האצניכא
Echinacea/Coneflower
(Echinacea purpurea/Echinacea angustifolio)
הבוגל אשנתהל היושע איה .םינז 9 ללוכה יתנש בר חמצ איה האצניכאה
.הטמ יפלכ םיטונ חרפה לש תרתוכה ילע .רטמ 1.20 דע


לודיג יאנת
עקרקה לע .הלד עקרקב םג חתפתת האצניכאה ךא ,הרישע עקרק
.ידמ החל עקרקל שיגר חמצה .בטיה תזקונמ תויהל  
.האלמ שמש
.הניגב האנ יונ חמצ הווהמ האצניכאה
.תועיבקב רב יבשע שוכינ תשרוד
.ומצע תא העירזמ חמצה
.םינש שולש רחאל השעי שרושב שומישה


תיאופר תוליעפ
,חמצה ץימב וא תילזונ תיצמתב ,(שבוימ וא ירט) שרושב םישמתשמ
.C ןימטיו םע ,ללכ-ךרדב ,םיבלשמ םתוא
ותמצוע יכ רוכזל שי ךא ,היחרפבו האצניכאה ילעב שמתשהל םג ןתינ
.וישרושב הנומט הז חמצ לש הלודגה
.שרושה תקבא תולוספק םג וליעוי חמצה תוירט יבגל קפס שי רשאכ
.ףוסיאה ךיראתל בל ומיש .דבלב תחא הנש ךשמל ליעי שבי חמצ

םינליטצאילופ ,(Polysaccharides) םידירכסילופ ,יטמורא ןמש :הלוכת
םינפרטיווקסס ,(Glycoside) דיסוקילג ,ןיאטב ,(Polyacetylenes)
,לזרב ,תשוחנ ןכ ומכו (Caryophylene) ןליפוירקו (Sesquiterpenes)
.E ןימטיוו C ןימטיו ,A ןימטיו ,ןמוש תוצמוח ,ןובלח ,םינינאט

שרושה תוירט תקידב
תשוחת .ותמיעט ידי-לע השעת (ותיינק ןמזב) האצניכאה שרוש תקידב
.שרושה תוירטל ןמיס םה קורה תוטולבמ רתי תשרפהו ןושלב ץוצקע

תויאופר תונוכת

.תילאריו-יטנא.תיטויביטנא.םד תרהטמ
ררחתשמה ןובלח ,(Interferon) ןורפרטניא תריציב ףוגל תעייסמ
,תוירטקב ,םיסוריו ומכ ,(הלחמ ימרוג) םינגותפ תוחכונל הבוגתב  
.לודיג יאתו םיטיזרפ  

.תולחמב ףוגה לש ותודימע תא תוריבגמו תודדועמ ולא תונוכת
םתויתעונת תא (םייח-ילעבבו םדא-ינבב ןה) תרפשמ האצניכאה
רשא םינלערו םימזינגרוא-ורקימ םיפקותה םינבלה םדה-יאת לש
.םדל ורדח

םישמתשמ םא םג הרצקלו הלחמ תרמוח ןיטקהל היושע האצניכאה
.םינושארה הלחמה ינמיס תעפוה םע דיימ אל רמולכ ,רוחיאב
,םינושארה רופישה ינמיס תעפוה םע הב שומישה תא קיספהל ןיא
.םימי רפסמ ךשמב ,ןונימה תא הגרדהב ןיטקהל אלא

תועיבקב ,ףרוחה ךשמב האצניכאב שמתשהל לבוקמ
היתונוכת ."םולשב ותוא רובעל ידכ" ,ןיגוריסל וא
יקדייחב המחלמל תוליעי תונותמה תויטויביטנאה
.סוקוקוטפרטסו סוקוקוליפטס

...ב לופיטל דחוימב הבוט האצניכאה

...ב לופיטל םג תשמשמו

.תפחש
.תוננטצה
םיילאריו םימוהיז
.(Viral Infections)  
.(Diphtheria) הירתפיד
.(Typhoid) םייעמ סופיט
.טיכנורב
.סיטיסוניס
.םד-תלערה

...לש םייופיר תוזרזמ האצניכאה לש תוילאירטקביטנאה היתונוכת

...לע תוליקמו

.תויתפמיל תויוחיפנ.םיקרפמ תקלד
 
ןורג תקלד לע הלקה
רגובמ רובע
האצניכא תסימתב תואלמ תופטפט 2 ובברע
.םימח םימ לפס יצחב  
.םויב םימעפ שולש דע םיימעפ תבורעתב ורגרג

דלי רובע
.(םעט םשל) םיבנע ץימב האצניכא תסימת תפטפט 1/2 ובברע

תויוחיפנ תשיבח

בוברע ידי-לע השעת (םיקרח תוציקע לש האצות) תויוחיפנ תשיבח
.הסיע תלבקל דע האצניכא תסימתב יטמסוק טיט תקבא

.לופיטה ךרד תא שדחמ ךירעהל שי רופיש לח אל עובש רחאל םא
.הנוש לופיט ןפוא וא אפרמ-יחמצ לש הנוש בכרה שורדש ןכתי


...ב לופיטל האצניכאה תשמשמ היתפואמוהב

תורהזא
...האצניכאב שומישה בקע תוירשפא יאוול תועפות

.םוח.הניש ידודנ.רוע תחירפ

...תושדח - האצניכא ואר