סוטפילקא
Eucalyptus
(Eucalyptus Globulus)

הילרטסואב ואצומ .דע קורי ץע סוטפילקאה  
.םלועה יבחרב ץפוה אוה םשמ  .םיקרח החוד סוטפילקאה ץע
.יוטיחל שמשמ סוטפילקאה ןמש
החירמל תשמשמ סוטפילקאה ילע תיצמת
.תועש 5-ךשמל ,םישותי תייחדל תועורזה לע    
חיר תגפהל ,טנרודואיד םג תשמשמ תיצמתה    
.ער ףוג    תיאופר תוליעפ
.םישביה וא םיירטה םילעב םישמתשמ
לוטפילקא ףידנה ןמשה אוה ,סוטפילקאב ירקיעה ליעפה רמוחה
.ליעי שדוג דגונו יטפסיטנא רמוח הווהמה ,(Eucalyptol)
 
...ב לופיטל ןכל שמשמו (Phlegm) חיכ סיממ סוטפילקאה
.(Snoring) הריחנ .תלעש
.(Emphysema) תחפנ .טיכנורב
.(Rheumatism) ןורגיש .סיטיסוניס

...ל תופורתב ביכרמכ םג עייסמ סוטפילקאה
.םילק םיבאכ לע תינמז הלקה
.םירירש יבאכ
.ףאב שדוג לע תינמז הלקה
.תוננטצה בקע לועיש לע הלקה

...ב לופיטל סוטפילקאב םישמתשמ הילרטסוא ידילי
.המתסא .לועיש .םוח

ץעה ישרוש תא סועלל םג םיגהונ םידיליה
.םימל רוקמכ

םיעט סוטפילקא הת
םימ לפסב םישבי סוטפילקא ילע םייתש דע תיפכ ולבט
.םויב םילפס 2 דע ותש .תוקד 10 ךשמל םיחתור
 
המישנה לע הלקהל
תא ומשנ .סוטפילקא ילע ןפוח לע םיחתור םימ וגזמ
.םילועה םידאה
.םילעהמ ונכוהש תוירגיס ןושיעב תאז הנוכת םימשיימה שי
 
טבמאל תננערמ תפסות
.הכרד םימחה םימ ומירזהו דב תסיפב םילע ןפוח ופסיא
.סוטפילקא ןמש תופיט רפסמב שמתשהל ,הז ךרוצל ,ןתינ
 
שאר-באכ לע הלקהל תבורעת
.סוטפילקא ןמש םרג 5-ו התנמ ןמש םרג 10 ובברע
ךשמב ,תוקרהו חצמה לע ,גופס תועצמאב ,תבורעתה םושיי
.חתממ האצותכ ,שאר-באכמ םילבוסה לע הלקה איבי ,תוקד 3
 
תורהזא
!ונממ עולבל ןיאו רתויב ליער סוטפילקאה ןמש
,םילעהמ יודיא ךילהתב קקוזמה ,סוטפילקאה ןמש
וילא םישיגרש םישנא םנשי ךא ,רוע ייוריג םרוג וניא    
!ומע עגממ החירפ חתפל םילולעו    
 
...םיסוריוו םיקדייח יגוס רפסמ דימשמ סוטפילקאה
םושיי ידי-לע השעי (םתפיטש רחאל) םילק םיעצפב-לופיט
ילע םושיי ןיפוליחלו העיגפה םוקמ לע סוטפילקא ןמש    
.עצפה םוהיז ענמת וז הלועפ .וילע םישותכ סוטפילקא    
הלקהל תינוציח ןהו תימינפ ןה שמשמ סוטפילקאה ןמש
לופיטל תינוציחו המישנה-יכרדב לופיטל ,תוננטצה לע    
.ןורגישב    
 
!םיצלמומה םינונימה לע דיפקהל דאמ בושח
תווהל הלולעו הליער סוטפילקאה ןמש לש רתי תכירצ
!םייח תנכס    
,תואקהו הנוילעה ןטבב םיבאכ םה הלערהל םינימסת   
.תמדרתו םיבצעה תכרעמ יוכידב םייתסהל םילולעש   
.םילושלישו תואקה ,הליחבב אטבתהל לולע רבדה
םישישק ,םירענו םידליל ץלמומ וניא סוטפילקאב שומישה
םד-ץחל ילעבל ,תוקינימ וא ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוחו    
םילבוסל ,הביקב וא תוילכב תויעבמ םילבוסל ,ךומנ    
.דבכ תויעבמ םילבוסלו הרמ סיכ וא םייעמ תוקלדמ    
,םמד ץחל רחא בוקעל ןילוסניא תיולת תרכוס ילוח לע
.סוטפילקאב שומישהמ עפשומ תויהל לולעש    
,םינטק םידלי לש םהינפ לע סוטפילקא ןמש םשייל ןיא
!קנחמ תוומו תוילאיכנורב תותיוועל הנכס בקע    
תכירצ לע תילילש עיפשהל לולע סוטפילקאב שומיש
!תלטינה הפורתל םאתהב תאז אדוול שי .תונוש תופורת