אפרמ-יחמצ תמישר
...אפרמ-יחמצ תנכה
...הרדגה - קרי / ירפ
ל
'דחFrankincense הנובל
...תינומיל הזיאול
Lemon Verbena...
Lobelia הילבול
Lavender רדנבל
Rock Rose ריעש םטול
Biscuit root םויטמול
Plantain לודג ךחל
'דחLemon ןומיל
Litchi י'ציל
Cocklebur םילחנה דיכל
Wormwood תניסבאה תנעל
...הרומס רפ-ןושל
Prickly Alkanet...

מ
Maca הקאמ
'דחהמאופ הריומ
Goldenrod וגדילוס/בהז טומ
Myrrh רומ
21 'דחתפנוכמ הגנירומ
...םילע עוסש ןרומ
Guelder Rose...
Sweet Marjoram םרוימ
Mile-a-minute הקד-ליימ
Saltbush חפיק חולמ
Orache\Arrach יתוברת חולמ
Bitter Melon רירמ ןולמ
Lemon balm תיאופר הסילמ
'דחMango וגנמ
Peppermint/Mint ענענ/הטנמ
'דח
Fuller's Teasel לונה קרסמ
Stork's Bill רוזג הדיסח רוקמ
S. Pimpernel הדשה תינגרמ
'דחSage תיאופר הוורמ
Horehound יוצמ רמרמ/ןויבורמ
Sowthistle יוצמ רורמ
Arrowroot הנקה תטנרמ
Heal-All לכ אפרמ
...היוצמ תילוקרמ
Annual Mercury...

נ
Noni ינונ
Neem tree ץע ,םינ
Peppermint/Mint ענענ/הטנמ
'דח
Catnip םילותחה תיפנ
Evening Primrose הלילה רנ
'דח

ס
Soapwort תירוב/תיאופר תינובס
Cleavers תינפיז הקבס/הקבד
4 3 2 1 'דחSoy היוס
Goldenrod בהז טומ/וגדילוס
Saw Palmetto וטמלפ וס
'דח
Stevia היביטס
תילגיס/ינחיר לגיס
Sweet Cicely קותמ ילסייס
2 1 'דחBeet רכוס קלס
'דחCelery ירלס
Elderberry קובמס
Suma המוס
'דחSpirulina הנילוריפס
Baical Skullcap הירלטוקס
'דחStinging Nettle דפרס

ע
21 'דח Tomato הינבגע
Lentils םישדע
'דחHawthorn ררזוע
...יניעלג דח ררזוע
Hawthorn one seed...
'דחChicory שלוע
Meadowsweet תינצקוע
Chives תיריע
Tumbleweed לגלגה תיבוכע
'דח
Eyebright היזרפוא/קולקלע
'דחםיבנע
'דחץימ ,םיבנע
'דחםיבנע ינצרח ןמש
Argan tree ןגראה ץע
Banyan tree ןאינבה ץע
Spindle tree רושיכה ץע
Tea tree התה ץע
Trumpet tree הרצוצחה ץע
Algum tree לדנסה ץע
Raisin tree םיקומיצה ץע
...החיפילבוא/ןמשה ץע
'דח Sea Buckthorn...
Willow (White) הנבל הברע
Juniper טושפ רערע
Wheatgrass הטיח בשע
Lovage יבול בשע
Lemongrass תינומיל/ןומיל בשע

פ
Papaya היאפפ
Pau D'Arco וקרא'ד ופ
Broad bean לופ
Psyllium םויליזפ
Raspberry, Red םודא לטפ
Blackberry רוחש לטפ
Butterbur סטיסטפ
'דח
Patchouli ילו'צטפ
Parsley היליזורטפ
Surinam Cherry הגנטיפ
Picho huayo וקיפ
Allspice ילגנא לפלפ
'דחHot Pepper ףירח לפלפ
Black Pepper רוחש לפלפ
'דח
Horned Poppy הבוהצ הגרפ
Self-heal הלנורפ
'דחPerilla הלירפ
St. John's Wort ערפ
Coltsfoot הרפרפ
'דחFlaxseed םיערז ,התשפ

צ
Prickly Pear רבצ
Chia הי'צ
Raisins םיקומיצ
Cat's claw לותחה ןרופיצ
Marigold לותח ינרופיצ
Devil's claw ןטשה ינרופיצ
Cloves ןרופיצ
Witch Hazel סילממה/םינרפיצ
Caper ינצוק ףלצ
Kenilworth ivy תומוחה לצלצ
'דחRadish ןונצ
Centaury ירואטנצ
White Poplar הפיסכמ הפצפצ
Quaking aspen תינדער הפצפצ
Summer Savory תיצייק הרתצ
Chaparral לראפ'צ
Savory of Crete הדורו הרתצ

