1 תושדח - חומה ןומיאו לכשמ תנמ
IQ & Brain Training - News 1
חומב עוגפל םילולעש תונוזמ
לובסייבו חומה ןומיא
הנתשמ לכשמה תנמ
חומה תנגהו תינפוג תוליעפ
לכשמ 'מ דירומ םימב ןסרא
תויתריצי הריבגמ הכילה
תויביטנגוקו הבישח יקחשמ
?חופיט וא עבט
תושדח תויונמוימו ןילאימ
םירפשמ םירוהרהו החונמ
היצנגילטניא דירומה סוריו
חומב עדימה דודיק
םידלונב לכשמ 'מו E 'טיו
חומה תא תולגרתמ תופש
ריעצ חומ תרמשמ הדובעה
םידלי חמ רפשמ הניגנ-ילכ
חומה תא ללדמ ןושיע
לכשמה תנמו ריווא םוהיז
חומה תונקדזהו היצטידמ
לכשמה תנמו תמדקומ הדיל
תוילטנמה תולוכיהו הריחנ
תרפוע תלערהמ ןגמ לזרב
ילאוטקלטניא דוקפיתו הנוזת
תע םרטב התומתו לכשמ תנמ
הכומנ לכשמ 'מו םיכומ םידלי
בלה תואירבו לכשמה תנמ
ןורכיז תרפשמ םירהצ תמונת
חומל רעי תוריפב תלעותה
לכשמ 'מו ןוזמב הרבדה ירמוח
תילכש תלוכיו הקנה
תונקדזהב היצנגילטניאו םינג
לכשמ תנמו ריהמ ןוזמ
לכשמ 'מו ןוירהב הנותמ הייתש
לכשמ תנמ תרפשמ 3-הגמוא
לכשמ 'מ הדירומ םדב תרפוע
תעד חסהו היצנגילטניא
לכשמה תנמו קוניתה לקשמ
חומה לש החימצ טאמ ינוע
חומה דוקפיתו דנואסרטלוא


...חומה ןומיאו לכשמ תנמ ואר
 
2004 רבמטפס
לכשמה תנמ לע העיפשמ תמדקומ הדיל
ילעב ויהי ןוירהל תועובש 26 םות ינפל ודלונ רשא תוקוניתהמ 40%
ולא םידלי .םהייח ךשמהב (Learning Disabilities) הדימל ייוקיל
תויעבו זוכיר ,בל תמושת תייעבמ ,הכומנ IQ/לכשמ תנממ ולבסי
.םינש 6 ליגב ,תוארוה תנבהב
םיגפ 314 ורטינ הינטירב Queen's Centre Medical ירקוח
.ודרשש םיגפ 4,004 ךותמ

EPICure

2004 רבוטקוא
םידלי לש תוילטנמה תולוכיה לע העיפשמ הריחנ
...םידלי

2005 ילוי
תרפוע תלערה ינפמ חומה לע ןגמ לזרב ףסות
וקדבש הינטירב Manchester Metropolitan University-ב םירקוח
לזרב ףסות יכ םינימאמ תרפוע םוהיזו לזרבב רוסחמ ןיב רשקה תא
תוחתפתמ תוצראב םידלי יפלאב ךיפה יתלב יחומ קזנ עונמל יושע
.הפוריא חרזמבו תיניטלה הקירמא ,היסאב
םוהיזמ םרגנש קזנל רתוי םישיגר תויהל ולא םידליל םרוג ףסותה
תרפועה לש רתיה תגיפסמ האצותכ ,לזרבב רוסחמה בקע תרפוע
.םייעמהו הביקה תכרעמב

NI

2008 ילוי
תורגבב ילאוטקלטניא דוקפיתו תודליה ןמזב הנוזת
תא קדב רשא חווט-ךורא רוטינ ךרענ וב ב"הרא הטנלטא-ב רקחמ
ליגמ לחה הלמטאוגב םישנו םירבג לע הנוזת יפסות לש םתעפשה
דוקפיתל הרושק תודליה ןמזב תרפושמ הנוזת יכ הליג תודליה
.תורגבה תעב רתוי בוט ילאוטקלטניא

