סוגרפסא
Asparagus
(Asparagus officinalis)

והארמב ריכזמה ,יתנש-בר חמצ סוגרפסאה
ברעמ-םורדב רב לדג אוה .ןדעמ בשחנו ךרש
.ןויב םג ץופנו ןילופו היסור םורדב ,הילגנא

אוה ,םילכוא ותוא קלחהש ךכב ,תוקריה לכמ הנוש סוגרפסאה
.םירטמ 1.5 הבוגל אשנתהל יושע חמצה .(ריעצה) לועבגה
.הדואמ וא לשובמ ,טלסב יח ותוא םילכוא
.הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזהלודיג יאנת
.הבקנו רכז :םינימ 2 סוגרפסאה חמצל
,שרושה ינק תקולח ידי-לע וא ויתסב ,םיערזמ השענ יוברה
.ביבאב    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םירובד ידי-לע השענ יובירה
.מ"ס 60-כ תויהל םיחמצה ןיב קחרמה לע
.ומיאתי (החולמ עקרק ללוכ) עקרקה יגוס תיברמ
.תויסיסבו תויצמוח תועקרקב םג לדגי סוגרפסאה    
.בוט זוקינו (החל עקרק) הרידס הייקשה השורד
.ותוכיא תרימשל ,רוריקב דיימ ןסחאל שי ,ףסאנש סוגרפסא
.ןחירו היליזורטפ ,תוינבגע תברקב סוגרפסא ולדג
.תיפותיש הייחמצ :ואר    תיאופר תוליעפ
.ץימ םיטחוס םהמ ,םילועבגבו סוגרפסאה שרושב םישמתשמ

תיסוגרפסא הצמוח ,ןילוניא םה סוגרפסאב םיביכרמה רקיע
םידירכס-וגילוא וטקורפ 8-ו (Asparagusic acid)
םירמ םיידיסוקילג םירמוח 2 ,(Fructo-oligosaccharides)
םיילדיורטס םידיסוקילג 9-ו (Glycosidic bitter principles)
.(Steroidal glycosides)

,(Asparagine) ןיגרפסא :ונימאה תוצמוח םג סוגרפסאב
ןינויתמ לש תרזגנ ,(Arginine) ןיניגרא ,(Tyrosine) ןיצוריט
,(Succinic acid) תיניסקוס הצמוח וב םנשי ןכו (Methionine)
.רכוסו ןמוש

סוגרפסאה תונוכת
.לשלשמ .ןתשמ

...מ םילבוסל דחוימב הליעומ ותכירצ
.תינלוח םילזונ תורבטצה :(Dropsy) תמיימ .הילכ ינבא

שומישה ןפוא
.תודודמ תויומכב ותשו ץימ וטחס

תיצמתה תאו ןייב שרושה תא ולשיב רבעב
.תשטשוטמ הייאר רופישל ותש הלבקתהש    
םילבוסל רוזעל הרומא הפב תיצמתה תקזחה
ררחשל עייסת תיצמתה תייתש .םייניש יבאכמ    
.ץמאממ םיצווכמ םירירש   


שרושב שומישה תא Commission E-ה רשיא הינמרגב
תכרעמב תויתקלד תולחמב םילזונ תקחרהל ,סוגרפסאה
.הילכ ינבא תורצוויה תעינמל ,תוילכהו ןתשה

(םרג 93-כ) םישאר 5-ב םייתנוזת םיכרע


תורהזא
.הילכ ייוריג םורגל שרושהמ תולודג תויומכב שומיש
.תויגרלא רוע תובוגת ונכתי םירידנ םירקמב