תילוכשא
Grapefruit
(Citrus paradisi/maximus)

תוקלח ,תולגועמ ,ןלדוגל תיסחי תודבכ תוילוכשא ורחב :הריחב
ץימ תלוכת וחיטבת ךכ .תצקמב םיחוטש תווצק םע ,תוקירבמו
ביטה לע ללכ-ךרדב ,םידיעמ םניא עבצ ימגפ .ההובג

תועובש 8 דע דמעמ וקיזחי ררקמב ונסחואש תוילוכשא :ןוסחיא
םימי עובש דע רדחה תרוטרפמטבו

רתוי תיסיסע היהת רדחה תרוטרפמטב השגוהש תילוכשא


תיאופר תוליעפ
עייסמה ,ןיטקפו C ןימטיול רישע רוקמ הווהמ תילוכשאה
תומכמ 70% תילוכשא יצחב .םדב לורטסלוכ תמר תדרוהב 
םויב רגובל השורדה C ןימטיו 

,ירט (רטיל 1/4-מ תוחפ) תוילוכשא ץימ סוכב
.םויל תצלמומה ןדיסה תומכמ 150%-מ רתוי 
םיזוחא 140 דע 110 ,זיכרתמ / רמושמ ץימב 

םג אלא ,תילוכשאה רשב תא קר אל לוכאל ולדתשה
רמוחהמ טעמו ,ירפה יחלפ ןיב דירפמה ןבלה םורקהמ
(Pectin) ןיטקפ םהב שי - התוא הטועה ןבלה יגופסה

וזל סחיב טעמ ההובג המודא תילוכשאב C ןימטיו תלוכת
םידיאונטוראקב אוה םודאה העבצ רוקמ  .הבוהצה 
A ןימטיול ףוגב םקלחב םיכפוהה 

תילוכשאב רשאמ 50 יפ הלודג המודא תילוכשאב םתומכ 
.המודא תילוכשא תכירצ הפידע ,A ןימטיו תניחבמ ,ךכיפלו 
המודאב 180 תמועל ,A ןימטיו תודיחי 3 הבוהצ תילוכשאב 
םהינשב C ןימטיו תודיחי 88-ו 

דיקפת שי רדהה תוריפ ימורקב םידיאונובאלפה תלוכתל
ןטרס תולחמ תעינמב בושח 

תומודא תוילוכשאבו הלודג ןגלשא תומכ םג תילוכשאב
תוירולק 40 שי תילוכשא יצחב .ןיטורק אטב טעמ ףא 

ףוגה תוכרעמ לע תילוכשאה תעפשה

םדה-ילכ תכרעמ
הריבגמ ,(Naringenin) ןניגנירנ דיאונובלפה תלועפל תודוה
םינשי םימודא םד-יאת קוליס תילוכשא תכירצ

לוכיעה תכרעמ
ןובאיתה תא הריבגמ תילוכשאה
...תילוכשאה ץימ
תוריצע לע לקמ :רקובב
הביק יצימ רוציי תרבגה ידי-לע לוכיע רפשמ :תיללכ

ןוסיחה תכרעמ
ןטרס תולחמ רפסמ ינפמ תילוכשאה הניגמ ,ןיטקפל תודוה
םוח לע לקמ תילוכשאה ץימ

םירמוחה ףוליח
...ןיטקפלו (Galacturonic Acid) תינורוטקלגה הצמוחל תודוה
לורטסלוכה תמר תא הדירומ תילוכשאה
לקשמ תיחפהל עייסמ תילוכשא ץימ

םירירשהו דלשה תכרעמ
רועה ןווג תא רפשמ תילוכשאה ץימ

םיבצעה תכרעמ
הניש ידודנ לע הלקמ הלילב תילוכשא ץימ תכירצ

המישנה תכרעמ
תוננטצהב לפטל תעייסמ תילוכשאה
לועיש לע םיליקמ ץימה דחוימבו ירפה
עולה תקלד לע םיליקמ ץימה דחוימבו ירפה

ירפ םרג 100-ב תילוכשאה יביכרמ זוכיר
ג"מביכרמה
70(Glutathione) ןויתטולג :ונימא תצמוח
(Naringin) ןיגניראינ :דיאונובלפויב
:םיניטקפ - תומימחפ
(Galacturonic Acid) תינורוטקלג הצמוח
ןגלשאוםויזנגמ :םילרנימ
:תוינגרוא תוצמוח
תיניטריצילג הצמוחו ןומיל תצמוח
(Glycyrrhetinic Acid)
לוטיסוניא
C ןימטיוו B1ןימטיו
לארטיצ :םיפידנ םינמש

!יעדמ סיסב לכ ןיא ,תוילוכשא תטאיד סותימ / גשומל

בל ומיש
לש ןווגמ תקפסהל ןוזמ תורוקמ ןווגמ לולכל תבייח הטאיד
ביכרמ תווהל היושע תילוכשא .ףוגל םישורדה הנוזתה ירמוח
םהמ דבלב דחא
סיסב ןיא ,תוילוכשא ימיזנא ליכהל תורמייתמה תולולגל םג
ןמוש םיפרושה םיידוס םימיזנא לכ ןיא תילוכשאב
ןמוש תפירש בצק ריבגהל לגוסמש םיזנא םייק אל


תופורתו תוילוכשא
,הניש ידודנב לופיטל תשמשמ ,תוילוכשאה ץע יחרפמ תיצמת
בלה קוזיחו לוכיע תויעב
תויטויביטנא תונוכת שי תילוכשאה ץע ילע תיצמתל

,רדהה תוריפ ראשב יוצמ וניאש ,ץומח רמוח ליכמ ירפה
.תופורת לש ןתגיפס ןפוא לע עיפשמה
הליכאב םא ןיב ,תוילוכשא תכירצש איה רבדה תועמשמ
(שילחהל וא) ריבגהל הלולע ,תופורת תליטנ םע ,הייתשב וא
ןהמ הפוצמל דוגינב ,םדב תופורתה זוכיר תא

םירקמבו תויוצר ןניאש יאוול תועפות ריבגהל לולע רבדה
.תופורתה תוליעי תא שילחהל וז העפשה הלולע ,םירחא
תווש הלועפ ,הפורתה תעפשה תרבוג םירקמה תיברמב
!רתי ןונימל ךרע

...ןה ךכמ רתויב תועפשומה תופורתה
הניגנאוםד-ץחל רתימ םילבוסל תופורת ,ןדיס יצורע ימסוח
(Tranquilizers) העגרה תופורת
(Antihistamines) תוינימטסיה-יטנא תופורת
(AIDS) סדייא ילוחל תופורת
םיילגרה ינרופיצב היירטפב לופיטל תופורת
הניש תולולג

תורעה
תילוכשאה יבגל קר תמייק היעבה ,רדהה תוריפ ןיבמ .1
הפב תולטינה תופורת יבגל קר תומייק ןילמוגה תועפשה .2
תמייק הניא וז העפשה םהיבגלש םישנא םנשי .3
ראשב ולאמ םינוש תילוכשאב םידיאונובלפה תובוכרת .4
אוה תילוכשאב ירקיעה דיאונובאלפה .רדהה תוריפ 
םירחא רדה תוריפב יוצמ וניאש (Naringenin) ןינגנירנ 

...תושדח - תילוכשא ואר

.