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine


2009 ילוי
תע םרטב התומתל הרושק הניא הכומנ לכשמ תנמ
הירואתה תא החד ,םירבג 44,000-ל בורק ופתתשה וב ,רקחמ
םייוכיסה תא תוזחל הלוכי המצעשכל הכומנ לכשמ תנמ יכ הנעטש
ומכ ,םירחא םימרוג יכ םיארמ רקחמה יאצממ .םדקומ תוומל
תוביסנו שפנה תואירב תויעב ,תורגבתהה ליגב תנכוסמ תוגהנתה
.הכומנה לכשמה תנמ תעפשה תא םילטבמ רגובמכ תויתרבח

Journal of Epidemiology and Community Health


2009 רבמטפס
רתוי הכומנ לכשמ תנמ ילעב ויהי םיכומ םידלי
וב ,ב"הרא University of New Hampshire-ב רקחמ יאצממ
םטבש םיכסוחה םירוהל םידליש םיארמ ,םידלי 1,510 ופתתשה
.םתודליב וכוה רשא ולאמ רתוי ההובג לכשמ תנמ ילעב ויהי
לבקמ ותוא (Corporal Punishment) ינפוג שנועל יכ ררבתה
ופתתשה וב ינש רקחמ .םינש תורשע תכשמנה העפשה שי דלי
םיינפוג םישנוע ןיב הוושיה תוצרא 32-מ םיטנדוטס 17,000 לעמ
.תומוד תונקסמל עיגה לכשמה תנמ תומרו

14th International Conference on Violence, Abuse and
Trauma in San Diego


2010 ראורבפ
בלה תואירבו לכשמה תנמ ןיב רשקה
וגזלג MRC Soc. and Public Health Sciences Unit-ב רקחמ
,הנש 20-כ ךשמנו ,55-כ ינב םישנא 1,145 ןפתתשה וב ,הינטירב
תוירלוקסו-וידרק תולחמו םינוש ןוכיס ימרוג ןיב רשק םויק ןחבש
הלחמל ןוכיסו לכשמה תנמ ןיב קודה רשק םייקש וליג
הלחמל ןוכיסה ימרוג תמישר שארב .התומתו תירלוקסו-וידרק
.לכשמה תמר האצמנ ךכ-רחא דיימו ןושיע היה תירלוקסו-וידרק
רורב ההובג היצנגילטניאה תמרש לככ יכ םיריבסמ םירקוחה
לע הרימשו תינפוג תוליעפ ומכ ,תואירב תויוגהנתהב ךרוצה
.אירב לקשמ

European Journal of Cardiovascular Prevention and
Rehabilitation


2010 ראורבפ
ןורכיזו הדובע תרפשמ םירהצ תמונת
םילעופ המונתל םהלש םיירהצה תקספה תא םישידקמה םישנא
.ןכ ושע לש םירחאל האוושהב רתוי בוט םיירהצה רחא םידמולו
.ב"הרא ילקרב University of California ירקוח תנקסמ יהוז

.םויה ךשמב הביצי הניא דומלל חומה תלוכיש םיריבסמ םירקוחה
והשלכ בלשב "םתסיהל" לולע תונורכז םירגאנ וב חומה רוזיא
עצמאב המונת .בשחמב ינורטקלא ראודל המודב ,םויה ךשמב
תונפל היושע ,רדרדיהל הליחתמ חומה לש ותלוכי רשאכ ,םויה
.םיפסונ תונורכזלו שדח עדימל םוקמ
תומישמ ולביקש 21 עצוממ ליג ינב םיריעצ 39 ופתתשה רקחמב
רוגאל עייסמה רוזיא ,(Hippocampus) סופמקופיהה תא וצמיאש
םתריכזו תומש דומיל - תודבוע לע םיססובמה תונורכז חומב
90-כ ומנ םיפתתשמהמ קלח .םהיתונומתב הייפצל האוושהב
.המונת אלל םתמישמב וכישמה ראשהו םיירהצה תקספהב תוקד

