בבואב
Baobab
(Adansonia digitata)

הנאווסה ירוזיאב חמוצ בבואבה ץע
רקסדגמב ,הקירפאב הצחמל םיחיחצה
.םינז 12 ץעל .הילרטסואבו
.'םיפוק םחל ץע' הנוכמ אוה .םלועב םילודגה םיצעה דחא הז
דע עיגהל יושע עזגה יבועו םירטמ 25 הבוגל אשנתהל יושע ץעה
.הנש 1,000-מ הלעמל ינב םיצע וליג ןמחפ תוקידב .םירטמ 10
.הלילב םיחתפנ ,קתקתמ חיר ילעב ,םילודגו םינבל םיחרפה

.םייח םילכאנ םינידעה םישרושה .קרמב םישמשמ ץעה ילע
.םה םג םיליכא םיערזהו ירפה רשב     
יומד הקשמ רצוי םימב בברועמו שותכ ,שבוימה ירפה רשב
.הדנומיל     
.םייולק וא םייח תומכ לוכאל ןתינ םיערזה תא
.ןנערמ הקשמ קפסמ םימ לפסב םיערז ןפוח
.הפק ףילחתו חמק םישמשמ קד םישותכ ,םייולקה םיערזה
ףדמ ייח ןמשל .תוקרי ןמשל ףילחת ,ןמש םיקיפמ םיערזהמ
.(Non-siccative) שבייתמ וניא טעמכ אוהו דאמ םיכורא    
.גיד תותשרו םילבח םיניכמ ץעה תפילק יביסמ
.םידגבו ריינ ,םילס ,תולצחמ םיניכמ טובחה ץעה עזגמ
.קבד תנכהל םישמשמ םיחרפה ינקבא
.קשמה תויח תסבאהל םישמשמ םיערזה
ילדגמ ברקב ירלופופ בבואבה ץע
.יאסנובה תטישב םיצעה   
.וכותב הלודג םימ תומכ רצוע ץעה עזג
ןוזמל רגאמ םישמשמ םילולחה םיצעה
.םימלו   


לודיג יאנת
רחאל םג חמציו בושי אוה .רתויב דימע בבואבה ץע
.ותפירש וא ותתירכ     
:םירוצי לש לודג ןווגימל תיאמצע לודיג תביבס הווהמ אוה
יעיקבבו ויפנע ןיב תויח םירופיצ ,עזגהמ םינוזינ םיליפ     
.םיריעז םירוצי םייח ותפילק     
.םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו ירפב ,וילעב ,ץעה תפילקב םישמתשמ
.C ןימטיוו (Tartaric acid) תירטרט הצמוח שי םיערזבו ירפב
.C ןימטיו ג"מ 300-כ ירפ םרג 100-ב
תיניטוקינ הצמוחו B1 ןימטיו ,ןגלשא ,ןדיס ,תומימחפ םג ירפב
.(Nicotinic acid)
תשמשמ איה .(Flavonols) םילונובלפ רפסמ הליכמ ץעה תפילק
.(Cinchona) ןיניכה ץע תפילקל ףילחת

...וילעו ץעה תפילק
.םייתקלד-יטנא.העזה םידדועמ

...ב לופיטל הקירפא ידילי תא םישמשמ םילעה
.םוח

...ב לופיטל םתוא שמשמ ,םימב לוהמ ,ירפה רשב
.(Dysentery) הירטנזיד
.(Hemoptysis) םד תקירי
.C ןימטיוב רוסחמ :הנידפצ

.לושליש
.םוח
.(Malaria) הירלמ

...ב לופיטל םישרושה תטילח תשמשמ יוואלמב
.ןורג יבאכ