ודקובא
Avocado
(Persia americana/Persia dryminfolia)

קורי ץעה .וקיסקמ םורדב ודקובאה ץע רוקמ
אשנתמ אוה ללכ-ךרדב .(החירפה ןמזבו שבוי תונועל טרפ) דע
םינז םנשי .רטמ 18 הבוגל עיגהל םג יושע ךא ,םירטמ 9 הבוגל
יתנוזתה וכרעל תודוה .עקרקל םיכומסה םיפנע םהל רתוי םיכומנ
.םלועה יבחרב ודקובאה תא םויכ םילדגמ יתואירבהו

לוגס ירפמ לחה תוריפ ןווגימ ילעב ,דאמ םיבר םינז שי ודקובאל

.קלחו ריהב קורי ירפ דעו ספסוחמו

טעמ רוזיפ ,םיינשל ותקולח אוה ירפב רתויב ץופנה שומישה ןפוא
.תפסותכ ותליכאו חלמ  
ופיסוה .םושו השק הציב תפסוה ךות ,תיחמ ירפהמ ןיכהל ןתינ
.תמדקומ המחשה תעינמל ןומיל טעמ  
.םיבטרו םיטלסל הפסוהלו לושיבל שמשמ ודקובאה ןמש
.ליער וניה לשב וניאש ודקובא :בל ומיש

חותפ ודקובא ירפ תמחשה ךילהת תטאה
.קיטסלפ תספוקב וחינהו תוסג לוגס לצב תוסורפ רפסמ וכתיח .1
הספוקב ,ןיעלגה ללוכ ,הרתונש ודקובאה תיצחמ תא וחינה .2
.הלעמ הנופ ןיעלגה םע ףושחה קלחהשכ לצבה יבג לע  
.ררקמב וחינהו ןוליינ תעיריב וא הסכמב קיטסלפה ילכ תא ורגיס .3
.ןומילב שומיש ינפ הפידע וז הטיש  

ודקובא ןמש

,םיבילחת ומכ ,רוע ירישכתב שמשמ ודקובא ןמש
יבציימ ,תוחל םרק ,יוקינל םימרק ,הנירק יננסמ  
.רופיאל סיסבו רעיש  
...תויאופר תונוכת - ודקובא ןמש ואר  
 
ודקובא ילע
םישמשמ (Peresea Drymifolia) ינקיסקמה ודקובאה לש וילע
םעט ןוזמל םיקינעמו -םישבוימ וא םיירט- ינקיסקמה חבטמב  
.סינא/ןונמכל המודה  
םישבוימה םילעהו רשב ילכאמל עצמכ םישמשמ םיירטה םילעה
חלצומ ףילחתכו תוינטק ילכאמבו םילישבתב ,םיקרמב םישמשמ  
.הנפד ילע/ליצא רע ילעל רתוי  

אצמ ב"הרא University of California-ב 1984-ב ךרענש רקחמ
הנשי םיזיע ידי-לע ודקובא ילע לש דאמ תולודג תויומכ תכירצל יכ
 .Persea American ןזמ ודקובא ילע קדב רקחמה .הליער העפשה
.תויעב ואצמנ אלPersea Dryminfolia ינקיסקמה ןזה יבגל
 
ודקובאה ןיעלג
תלוכתל תודוה) רואל ותפישח םע רשא יבלח לזונ ליכמ ןיעלגה
השמיש רשא הקיחמ יתלב ,המוח-המודא וידל ךפוה (וב ןינאטה  
.הנתוכו ןתשפ יגירא לע רויצלו םיכמסמ תביתכל רבעב  


לודיג יאנת
תיסיסב טעמ דע תילרטינ עקרק הפידע .עקרק יגוס רחבמ
.בטיה תזקונמו  
.עקרקב תוחילמל שיגר ץעה
.םירחא םיקרחו םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
.הקבאהב רוסחמ בקע בינהל אלש םילולע םידדוב םיצע
.הבכרה ידי-לע ללכ-ךרדב השענ יובירה
רשאכ ,הבכרה ליתשב םיעצבמ םידימע םיקזח םיחמצ תלבקל
ידכ ,לארשיב דחוימב הבושח הבכרהה .מ"ס 25 דע 15 הכרוא  
.(Chlorosis) ןוקריה תלחמ לע רבגתהל  
יאנתב .שדוחכ רחאל םתוינויח תא םידבאמ ודקובאה יניעלג
.וז הפוקת ךיראהל ןתינ םימיאתמ ןוסחיא  
.םימח םימב אטחל יוצר עקרקה םע עגמב ואבש םיניעלג
.העירזהמ תועובש 6 דע 4 ךות שחרתת הטיבנה
.רתי תייקשהמ ענמיהלו יקלח לצב קיזחהל שי םיליתש
.בוט רורוויאלו תקפסמ רוא תומכל ץעה קוקז תחלצומ החימצל
בינהל ךישמיו ותעיטנ ןמזמ םינש 5 דע 4 ירפ בינהל ליחתי ץעה
.רתויו הנש 50 ךשמב  
.ירפה תלשבהו החירפה תעב דחוימב ,החל הביבסל קוקז ץעה
.תוחורמ ןגומ רוזיאב לודיג לע דיפקהל שי .םיריבש םיפנעה
.תרטוטפב יוצמה בכעמ רמוח בקע תאז ,ץעה לע לישבי אל ירפה
רוסחמ וא רתי ןושיד ,ידמ תיריג עקרק העמשמ םילעה תבהצה
.לזרבב  


תיאופר תוליעפ
.ןימאפוד שי םילעב

ירפה תפילק
םיעלות לטוק רמוח תשמשמו תיטויביטנא איה ירפה תפילק
.(Dysentery) הירטנזידל הפורתו  

םילעה ץימ
.אוה םג יטויביטנא םילעה ץימ
.(Pyorrhea) הלגומ תביזב לופיטל הבוט םילעה תסיעל
.םיעצפ יופירל תושמשמ םילעהמ תויטר
םיבצע יבאכב לופיטל םישמשמ חצמה לע םיממוחמ םילע
.(Neuralgia)  
.םד-ץחל רתיב לופיטל שמשמ הלעבש ימימה לזונה
.ןורגב םדואלו לושלישל הפורת תשמשמ םילעהמ המח תיצמת

ןיעלגה
שמשמ ,ורורפו ותיילק תונטק תוסורפל וכותיח רחאל ,ןיעלגה
.הירטנזידבו לושלישב לופיטל  
.לועישב לופיטל המחה םישרושה תיצמת תשמשמ הבוקב
 
ודקובא ןמש
.םינש ךרואל דימע ודקובאה ןמש
.ונימא תוצמוחבו E ןימטיוו B ינימטיו ,A ןימטיוב רישע ןמשה
,רועלו םיידיל בילחת ,רעישב לופיטל שמשמ ודקובאה ןמש
.םינפל תוחשמו םינידע םינובס

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
150 דע 136תוירולק
88 דע 66
20 דע 5
תוחל
רתא תיצמת
2 דע 1
1.7 דע 0.5
םיביס
רפא
20 דע 3.6
64 דע 21

ןדיס
ןחרז
1.3 דע 0.4
0.48 דע 0.025
לזרב
םידיאונטורק
0.12 דע 0.03
0.18 דע 0.06
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
2.2 דע 1
21 דע 4.5
B3 ןימטיו
C ןימטיו


...תושדח - ודקובא ואר