American Association for the Advancement of Science
in San Diego


2010 טסוגוא
חומל רעי תוריפב תלעותה
...רקחמ


2011 לירפא
םיקיזמ יריבדמב ןוכיסה
...השולש


2011 רבמטפס
םידלי לש תילכשה םתלוכיו הקנה
רתוי םיהובג םינויצ ולביק תוקונית םתויהב םא בלח וקניש םידלי
ןויגיהו (Vocabulary) םילימ רצוא וקדבש םינחבמב 5 ליגב
הבושח הקנהה .םא בלח וקני אלש םידליל האוושהב (Reasoning)
תא םילשהל םהילעו (םיגפ) תע םרטב ודלונש תוקוניתל דחוימב
.םחומ תוחתפתהל רסחה
םא בלח יכ םיריבסמ הינטירב University of Essex ירקוח
תוחתפתהל תוליעומה תוינויח ןמוש תוצמוח ליכמ (Breast Milk)
ןניא תולומרופ ןכ ומכ .חומה תוחתפתהל דחוימבו ףוגה יאת
ופתתשה רקחמב .םא בלחב םנשיש הלידג ימרוגו םינומרוה תוליכמ
.םידלי 12,000-ל בורק

The Journal of Pediatrics


2012 ראוני
םדאה תונקדזה ךלהמב היצנגילטניאה לע םיעיפשמ םינג
...םינגל


2012 רבוטקוא
לכשמה תנמ לע עיפשמ ריהמ ןוזמ
ילגרה תא ןחב רשא הינטירב University of London-ב רקחמ
הליג דנלטוקסב םייחה םינש 5 דע 3 ינב םידלי 4,000 לש הנוזתה
תורידתב (Fast Food) ריהמ ןוזמ תכירצ ןיב ילאיצנטופ רשק
.הכומנ היצנגילטניא תמרו ההובג
םניה בורקמ הז ירט לשובש ןוזמ םילכואה םידלי יכ וליג םירקוחה
תמועל ההובג היצנגילטניא ילעב תויהל רתוי הובג יוכיס ילעב
יכ ררבתה .(Takeaway Meals) ייווא קייט תוחורא ולכאש םידלי
ודייצי םהש היה ריבס ,רתוי הובג ימונוקא-ויצוס דמעממ םירוה
תא רפישש השעמ ,םיירט םיביכרמ ליכמה ןוזמב םהידלי תא
.ילכשה םרשוכ

Goldsmiths, University of London


2012 רבמבונ
לכשמה תנמ לע עיפשהל היושע ןוירהב הנותמ הייתש
4,167 ופתתשה וב ,הינטירב University of Oxford-ב רקחמ
שש דע תחא הדיחי) הנותמ היתשב יד יכ אצמ ,8 ינב םידלי
ןפואב עיפשהל ידכ ןוירהה ךלהמב (עובשב לוהוכלא תודיחי
עברא והיז םירקוחה .אצאצה לש לכשמה תנמ לע ילילש
ויהש לוהוכלאה לש םירמוחה ףוליח לש םינגב תויטנג תויצאירו
.לכשמה תמרב הדיריל דאמ תורושק

PLoS One


2013 ראוני
םידליב לכשמ תנמ תרפשמ 3-הגמואב הרישע הנוזת
.לכשמה תנמ תא וב רפשל היושע דליה תנוזתל םיגד ןמש תפסוה
םיגד ןמש תכירצ יכ וליג ב"הרא New York University ירקוח
האירקב ףתתשי אוה וב יתוכיא םידלי ןגל דליה םושיר םע דבב דב
.ולש לכשמה תנמ תא ורפשיו ולא לכ ,תיביטקארטניא
וא הרהה השיאל םיגדה ןמש ףסות תא תתל ןתינ םירקוחה ירבדל
ךכב תולעהלו (Infant Formula) תוקוניתל הלומרופל ופיסוהל
.תודוקנ 3.5-מ רתויב דליה לש לכשמה תנמ תמר תא