ק
Kava kava הווק הווק
Kudzu וזדוק
Cohosh, blue לוחכ שוהוק
Cohosh, black רוחש שוהוק
'דח
Puncture vine יוצמ בטוק
Comfrey יאופר ןויטפמיס/ירפמוק
'דחKonjac קא'גנוק
Cupuassu וסאופוק
Coca plant הקוק
Thyme ןימיט/תינרוק תב/תינרוק
'דחLegumes תוינטק
'דחKiwi יוויק
Quinoa האוניק
'דחCinnamon ןומניק
Sarsaparilla הלירפסרס/תיסוסיק
Salsaparilla תינצוק תיסוסיק
Castor oil tree יוצמ ןויקיק
Kalmegh גמלק
Kelp, seaweed הצא ,פלק
Chamomile גנובב/לימומק
'דח
2 1 'דחCannabis סיבאנק
Cassava הבסק
Prickly Ash םוליסקותנסק
Cascara Sagr. הדרגס הרקסק
Black Cumin הניגה חצק
Cocoa ואקק
3 2 1 'דח - ואקקו דלוקוש
'דחןוקרדה םד ןוטורק
Rock Samphire ימי ןומתירק
Thistle, blessed ךרובמ ףצרק

ר
...םייתוברת םיילחש/דשאר
Cress, garden...
Purslane הניגה תלגר
Rue, common יוצמ םגיפ/הדור
...ןיבזור
Golden/Arctic root/Rosavin...
Rosemary יאופר ןירמזור
'דח
'דחRooibos סוביור
Hemlock דוקע שור
Rhatany הינטר
Rhubarb יקרוט סביר
Sweet Basil יוצמ ןחיר
'דחPomegranate ןומיר

ש
Horsetail טבטבש
'דחGarlic םוש
Bear's (Wild) Garlic רבה םוש
Sesame םושמוש
Fennel טושפ רמוש
Licorice שוש
Lilly of valley םיקמעה תנשוש
Pygeum יאקירפא ףיזש
'דחOats לעוש תלוביש
Jujube (םימוד) יוצמ ףזיש
Vitex סקטיו...ואר .םהרבא חיש
Candle bush תורנה חיש
Henbane ןורכיש
'דחDill רימש
Dandelion יראה ןש
'דחPassion Flower תינועש
Barley הרועש
...תימלוש תורעש
Southern maidenhair fern...
Ephedera/Ma Huang ןטיברש
Pitch trefoil ריעש לוערש

ת
Fig הנאתה סוקיפ/הנאת
Green Tea קורי הת
43 2 1 'דח
Bush tea רעי הת
'דחLupin סומרות
'דחStrawberry הדש-תות
'דחCorn/Maize סרית
Clover, Red םודא ןתלת
Clover, White ןבל ןתלת
Date יוצמ רמת
Tamarind דינרמת/ידניה רמת
'דח Orange זופת
2 1 'דחApples ץע-יחופת
'דחPotatoes המדא-יחופת
'דחSpinach דרת

א
Agrimony רגבא
'דחAvocado ודקובא 
'דחWatermelon חיטבא
Couch Grass ןוריפורגא
Sea Buckthorn החיפילבוא
'דח
Usnea האנזוא
Blueberry תולוחכ תוינמכוא
'דח
Bilberry תורוחש תוינמכוא
'דח
Boneset םוירוטפוא
Eyebright קולקלע/היזרפוא
Oregano ונגרוא
'דחRice זרוא
Marjoram רתעז/יוצמ בוזא
'דח
Germander ןויבוזא
Sp. Broom שרוחה םתוריחא
Woad סיטסיא
Ipecac קאקפיא
Yarrow האליכא
'דחEchinacea האצניכא
'דחAloe vera הרוולא
Oak, common יפוריא ןולא
Alder ןומלא
Algerian tea ףסכה תוומלא
Elcampane ןייפמקלא
...םיעבצה תנקלא
Dyer's Alkanet...
Mastic tree קיטסמה תלא
Ind. Gooseberry הקילבמא
'דח
...היוצמ היסורבמא
Ragweed, common...
Khella תיצייק התימא
Angelica הקיל'גנא
Sugar Apple תישקשק הנונא
Soursop תילולבש הנונא
'דחPineapple סננא
Asafetida הדיטפאסא
Astragalus סולגרטסא
Alfalfa תספסא
'דחAsparagus סוגרפסא
Epimedium םוידמיפא
Foxglove תינועבצא
...הקורי הלוחכ הצא
Blue-Green Algae...
Persimmon ןומסרפא
'דחיאקא
Eucalyptus סוטפילקא
...ירפ-תרוחש הינורא
Black Chokeberry...
Cedar red םודא זרא
Mugwort היסימטרא
Artichoke יתוברת קושיטרא
'דח
...ימלשורי קושיטרא
Jerusalem Artichoke...
Arnica הקינרא
Mugwort היסימיטרא
Artichoke קושיטרא
Arnica הקינרא
תרכשמ הינתיו/הדנגוושא
Ashwagandha/Winter cherry
'דח
California Poppy היצלושא
Buckthorn, A. יוצמ רחשא
'דחGrapefruit תילוכשא

