו עזגה תפילק

לע ףסונב ,םיליעפ םירמוח לש לודג ןווגמ הליכמ הלויברגה
C ןימטיוו B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,םינובלחב הרישע התויה

הלויברגה תונוכת
תותיווע תדגונ
ןואכיד תדגונ
תתמצמ / תצווכמ
םוח הדירומ
םדה-ילכ תא הביחרמ
םדה-ץחל תא ךכ הדירומו 
העיגרמ
הביק ישוחמ תככשמ
תוחתפתה תאכדמ
דשה ןטרס לש 
תילאירטקב-יטנא
תילאריו-יטנא
תיתיירטפ יטנא
םייעמ יעלות תלטוק
םיליפט תלטוק
םיקרח תלטוק

 הליג ב"הרא National Cancer Instit.-ב ךרענש רקחמ
תוינטרס יטנא תונוכת הלש ץעה עזגבו הלויברגה ילעב
(Anti-cancer properties)

םיליער ואצמנש םילקימיכ-וטיפב רקיעב םיכרענ םירקחמה
רמוח .םיאירב םיאתל קזנ תמירג אלל ,םיינטרס םיאתל
תופורתב שמשמו םידימע םיינטרס םיאתל הנוזת ענומ הז
תולבוקמ

ירפה ץימ
...ב לופיטל שמשמ
םיינוציחו םיימינפ ,םיטיזרפ
לושליש
(Dysentery) הירטנזיד
םייעמ יעלות
בלחה תשרפה תרבגה
ףוגה םוח תדרוה


םישותכה םיערזה
...ב לופיטל םישמשמ
תמניכ
םייעמ יעלות


םישרושהו םילעה ,ץעה תפילק
...ב לופיטל םישמשמ

(Calm) עגור תיירשה
(Convulsions) תותיווע
םד-ץחל רתי
הת תייתשב אוה ולא םירקמב לבוקמה םושייה

הלויברגה ילע הת שמשמ ליזרבב סנוזמאב
רסובה ירפו םילעה ןמש .דבכ תויעבב לופיטל
לופיטל תינוציח שמשמ תיז ןמשב בברועמ
ןורגיש יבאכ ,(Neuralgia) םיבצע יבאכב
םיקרפמ תקלד יבאכו

םישמשמ יבירקה םיהו יטיאה ,הקיאמ'גב
םיטיזרפ ,םוחב לופיטל ירפה ץימו ירפה
הקינמב בלחה תבונת תרבגהלו לושלישו

,תותיוועב לופיטל םישמשמ םילעהו ץעה תפילק
הלקהל ,תעפש ,לועיש ,בל תויעבל ,תיללכ העגרהל
םיטיזרפו םד-ץחל רתי ,השלוח ,המתסא ,הדיל לע


ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

םרג'חיךרע
66תוירולק
16.8
תומימחפ
ןובלח


תורהזא
שומישה םחרה לע הלויברגה תעפשה בקע
תורה םישנ לע רסאנ הב 
הב שומישה םד-ץחל דירוהל התונוכת ללגב
ךומנ םד-ץחלמ םילבוסה לע רוסא 
תא דימשהל יושע הלויברגב ךשוממ שומיש
םישמתשמה לע ןכל ,ףוגב םייתודידיה םיקדייחה 
הקיטויבורפ ףסות לוטיל ץלמומ םוי 30 לעמ הב 
לוכיע ימיזנאו 
םורגל הלולע הלויברגהמ הלודג תומכ תכירצ
תואקהו תוליחב 
הלודג הכירצ יכ חוודמ םייבירקה םייאב רקחמ
וב (Annonacin) ןיצנונאה תלוכת בקע ,ירפהמ 
ןוסניקרפ תלחמ םורגל לולע 
(ג"ק/ג"מ 300 לעמ) תולודג תויומכב שומיש
םונמינ םורגל לולע 
הלויברגב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל בל ילוח לע

.