תשוחנ
Copper

80 ןב רגאמ ונשי רגוב ףוגב .תירעזמ תומכב תשוחנל קוקז םדאה
.דבכב יוצמ (10%-כ) תשוחנב רתויב לודגה זוכירה .ג"מ 150 דע

תשוחנה ידיקפת
,(Collagen) ןגלוק ומכ ,םינובלחב ינויח ביכרמ איה תשוחנה
.םינוש םימיזנאבו ףוגב רוביח תומקר תריציל יארחאה  
.ףוגה תומקר לכב הייוצמ איה  
יטנדיסקוא יטנאה םיזנאה רובע רקיעב השורד תשוחנה  
.Superoxide Dismutase (SOD)  
םדה יאתב ןיבולגומהכ יוצמה לזרבה תלועפל תעייסמ איה
.הימנא תעינמב ךכ תעייסמו  
.הימנא םורגל םה םג םילולע תשוחנ יפדוע תאז םע  
.םד-ילכלו תוקזח תומצעל ,סוחסל ,םידיגל השורד תשוחנה
:(Myelin) ןילאימה תקוזחת םשל תשוחנל םיקוקז בצע יאת
.םהילע ןגמו םתוא ףטועה רמוחה  

םונדבילומ - תשוחנ
.ןתש תצמוח רוציי תסוומה ,םונדבילומה ףותישב תלעופ תשוחנה
- ךפיהלו םונדבילומה תמרב הדירי םורגת ההובג תשוחנ תמר
.תשוחנה תמרב הדיריל איבת ההובג םונדבילומ תמר
תוילכה ותוא ,ןתש תצמוחב ףדוע םורגי תשוחנב רוסחמ ,ךכיפל
.םד תלערה םרגיתו שירפהל וחילצי אל

רוסחמ
...םה דחוימב םיעיגפ .רידנ רבד אוה תשוחנב רוסחמ 
.םיטסילוהוכלא
.תכשמתמו השק הטאידב םייוצמה
.םירגובמ
.םיטלתא
דבאל םילולע ,תולודג תויומכב םיביס םיכרוצ רשא םישנא
.ןוזמהמ ומילשהל ןתינ אלש בצקב תשוחנ  
.ףסותל םיקוקז ג"מ 50 לעמ ץבא יפסות םילטונה םישנא

...םורגי תשוחנב ךשוממ רוסחמ
.רידס יתלב בל בצק
.םדב לורטסלוכ רתי
.בל תולחמ
.הימנא
.םיקרפ תקלד
.תוריבש תומצע

.ןוסיחה תכרעמ תשלחה
.תרכוס
.הרגדופ
.(Schizophrenia) הינרפוזיכס
.רועה תיצטנמגיפב הדירי
.(Contraception) ןוירה תעינמ

ףדוע/רתי תכירצ
...םורגת (םויב ג"מ 10 לעמ) תשוחנ לש רתי תכירצ 
.ןטב יבאכ
.םירירש יבאכ
.הליחב
.תואקה

תורהזא
ןוסליוו תלחמב םילוחה לע םירוסא תשוחנ יפסות
תנייפאתמה הרידנ תיטנג הערפה ,(Wilson's disease)  
.דבכב תשוחנ תורבטצהב  
.םיירטאיכיספ םימוטפמיס םורגל הלולע רתי תכירצ
,תשוחנמ תיתיבה תרנצה היושע םלועב םינוש תומוקמב
.התגיפס תלדגהל םרוגה רבד  
.התגיפס תא ולידגי תשוחנ םייושעש לושיב ילכב שומיש
.םוקמוקבו רויכב םיקורי םימתכ םה ךכל הרהזא ינמיס .

תורוקמ
,םידקש ,םירבונצ ,זול יזוגא ,ךלמ יזוגא ,םינטוב ,וישאק זוגא
,שבד ,םישדע ,לעוש תלוביש ,םיאלמ םינגד ,הרועש ,םושמוש
,דלוקוש ,(Wheat germ) הטיח טבנ ,(ןומלס) תיתלא גד
,תוירטפ ,תוינטק ,תעלד יערז ,תוילכ ,דבכ ,(Shellfish) תופדצ
.(םילשובמ וא םישבוימ םיפיזש דחוימב) תוריפו רוחש לפלפ

תוחוטב תובשחנה הכירצ תויומכ
ג"מ ליג 
0.7 דע 0.5
1 דע 0.7
1.5 דע 1
2 דע 1.5
2.5 דע 2
3 דע 2
םישדוח 6 דע
םישדוח 12 דע 6
םינש 3 דע הנש
םינש 6 דע 4
םינש 10 דע 7
הלעמו םינש  11

...לש רתי תכירצ בקע עגפיהל לולע ףוגב תשוחנה ןזאמ
.(Fructose) תוריפ רכוס.םיציב.לוהוכלא

...לש רתי תכירצ בקעו