תושדח - לצב
Onion - News

סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ לצב
החיתמ ינמיסל לצב םרק
םילרנימ תגיפסל םושו לצב
ןוזמ ביכרמכ לצבמ תלוספ
תיטנדיסקוא-יטנא לצב תלוספ
רעי תוריפו לצב תיצמת
לורטסלוכו רכוסל לצב תיצמת
םד-ץחל רתי דגנ לצב תיצמת
תולחשה ןטרס דגנ לצב
םצע ןדבוא ענומ לצבב דיטפפ
ןטרס תולחממ םיניגמ לצבו םוש
בלבל ןטרסו םילונובלפ
בלבל ןטרסל ןוכיסו לצבו ץע-יחופת
םד-ץחל הדירומ לצבב תבוכרת
בל-תלחמ עונמל רזוע לצב
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסו לצב
תעפש ינפמ םיניגמ ץע-יחופתו לצב
הרמ-ינבא םימצמצמ לצבו םוש


...לצב ואר
 
2005 לירפא
םצע ןדבוא ענומ לצבב דיטפפ
ןבל לצב תכירצ ץייווש University of Bern ירקוח ירבדל
תיארחא םהירבדל .סיזורופואיטסוא תעינמב עייסל הייושע
היוצמה GPCS (Peptide) דיטפפה תבוכרת איה ךכל
ףוריצמ םייונב םידיטפפ .םצע ןדבוא הטיאמ רשא לצבב
.תונוש ונימא תוצמוח לש רדגומו םיוסמ
ודלונ התע הזש תודלוח לש םצע יאת ודדיב םירקוחה
תיימדהל סירתה תרתוי תטולב ןומרוהל םתוא ופשחו
.GPCS םהמ קלח ופשח ןכמ רחאלו םצע ןדבוא
תיתועמשמ המלב GPCS-ל םיאתה תפישח יכ ררבתה
.םהב םצעה ןדבוא תא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 רבמצד
ןטרס תולחמ ןווגמ ינפמ םיניגמ לצבו םוש
...רקחמ


2007 לירפא
בלבל ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םילונובלפ ריתע טירפת
...םירקוח


2007 רבוטקוא
בלבל ןטרסל ןוכיס םימצמצמ לצבו ץע-יחופת
ץע-יחופת ,לצב ומכ ,ןוזמהמ םילונובלפב רישע טירפת
ותוחתפתהל ןוכיס םצמצל יושע םיירגרג תוריפ/רעי תוריפו
.25%-כב (Pancreatic Cancer) בלבל ןטרס לש
German Institute of Human Nutrition ירקוח ירבדל
םינשעמל דחוימב הלודג ךכב תלעותה הינמרג םדסטופ
הז ןוכיס םהב התיחפמו (וז הלחמל ןוכיס רתיב םינותנה)
.59%-מ הלעמלב
הינרופילקב תונועמב םירייד 183,518 ופתתשה רקחמב
ןטק ,הלדג םילונובלפה תכירצש לככ יכ אצמנ יאווהבו
.הלחמל ןוכיסה

American Journal of Epidemiology


2007 רבוטקוא
םד-ץחל הדירומ לצבב תבוכרת
...ןיטצרווק


2007 רבמבונ
בל-תלחמ עונמל רזוע לצב
...תכירצ


2008 ינוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םילונובלפ
...הכירצ


2008 רבוטקוא
תעפש ינפמ םיטלתא לע םיניגמ ץע-יחופתו לצב
...רקחמ


2008 רבמבונ
הרמ-ינבא םימצמצמ לצבו םוש
...ירקוח


2009 רבמטפס
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ לצב
לצבב היוצמה ,ןיטצרווק תבוכרתה לש תרבוג הכירצ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םצמצל היושע ,ץע-יחופתבו
.תעבטה-יפ תואירב תא רפיש אל רבדה ,תאז םע .50%-ב
פתתשה הינטירב University of Aberdeen-ב רקחמב
םישנא 408-ו תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ילוח 264-ב
.תרוקיב תצובקכ ושמיש רשא ,םיאירב

British Journal of Nutrition


2010 סרמ
םישדח החיתמ ינמיסב לופיטל לצב םרק
אוה וב ליעפה ביכרמהש ,(Moisturizing Cream) תוחל םרק
(Redness) תוימומדאה ןימסת תא םילעהל יושע ,לצב תיצמת
רקחמה תרגסמב .םישדח (Stretch Marks) החיתמ ינמיסמ
ןופצ םהרוד Duke University Medical Center-ב ךרענש
םג וכפה ,45 דע 18 תונב םישנ 54 ופתתשה וב ,הניילורק
.רתוי םיכר םישדחה תוחיתמה ינמיס
לופיט רחאל ךא ,ומלענ אל החיתמה ינמיס םירקוחה ירבדל
.רתוי בוט ושחו וארנ םה תועובש רפסמ ךשמב םרקב
תינרצי ,Merz Pharmaceuticals תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה
.םרקה