Perspectives on Psychological Science


2013 יאמ
לכשמ תנמ הדירומ םדב תרפוע
,(Toxic Waste Sites) הליער תלוספ ירתא דיל םיררוגתמה םידלי
םינפיליפה ,ודוה ומכ ,תינוניבו הכומנ הסנכה תולעב תונידמב
,םמדב תרפוע לש תוהובג תומר ילעב תויהל םילולע ,היזנודניאו
ילכשה רוגיפה ירועיש תא הלעיו לכשמה תנמ תא דירויש רבד
תרפועה תומר תא וקדב םירקוחה .(Mental Retardation)
לש םמדב ותמר תא וכירעהו תונידמ 31-ב היתשה-ימבו עקרקב
.וז תרפועל ופשחנש םידלי 779,989

Pediatric Environmental Health Fellow at the Icahn
School of Medicine at Mount Sinai, at the Pediatric
annual meeting on May 6 (PAS) Academic Societies
in Washington, DC


2013 יאמ
עקרב תעד חסהמ םלעתהל תלוכיל הרושק היצנגילטניא
םישנא יכ הליג ב"הרא The University of Rochester-ב רקחמ
תוחסהמ רתוי בוט םלעתהל םילגוסמ ההובג לכשמ תנמ ילעב
ןנסמ םחומש ןוויכ ,(Background Distractions) עקרב תעד
.יעבט ןפואב ןיינעל ךייש וא בושחל בשחנ וניאש עדימ

Current Biology


2013 ינוי
לכשמה תנמו ןושארה שדוחב קוניתה לקשמ תיילע
רתוי ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Adelaide-ב רקחמ
קוניתה לקשמב תפסותה ןיב רשק םייק יכ אצמ ,םידלי 13,800-מ
םע ולש לכשמה תנמ תמרלו ושאר תודימל ויייחל ןושארה שדוחב
.רפסה-תיכ ליגל ועיגה
ויה 40%-ב םהייחל ןושארה שדוחב הלע םלקשמ רשא םידלי
,שש ליגל םעיגה םע תודוקנ 1.5-ב ההובג לכשמ תנמ ילעב
ילעב יכ םג אצמנ .דבלב 15%-ב לקשמב ולעש םידלי תמועל
ויה (רתוי לודג חומ חפנל ךרע הווש) רתויב לודגה שארה ףקיה
.םירחאה תמועל רתויב ההובגה לכשמה תנמ ילעב

Pediatrics


2013 רבמצד
חומה לש תמדקומ החימצ טאהל יושע ינוע
ינועל יכ אצמ ב"הרא University of North Carolina-ב רקחמ
לש םחומ תוחתפתה בצק לע תילילש העפשה שי (Poverty)
(Gray Matter) רופאה רמוחה תומכ םירקוחה ירבדל .םידלי
ליגב (םייעוציב םידוקפיתלו עדימ דוביע םשל יטירקל בשחנה)
האוושהב התוחפ התייה הינע הביבסב םידלי לש םחומב םינש 4
לש התוחפ תומכש ואצמ םירקוחה .עפש תביבסב ויחש םידליל
(Behavioral Problems) תוגהנתה תויעבל הרושק רופאה רמוחה
.םידליה ןג ליגב (Behavioral Problems)

PLoS One


2014 ראוני
חומה דוקפית תא רפשמ דנואסרטלוא
,ב"הרא Virginia Tech Carilion Research Institute ירקוח
םחומ תפילק לא (Ultrasound)דנואסרטלוא רישכמ ודקימש
דוביעל יארחאה קלחה לא) םיבדנתמ לש (Cerebral Cortex)
היגולונכט תרזעבש םירסומ (דיב ןרוקמש ןרוקמש תוישוח תועדוה
.(Sensory Performance) םיישוח םיעוציב חומב רפשל ןתינ וז
,םיידיה תופכל תורבוחמה תודורטקלא תרזעב ,EEG תקידבב
תא ןיטקהו EEG-ה תותוא תא שילחה דנואסרטלואה יכ אצמנ
שושימה שוחב יוריג םיחנעפמ רשא חומה ילג דוקפית
תלעפה רחאל םירקוחה לש םהירבדל .(Tactile Stimulation)
תא םהידיב תוהזלו שוחל םינייסנה וחילצה דנואסרטלואה
.תושיגר רתיב ריווא יבשמ לשו תוכיס ידוח לש תויומכה