ב
Baobab בבואב
Chmomile לימומק/גנובב
Mullein ןיצוב
'דחBorage 'גארוב
Soapwort תיאופר תירוב
Betony תיאופר הקינוטב
Wild yam תיארפ הטטב
Cowslip ביבא רוכב
Belladonna הנודלב
Okra הרקוא/הימב
Tansy רוזג תיצרח ןב
Salad Burnet לבוימ הריס-ןב
'דחBanana הננב
'דחOnion לצב
Hydrangea רוצעקב
Barberry סיריברב
Bergamot טומגרב
21 'דחBroccoli ילוקורב
Thyme תינרוק תב

ג
Kaht תאק/תאג
Milk thistle יוצמ ןלידג
'דח
Guar Gum םג-ראוג
Guarana הנראוג
Guggul לוגוג
'דחGoji berry ירב י'גוג
Gotu kola הלוק וטוג
Guava הבאיוג
Y. Nutsedge לכאנ אמוג
Gurmar ראמרוג
Carrot רזג
'דחGinseng גנסני'ג
Ginko וקני'ג
Gypsophlia תינספיג
Goat's Rue הגלג
Ground-ivy המוקלג
...תילולבש הנונא/הלויברג
...Graviola/Soursop
Watercress םילחנה ריגרג
'דח
Pelargonium ינומיל םוינרג

ד
Cleavers תינפיז הקבד
Mistletoe ןבל ןוקבד
...תידוה השבד
Ann. Yellow Sweetclover...
Whole grains םיאלמ םינגד
'דח
Cherries םינבדבוד
םידוהיה ןבדבוד
Cape Gooseberry
Millet ןחוד
Dong Quai ייווק גנוד
Thornapple ירפ-תפוקז הרוטד
'דחPumpkin תעלד
Currant, Black תינמדמד
Damiana הנאימד
Bloodroot הימד
Rustyback תיאופר הנדנד
Bay leaf ליצא רע/םילע ,הנפד
Burdock הפל/תירוקד
...ינקירפא ןמש לקד
African Oil palm...
Cornflower לוחכ רדרד

ה
Myrtle סדה
Hoodia הידוה
Horopito וטיפורוה
'דחHibiscus סוקסיביה
Cardamom לה
Witch Hazel סילממה

ו
...רוחש םורטארוו
Black/False Hellebore...
Vitex סקטיו
Periwinkle/Vinca הקניו
הדנגוושא/תרכשמ הינתיו
Winter cherry/Ashwagandha
Valerian ןאירלו
Vanilla לינו
Vervain הנברו
Valerian ןאירלו
'דחRose hip ירפ ,דרו

ז
Jatropha הפורטא'ז
'דחOlive leaf םילע ,תיז
...תונקונקה תלזלז
Fern-leaved clematis...
'דחGinger ליבגנז
Saffron םוכרכ/ןרפעז

ח
Marshmallow 'אפר תימטוח
Chickpea הצמיח/סומוח
Yellow dock הבוהצ העמוח
Sour orange שחשוח
Goldenseal בהז םתוח
Horseradish תרזח
Fenugreek הבליח
South.Daisy התבה תינניח
...הלודג תימלח
Mallow, common...
'דחCranberries תויצומח
Sunflower תינמח
Wood Sorrel יוטנ ץיצמח
Yellow Sorrel ןטק ץיצמח
Lettuce הסח
Prickly lettuce ןפצמה תסח
Eggplant ליצח
Mustard, black רוחש לדרח
Carob יוצמ בורח
...הליחכמ הניבחרח
Field Eryngo...
Safflower עירח
...םיחרפ תנבל תיצרח
Daisy, Ox-Eye...
...הרוטע תיצרח
Chrysanthemum...

ט
Tobacco tree חישה קבט
Tagestes ןטק סטגט
False Yellowhead קיבד ןויט
Linden ץע ,היליט
Sundew הלעה תלוגע תיללט
Teff ףט
Tarragon ןוגרט

י
Yacon ןוקאי
Yucca הקוי
Ilang ilang גנלי גנלי
...םיעורה טוקלי
Shepherd's purse...
Jasmine יאופר ןימסי
Honeysuckle הרעי
Yerba Mansa הזנמ הברי
Pigweed זוברי
...רומח תקורי
Squirting Cucumber...

כ
Nasturtimus ריזנה עבוכ
Chickweed הייוצמ תיבכוכ
'דחCoriander הרבסוכ
Buckweat תמסוכ
Turmeric םוכרוכ
3 2 1 'דח
...םוינודילכ
Celandine, greater...
Hops תיתושכ/תושכ
Cumin ןומכ
Anise סינא/ןונמכ
Senna אנס/הייסכ
Goosefoot זוואה ףכ
1 'דחCabbage בורכ
Sauerkraut ץומח בורכ
Rapeseed הלונק/סופנה 'כ
'דחCauliflower תיבורכ
Caraway למיק/היורכ
Crocus ןרפעז/םוכרכ
Hops תיתושכ/תושכ