הצופנ היסורבמא
Ragweed, common
(Ambrosia artemisiifolia)

אשנתמה ,קיזמ יתנש-דח חמצ היסורבמאה
יבחרב ץופנ השענו ךלוה אוה .מ"ס 90 הבוגל
םרוגו םיבחרנ םיחטש לע תוטלתשה ךות ,לבת
.תובר תושק תויגרלא תויעב

םיריעזה םיחרפה .ךר רעיש םיסוכמו תוקומע םיצרופמ םילעה
.קיבד לימרתב םינותנ םיערזה .תולוכשאב םינותנו םיקורי
תחשה תחדק ימרוגכ םיעודיו דאמ םיבר םיקיבדה םינקבאה
.תורחא תויגרלא תועפותו
המוד אוה .תיאלוניל הצמוח טעמ ליכמ (19%) םיערזה ןמש
.תוכלו םיעבצ רוצייב שמשל יושעו היוסה ןמשל ויתונוכתב

וכחלש תורפ בלחמ ורצויש בלח ירצומל
.םיחוד םעטו חיר היסורבמא יחמצ


לודיג יאנת
.תודבועמ תועקרקב ץופנ השענו ךלוה .עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.(םייבקנו םיירכז םירביא ילעב) םיינימ-וד םיחרפה
.חורה תרזעב תישענ הקבאהה
.רטמ 1 ךרואל עיגהל יושעש יזכרמ שרוש חמצל
.ותביבסב ןקנח יעבקמ םיקדייח תוחתפתה ענומ אוה
םיענומ שירפמ אוה םתוא םירמוח
.ותביבסב םירחא םיחמצ תוחתפתה    
.תרפועמ עקרקה תא תרהטמ היסורבמאה
.וילשה םהב ,תובר םירופיצל בושח ןוזמ רוקמ םיווהמ היערזתיאופר תוליעפ
.םינקבאבו םישרושב ,םילעב םישמתשמ

...לש המצוע תובר תונוכת םילעל
.םוח תדרוה.האקה תמירג.ץוויכ

...ל םישמשמ םילעה ינוציח שומישב
.םינוש רוע יאולחת

.םיקרח תוציקע
.ןורגיש יבאכ

...(הת תועצמאב) ימינפ שומישבו
.םייעמ תויוצווכתה
.לושליש
.החיל תשרפה

.םוח תדרוה
.תואיר תקלד
.תוליחב

...ב לופיטל שמשמ םישרושהמ הת

לופיטל םייאופר םירישכת תנכהל תירחסמ םישמשמ םינקבאה
...היסורבמאה ידי-לע תומרגנה תויגרלאה תועפותב
.(All. rhinitis) תיגרלא תלזנ.תחשה תחדק

...םיללוכ היסורבמאל היגרלא בקע תומרגה תועפותה
.ןורגו ףא ,םייניע ייוריג
.םישוטיע