ND


2014 ראוני
חומב עוגפל םילולעש תונוזמ
תואירבה לע רתויב ילילש ןפואב עיפשהל לולע ןוזמש ררבתמ
דעו תומימחפו רכוסב לחה רבודמ .(שפנ/הרכה) היצינגוקה לעו
.םייוורם ינמוש
Columbia Uni. College of Physicians and-ב םירקוח
שפנ תלחממ םילבוסה לע יכ םינעוט ב"הרא קרוי-וינ Surgeons
ידכ ,המגודל .םתנוזתל עגונב ץעוויהל הרומח (Mental Illness)
,םימיוסמ הנוזת ירמוחב רוסחממ תועבונה תועפות לע רבגתהל
ךכל ירקיעה םרוגהו רסחה םלשוה אל דוע לכ ,תופורת וליעוי אל
.(Junk Food) "לבז ןוזמ"/דופ קנא'ג תכירצ אוה

Medscape


2014 ראורבפ
לובסייב יקחשמב החלצהו הייאר רפשמ חומה ןומיא קחשמ
ןיחבי ןקחשהש ךכב היולת (Baseball) לובסייב קחשמ תחלצה
ב"הרא University of California, Riverside-ב רקחמ .רודכב
רפשל יושע ואידיו קחשמ תועצמאב) חומה ןומיא יכ הליג ב"הרא
(Vision-Training םייניע ןומיא .קחשמב חצנל רוזעלו תאז
םישנאב הייארה רופישל םג ליעוהל יושע הז Video Game)
.םיטלתא םניאש

Current Biology


2014 סרמ
חומה תיימוטנאב םייוניש יפל הנתשמ לכשמה תנמ
םרוג אוה (Brain Cortex) חומה תפילק לש היבועב םייונישה בצק
McGill University ירקוח .לכשמה תנמב םייונישל רושקה בושח
היבועש ,חומה תפילק יכ םיריבסמ הדנק לוארטנומ Health Centre
רתויב הבושחו בצע יאת הליכמ ,דבלב םירטמילימ רפסמ היבועש
הפש ,(Perception) הסיפת ומכ ,םייביטנגוקה םידוקפיתל
.(Consciousness) העדותו ןורכיז ,(Language)
תאז ,רתוי הקדל ךופהל חומה תפילק הליחתמ םינש 6 ליג רחאל
,םייתנש ךשמנש ,רקחמב .תילמרונה תונקדזהה ךילהתמ קלחכ
.MRI קרוס תועצמאב קדבנ םחומש רעונ-ינבו םידלי 188 ופתתשה
.הרורב הניא ולא םייונישל הביסה

Neuro Image


2014 לירפא
חומה לע הניגמ תיבוריא תינפוג תוליעפ
עונמל היושע ריעצ ליגב הבר תיבוריא תינפוג תוליעפ עוציב
.הדימעה ליגב תיביטנגוק הדירי
,ב"הרא סילופאנימ University of Minnesota-ב רקחמב
ושקבתה ,25 עצוממ ליג ינב שיא 3,000-ל בורק ופתתשה וב
תושישתל העגהל דע ילמשח ןוכילה יבג לע ץורל םיפתתשמה
5 רחאלו ךכ לע רוזחל ושקבתה םה הנש 20 רחאל .תטלחומ
ךרד תכרעה םשל תויביטנגוק תוניחב םהל וכרענ תופסונ םינש
םהיעוציב יכ אצמנ .םהלש ןורכיזה תויונמוימו םתבשחמ
רתוי םיבוט ויה רתוי םיכורא םינמז וצרש ולא לש םייביטנגוקה
.הנש 25 רחאל

