טלבוק
Cobalt

קוקז ףוגהה רמולכ ,ינויח (Trace Mineral) טרוק לרנימ אוה טלבוק
הווהמו (Liver) דבכב רקיעב זכורמ אוה .דבלב ונממ הריעז תומכל
.B12 ןימטיומ קלח

...םשל B12 ןימטיו םע דחי (Catalyst) זרזכ לעופ טלבוקה
.םינוש םימיזנא לש םדוקפית
.םימודא םד יאתו ןיבולגומה רוציי
.בצעה יביס תא ףטועה רמוחה - (Myelin) ןילאימ רוציי
.(Thyroxine) ןיסקורית ןגמה תטולב ןומרוה לש ורוציי

טלבוק תכירצ
.ג"קמ 12 :תצלמומ תימוי הכירצ
.ג"קמ 2 דע 1 :ןוילע תוליבס לובג
.ג"מ 30 לעמ :תוליער/רתי תכירצ

תורוקמ
םיזוגא ,םיה תוצאמ קלח ,תופדצ,םיגד,תוילכ,םודא רשב ,בלח ירצומ
.הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקריו

רוסחמ ינימסת
שארב וב רוסחממ ולבסי ,יחהמ םירצומב רקיעב יוצמ טלבוקש ןוויכ
.םינועבטו םינוחמצ הנושארבו

תראממ הימנא םרגית ךכו B12 ןימטיוב רוסחמל םורגי וב רוסחמ
.םיבצעה תכרעמב תוערפהו (Pernicious Anemia)  
 
...םניה תראממ הימנא ינימסת
.םיילגרבו םיידיב םיצוצקיעו השלוח
.ןושל לע םיעצפ
.ןושלו םייתפש ,םייכינח ןורוויח
.תוליחב
.לקשמב הדיריו ןובאית רדעה
.תוממדמ םייכינח
.לקשמ יוויש תויעב
.לובליב
.שאר באכ
.ןורכיז תויעב

טלבוק ףסות תליטנ
.B ןימטיו סקלפמוק יפסותמ קלחבו לרנימ-ןימטיו-יטלומב אצמי טלבוק

תוליער/רתי תליטנל םינימסת
...ל ךכיפל םורגיו ףוגב דויה תגיפסב עגפי רתי ןונימ
.(Goiter) תקפז
.סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת

...ומרגי ךכיפלו
.תושישת
.תוקזח בל תוקיפד
.לושליש
.םיילגרהו םיידיה תועבצאב השוחת רדעה