סיריברב
Barberry
(Berberis vulgaris)

,דע-קורי ,רישנ ינצוק ,ןטק חיש סיריברבה
.םלועב םיגזוממ םירוזאב חמוצה ,יתנש-בר
.םירטמ 3 דע מ"ס 30-מ הבוגל םיאשנתמה ,םינז רפסמ םנשי
םה .םיריהב םיבוהצ םיחרפה .קירבמ רוע ייומדו םיבע םילעה
.ןזה יפל ,םיריהב םימודא וא םירוחש-םילוחכ םירגרגל םיחתפתמ
םייח םתוא םילכוא .C ןימטיוב םירישע םיצומחה תוריפה
.הבירו הדנומילל המודה הקשמ םהמ םיניכמ .םילשובמ וא    
תנכהל םישמשמ םירצנה תוצקו םישבוימה םיריעצה םילעה
.ןנערמ הת    
.םירומיש תנכהלו לכאמל םישמשמ םיירטה םירגרגה
.יתוכיא ,ריהב בוהצ עבצ ןיכהל ןתינ םילועבגהו םישרושהמ
.הריעב רמוחו ףוליגל תשמשמ הצעה


לודיג יאנת
.הירופ עקרק
.תיקלח/האלמ שמש
.הדודר םישרוש תכרעמ סיריברבל
.עקרק תוחילמו רתי ןושיד ,רתי תייקשהל שיגר אוה
.הרקב דימע חישה
.תוקנויו םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.תוקנוי וקיחרה ,חישה ןוא לע הרימשל
.יאסנובה תטישב-סונינל םיאתמ סיריברבה
.היח רדגכ וב שמתשהל ןתינו האנ חישה
.ףירח םוזיגב דימע אוה


תיאופר תוליעפ
השענ שומישה רקיע ךא ,סיריברבה יקלח לכב שמתשהל ןתינ
םשביל ןתינ .ץיקב םיפסוא םישרושה תא .םישרושה תפילקב
.ידיתע שומישל
ןירברב דיאולקלאה אוה סיריברבב ירקיעה ליעפה רמוחה
ןיתנקיסקואו (Berbamine) ןימברב וב שי ףסונב .(Berberine)
.C ןימטיוב םירישע םילעה .(Oxyacanthine)

סיריברבה תונוכת
(2) .ןתשמ
(2) .לשלשמ
(2) .חייכמ
(2) .דבכה תא קזחמ
.הביקה תא קזחמ
.יללכ קזחמ
(2) .ןנצמ

(1) .ילאירטקב-יטנא
(2) .דוריג דגונ
.יטמואיר-יטנא
.אטחמ
(2) .ןובאית ררועמ
(2) .ץווכמ
.הרמ ץימ רוציי דדועמ
(2) .העזה דדועמ

.רקיעב ,שרושה תפילק (1)
.הת/ץימ ,תוריפה (2)

...ל אוה חמצב שומישה רקיע
(1/2) .הרמה סיכ תוליעפ קוזיח

...ב לופיטל םג שמשמ סיריברבה
(6) .(Sciatica) תישנו ןורגיש
(7) .םיפעפע/תימחל תקלד
.תיללכ השלוח

.שרושה תפילק (5)
.שרוש תפילק תסימת (6)
.םישרושה הת (7)

.(Jaundice) תבהצ
(3) .הביק יביכ
(4) .הפ יעצפ
(5) .לושליש

.םילועבגו םישרוש הת (3)
.םימו םישרושה תקבא (4)

תורהזא
תואקה ,תוליחב םורגל לולע תולודג ןירברב תויומכב שומיש
בצקב םייוניש ,םדה ץחלב הלודג הדירי ,תונופמיסה ץוויכו   
.המישנ יישקו בלה   
.םידליו תוקינימ ,ןוירהב םישנ לע רסאנ חמצב שומישה
.םייעובש לעמ תופיצרב וב שמתשהל ןיא
ץעוויהל שי ,תוינורכ המישנ תויעבו בל תלחמ לש םירקמב
.סיריברבב שומישה ינפל אפורב