Neurology


2014 לירפא
לכשמ תנמ הדירומ הייתשה ימב ךינרז/ןסרא
םתפישחש םיארמ ב"הרא Columbia Uni.-ב רקחמ יאצממ
האיבה ךינרז/ןסרא היה םהב הייתשה-ימל רפס-תיב ידימלת לש
םידימלת 272 ופתתשה רקחמב .םהלש היצנגילטניאב הדיריל
.10 עצוממ ליג ינב ,'ה דע 'ג תותיכב רפס-יתבב

Environmental Health


2014 לירפא
תיתריצי הבישח הריבגמ הכילה
ופתתשה וב ,ב"הרא הינרופילק Stanford University-ב רקחמ
תא תרפשמ הכילה יכ אצמ ,םירחא םירגובו 'גלוק ידימלת 176
.(Creative Thinking) תיתריציה הבישחה
תויתריציל ,וכלה םיקדבנש תעב תויתריציה תומר תא וושיה םירקוחה
ןב עצוממב הכילהה ןמזב התלע וז המר יכ וליגו ובשי םה וב ןמזב
הכילה ךות תושיגפ םימייקמ םינוש תורבחו םינוגיאש עודי .60%
ינשב ,ץוחב וא תיבה ךותב תישענ הכילהה םא הנשמ הז ןיא יכו
.תויתריציב רופיש היה םירקמה
ילמשח ןוכילהב שומיש ,הבישיל האוושהב ,יכ אצמנ תונויסנה דחאב
תא וליפכה םהינש ,חצה ריוואב הכילה וא ,םוטא ריק לומ ,תיבב
.תויתריציה תובשחמה

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory
and Cognition


2014 ילוי
תיביטנגוק תואירב םירפשמ הבישח יקחשמ
יכ םיחוודמ ב"הרא MadisonUniversity of Wisconsin ירקוח
דחוימבו הבישחל חומה תא תורגמה תויביטנגוק תויוליעפב קוסיע
(Brain Volume) חומה חפנ תא םילידגמ תודיחו םיפלק יקחשמ
םיגובמב םייביטנגוק םינחבמ לש םהיתואצות תא םירפשמו
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתיב םייוצמה תילמרונ תויביטנגוק ילעב
ופתתשה ,(WRAP) םדוק לודג רקחממ וחקלנש ,םינותנה חותינב
.1,500-כ ךותמ שיא 329

Alzheimer's Association International Conference
(AAIC) 2014


2014 רבמטפס
?חופיט וא עבט
תשכרנ איהש וא הדילה ןמזב רבכ הנותנ היצנגילטניאה םאה
Michigan State University-ב םירקוח ?ץמאמ תעקשהל תודוה
.םינגה רשאמ רתוי ךכל תמרות השק הדובע יכ םינעוט ב"הרא

Biological Psychology


2014 רבוטקוא
תושדח תוישעמ תויונמוימ תדימלל ינויח ןילאימ
ןודנול University College London-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(Learning) הדימלב ינויח דיקפת לעב ןילאימה יכ אצמ הינטירב
.הניגנ ומכ ,תושדח תוישעמ תויונמוימ (Retaining) רומישו
 
תא דדובמו ףטועה ינונמשה רמוחה אוה (Myelin) ןילאימ
ירקיעה ביכרמה תא הווהמו (Brain's Wiring) חומה יטוויח
חומה ידי-לע רצונ ןילאימה .וב (White Matter) ןבלה רמוחב
ןוויכ תמדקומה תורגבה תעב (Spinal Cord) הרדישה דומעו
.םייתוחתפתה םיכילהת הברהב ךרוצ וב שיש

Science


2014 רבוטקוא
הדימל םירפשמ םירוהרהו תישפנ החונמ
םיארמ ב"הרא ןיטסוא The University of Texas-ב רקחמ יאצממ
(Mental Rest) תישפנ העיגר בצמב םייוצמ רשא םישנא רשאכ יכ
.ודמל םהש המ תא רתוי בוט טלוק םחומ (Reflection) םירוהרהו

םולח לש בצמב תואצמיה וא תישפנ החונמ יכ אצמנ רבעב
תונורכז לש םיקוזיחל םימרות (Daydreaming) ץיקהב
.עדימ ןוסחאלו תוערואממ

