ןגראה ץע
Argan tree
(Argania spinosa
)

.וקורמ ברעמ-םורדב לדג ןגראה ץע
הבוגל אשנתהל יושע ינרקודה ץעה
.ויתוריפו וילע לע תונוזינ הז רוזיאב םיזיעה .םירטמ 10 דע
.רתוי לגועמו לודג טעמ יכ םע ,תיזל המוד ןגראה ירפ

3 דע 2 ליכמה ,הפילק השק זוגא שי ירפב
יבלחה ירפה רשב תא תולכוא םיזיעה .םיניעלג
םיפסוא ותוא ,השקה זוגאה תא תוטלופו
.םוקמה ידילי רתוי רחואמ

טעמ םתוא םילוק ,שמשב םיזוגאה תא םישביימ םיימוקמה
.םימ םיפיסומ םה הל ,המוחש הסיעל םתוא םיקסרמו
ךכ-רחא ונממ םיקיפמ ,ץחלב הטיחס ללוכה ,ךשוממ ךילהתב
המודה םעט לולצה ןמשל .(Argan oil) ןגראה ןמש אוה ,ןמש
.(Hazelnut) זולה זוגא לש הזל

.רקבה תסבאהל שמשמו ןמש 10% ליכמ ףוסבל רתונש רמוחה
היורקה ,דלוקוש עבצב תינונמש הסיע תרתונ ןמשה יוצימ רחאל
,םחלל לבטמ ,התקתמה רחאל ,תשמשמ רשא ,(Amlou) ולמא
.רוזיאה ידילי ,(Berber) םירברבה יתבב רקובה תחוראב

.לושיבל שא תרעבהל םישמשמ זוגאה תפילקו הצעה
.תורטועמ תואספוק תיינבל תשמשמ הצעה


ןגראה ןמש
ןווג לעבו תיזה ןמשמ ההכ טעמ (Argan oil) ןגראה ןמש
.םדמדא
םיטלס לוביתו לושיבל שמשמ ןמשה
ינפל שממ (Couscous) סוקסוקל תופיט רפסמ תפסוה
רישע יזוגא חוחינ ול תונקמ ,ותשגה 

ידי-לע ותוא םיפייזמ םיבר ,ןגראה ןמשל לודגה שוקיבה בקע
תיז ןמשב ותפלחהב ףאו תיז ןמשב ירוקמה ןמשה תליהמ
.הקירפפ טעמב לוהמ

םייטמסוק םישומיש
ןלווקס ,םינושה ויגוס לע E ןימטיוב ההובגה ותלוכתל תודוה
...ב לופיטל ןגראה ןמש שמשמ תוינויח ןמוש תוצמוחו
תורגב יעצפ ללוכ ,םהנימל (Pimples) רוע ינועצפ
חור תועובעבאמ האצותכ תוחיפת
שבי רוע תעינמ
םיטמק תעפוה תטאה
רועה תונקדזה תטאהלודיג יאנת
...אוה ,םישק הביבס יאנתל םלשומה ץעה אוה ןגראה ץע
םוחב דימע
תרוצבב דימע
הלד עקרק לבוס
חופיט לכל קוקז וניא
םיקומעה וישרושל תודוה ,ףחס ינפמ עקרקה לע רמוש


תיאופר תוליעפ
תיאלוא הצמוח ןהב ,תוינויח ןמוש תוצמוחב רישע ןגראה ןמש
,E ןימטיו ,(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוחו (Oleic acid)
.(Phenolic comp.) לונפ תובוכרתו (Sterols) םילורטס ,ןלווקס


ןגראה ןמש תונוכת
לורטסלוכה תמר תא דירומ
םדה רוזחמ תא ץירממ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ

...ב לופיטל שמשמ ןוגראה ןמשה
המזקא
סיזאירוספ
חור תועובעבא
תורגב יעצפ

.