סוטפילקא
Eucalyptus
(Eucalyptus Globulus)

הילרטסואב ואצומ .דע קורי ץע סוטפילקאה
ולוכ םלועב ץפוה אוה םשמו

םיקרח החוד סוטפילקאה ץע
יוטיח רמוח שמשמ סוטפילקאה ןמש
לע סוטפילקאה ילע תיצמת תחירמ
.תועש 5 דע ךשמל ,םישותי החוד תועורזה 
ער ףוג חיר דגנ ,טנרודואיד םג איה תיצמתה 


תיאופר תוליעפ
.םישבוימ/םישביה וא םיירטה םילעב םישמתשמ

לוטפילקא ףידנה ןמשה אוה סוטפילקאב ירקיעה ליעפה רמוחה
.ליעי שדוג דגונו אטחמ/יטפסיטנא רמוח והז .(Eucalyptol)

...ב לופיטל שמשמ ןכלו (Phlegm) חיכ סיממ סוטפילקאה
(Snoring) הריחנ
(Emphysema) תחפנ
(Rheumatism) ןורגיש
תלעש
טיכנורב
סיטיסוניס

...ל תופורתב ביכרמכ םג עייסמ סוטפילקאה
םילק םיבאכ לע תינמז הלקה
םירירש יבאכ
(Nasal congestion) ףאב שדוג לע תינמז הלקה
תוננטצה בקע לועיש לע הלקה

...ב לופיטל סוטפילקאב םישמתשמ הילרטסוא ידילי
(Fever) םוח
(Cough) לועיש
המתסא

(Aborigines) הילרטסוא ידילי
ץע ישרוש תא סועלל םג םיגהונ
םימ רוקמכ סוטפילקאה


םיעט סוטפילקא הת
םימ לפסב םישבי סוטפילקא ילע םייתש דע תיפכ ולבט
םויב םילפס 2דע ותש .תוקד 10 ךשמל םיחתור

המישנה לע הלקהל
תא ומשנ .סוטפילקא ילע ןפוח לע םיחתור םימ וגזמ
.םילועה םידאה
םילעהמ ונכוהש תוירגיס ןושיעב תאז םימשיימה שי

טבמאל תננערמ תפסות
.הכרד םימחה םימ ומירזהו דב תסיפב םילע ןפוח ופסיא
סוטפילקא ןמש תופיט רפסמב שמתשהל ,הז ךרוצל ,ןתינ

שאר-באכ לע הלקהל תבורעת
.סוטפילקא ןמש םרג 5-ו התנמ ןמש םרג 10 ובברע
ךשמב ,תוקרהו חצמה לע ,גופס תועצמאב ,תבורעתה םושיי
חתממ האצותכ ,שאר-באכמ םילבוסה לע הלקה איבי ,תוקד 3

תורהזא
.ונממ עולבל ןיאו רתויב ליער סוטפילקאה ןמש

,םילעהמ יודיא ךילהתב קקוזמה ,סוטפילקאה ןמש

וילא םישיגרש םישנא םנשי ךא ,רוע ייוריג םרוג וניא 
ומע עגממ החירפ חתפל םילולעו 

...םיסוריוו םיקדייח יגוס רפסמ דימשמ סוטפילקאה
םושיי ידי-לע השעי (םתפיטש רחאל) םילק םיעצפב לופיט
ילע םושיי ןיפוליחלו העיגפה םוקמ לע סוטפילקא ןמש 
עצפה םוהיז ענמת וז הלועפ .וילע םישותכ סוטפילקא 
הלקהל תינוציח ןהו תימינפ ןה שמשמ סוטפילקאה ןמש
לופיטל תינוציחו המישנה יכרדב לופיטל ,תוננטצה לע 
ןורגישב 

!םיצלמומה םינונימה לע דיפקהל דאמ בושח
תווהל הלולעו הליער סוטפילקאה ןמש לש רתי תכירצ
!םייח תנכס 
,תואקהו הנוילעה ןטבב םיבאכ םה הלערהל םינימסת 
.תמדרתו םיבצעה תכרעמ יוכידב םייתסהל םילולעש 
.םילושלישו תואקה ,הליחבב אטבתהל לולע רבדה
םישישק ,םירענו םידליל ץלמומ וניא סוטפילקאב שומישה
םד ץחל ילעבל ,תוקינימ וא ןויריהב םישנ ,םיינורכ םילוחו 
םילבוסל ,הביקב וא תוילכב תויעבמ םילבוסל ,ךומנ 
.דבכ תויעבמ םילבוסלו הרמ סיכ וא םייעמ תוקלדמ 
,םמד ץחל רחא בוקעל ןילוסניא תיולת תרכוס ילוח לע
.סוטפילקאב שומישהמ עפשומ תויהל לולעש 
,םינטק םידלי לש םהינפ לע סוטפילקא ןמש םשייל ןיא
!קנחמ תוומו תוילאיכנורב תותיוועל הנכס בקע 
תכירצ לע תילילש עיפשהל לולע סוטפילקאב שומיש
!תלטינה הפורתל םאתהב תאז אדוול שי .תונוש תופורת 

.