American Academy of Dermatology


2010 ילוי
םילרנימ תגיפס םירפשמ םושו לצב
Central Food Technological Research Institute ירקוח
,(Garlic) םושבו (Onion) לצבב תובוכרתש וליג ודוה הרוזימ
(Bbioavailability) תיגולויבה תונימזה תא רפשל תויושע
לשו (Iron) לזרבה לש (Uptake) םתגיפס תא תא ןאכמו
.7 יפ דע ףוגב (Zinc) ץבאה
(Cereals) רקוב ינגד םע לצב וא םוש לש םתכירצ יכ אצמנ
.160%-כב ץבאהו 70%-כב לזרבה תגיפס תא תרפשמ
ולא תוכתמ יתש לש הגיפסה תא רפשל יושע הז אצממ
תונימזה םהב םיחמצ לע םיססובמה ןוזמ תורוקממ
םילשובמ רקוב ינגדב ןה רבודמ .הכומנ תיגולויבה
.םילשובמ םניאשו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2011 ילוי
ןוזמ יביכרמל רוקמכ לצבמ תלוספ
דרפס דירדמ Autonomous University-ב רקחמ יאצממ
לצבמ םירתונה (Waste Products) תלוספ ירמוח יכ םיארמ
ילעב םה (Brown Skin) המוחה הפילקה ומכ ,דבועמ
םהב ,ןוזמ תורוקמב םיביכרמ תמלשהכ שומישל לאיצנטופ
םיילונפ םיביכרמו (Dietary Fibre) םייתנוזת םיביס
.(Quercetin) ןיטצרווק ומכ (Phenolic Ingredients)
,(Calcium) ןדיסב תורישע לצבה תויראש
(Zinc) ץבא ,(Iron) לזרב ,(Magnesium) םויזנגמ
.(Manganese) ןגנמו

Plant Foods for Human Nutrition


2013 ראוני
םחלב תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ הלידגמ לצבה תפילק תלוספ
ידוקפית םחלב (Onion Skin) לצבה תפילק תלוספב שומיש
נווכה .האולחתב םחליהל תוחתפתמ תונידמל רוזעל יושע
.והארמ לע עיפשהל ילבמ םחלל לצבה תפילק תא ףיסוהל
3% תמרב הנוחטו תשבוימ לצב תפילק יכ ואצמ םירקוחה
-יטנאה תמר תא הלידגמ (Wheat Flour) הטיחה חמקב
ליעות וז תפסות .םחלב (Quercetin) ןיטצרווק טנדיסקוא
תונוכת תלעב םג איהו ףוגה יאתל קזנ ינפמ הרימשב
ןבלה חמקה תכירצ ןהב תוצראב רבודמ .תויתקלד-יטנא
.היגרנאה לכ תכירצ ךסמ 50% הווהמ

Food Chemistry


2014 סרמ
רעי תוריפמ םילונפילופ תגיפס תרפשמ לצבה תיצמת
Laval University-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
(Bioavailability) תיגולויבה תונימזה תא רפשל ןתינ יכ
(Cranberry-Strawberry) תויצומח-הדש תות תובורעת לש
.לצב תיצמת םע םבוליש ידי-לע תוירחסמ
תות תובורעת לש (Polyphenols) םילונפילופה תומר
,תודלוחה םדב ,תוירחסמ תורבח 3 לש תויצומח-הדש
.םיזוחא 252 דע 118-ב ולדג

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2015 סרמ
םדב לורטסלוכו הובג רכוס דגנ לצב תיצמת
ךרענ רשא הירגינ הקרבא Delta State University-ב רקחמ
תמר תודח הדירומ לצב תיצמת יכ אצמ תויתרכוס תודלוחב
לורטסלוכה תאו (High Blood Glucose) םדב ההובג רכוס
םע דחי תנתינ איה רשאכ (Total Cholesterol) יללכה
.(Metformin) ןיפרומטמ הפורתה

The Endocrine Society's 97th Ann. Meeting in S. Diego


2015 רבמטפס
םד-ץחל רתימ םילבוסב םד-ץחל הדירומ לצב תיצמת
וצימ ותוא (Quercetin) ןיטצרווק (Flavonol) לונובלפה תליטנ
םילבוסה םישנאב םדה-ץחל תא דירוהל היושע לצבה תפילקמ
.(Hypertension) םד-ץחל רתימ
,תועובש 6 ךשמנש הינמרג University of Bonn-ב רקחמב
.תינלוח רתי תנמשהו רתי לקשמ םע םישנא 68 ופתתשה

British Journal of Nutrition


2016 רבוטקוא
תולחשה ןטרס תוטשפתה אכדמ לצב
,םירבכעב ךרענש ,ןפי Kumamoto University-ב רקחמ
,(Onionin A / ONA היורקה) לצבב תבוכרת יכ אצמ
תולחשה ןטרס לש גושגיש תאכדמ ,ודדוב םה התוא
.(Ovarian Cancer)
םתוליעפל הערפה ידי-לע תטאומ ןטרסה תוחתפתה
.(Myeloid Cells) םידיאולאימה םיאתה לש תינטרס-ורפה

Scientific Reports

.