לש תונוש תורדס ןנשל יוסינב םיפתתשמה לע וליטה םירקוחה
תוואכ חונל םיפתתשמל ןתינ ולא תומישמ ןיב .תורושק תונומת
.םשארב הלועה רבד לכ לע בושחלו םשפנ
םינויצ ולביק תובשחמל ישפוחה םנמז תא ולצינש ולא יכ ררבתה
.םדוק ודמל םה ותוא רמוחב עדי וקדבש םינחבמב רתוי םיבוט

Proceedings of the National Academy of Sciences


2014 רבמבונ
היצנגילטניא דירומה סוריו
,ATCV-1 ףיגנהש הליג ב"הרא Uni. of Nebraska-ב רקחמ
םהב דירוה ,םיקדבנה 92-מ 44% לש םנורגב םירקוחה וליג ותוא
ךומנ ןויצ (ראשה תמועל) ולביק ולא םיאשנ .לכשמה תנמ תא
.היצנגילטניא ינחבמב ,תודוקנ 9 דע 7-ב
'תושפיט סוריו' הנוכמה ,ףיגנב רבודמ יכ םיריבסמ םירקוחה
םיארחאה םינגה לש םתואטבתה לע עיפשמה (Stupidity Virus)
תוגהנתה תניחבב .דועו ןורכיזה לע םיארחאה חומב םירוזיא לע
ושענ םה ,הז סוריו קרזוה םהל םירבכעל התשענש ךובמב
.םדוק תמועל םילבלובמ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2014 רבמבונ
?חומב עדימ דדוקמ דציכ
ומכ ,םינוש תורוקממ תינמז וב עיגמה עדימ חומב דבועמ דציכ
.ץוחהמ תועיגמה תוקעצו הפק חוחינ ,בותכ רמוח תאירק
Cold Spring Harbor Laboratory ירקוח וכרעש תודלוחב רקחמ
לש םירוזיא ןיא יכ ,וחוורש תומדוק תוחנהל דוגינב ,הנקסמל עיגה
םינוש םימוחתב םיחמתמה חומה תפילקב (Neurons) םינוריונ
.לכב םיקסוע םלוכ אלא ,עדימ לש

Cold Spring Harbor Laboratory


2014 רבמבונ
רתויב ךומנ לקשמב םידלונב לכשמ תנמ רפשמ E ןימטיו
ודלונ רשא תוקונית יכ הליג ןפי Osaka University-ב רקחמ
(םישדוח 6 לעמ) חווט ךורא ףסות ולביק רשא ,דאמ ךומנ לקשמב
םתוחתפתה תא ךכב ורפיש alpha-Tocopherol גוסמ ,E ןימטיו לש
ליגב הקדבנ וז רשאכ ,(Mental Development) תילטנמ/תישפנה
ידימלת 259 ופתתשה רקחמב .תרוקיב תצובקל האוושהב ,םינש 8
.דאמ ךומנ לקשמב ודלונש רפס-יתב

Acta Paediatrica


2014 רבמבונ
חומה תא לגרתמ תופש רפסמב שומיש
יונילא Northwestern University's Viorica Marian-ב רקחמ
ררבתה .חומה ןומיאל הליעומ תופש רפסמב הטילש יכ אצמ ב"הרא
ולא רשאמ תוליעי רתיב עדימ םידבעמ תינושל-וד הטילש ילעב יכ
דימת תרחובה תרבגומה חומה תוליעפל תודוה ,תחא הפש םירבודה
MRI קרוסב הז רקחמ ךרוצל ושמתשה םירקוחה .תופשה יתש ןיב
(fMRI) ילנויצקנופ

Brain and Language


2014 רבמבונ
ריעצ חומ תרמשמ הדובעה תוהמ
הקלי אוה םא עיפשמה םרוג הווהמ םדאה לש הדובעה תוהמ
Edinburgh's Heriot-Watt Uni. ירקוח .וייח ךשמהב היצנמידב
ןוחבל ידכ דנלטוקסב ויחש 70 ינב שיא 1000 לעמ ורטינ הינטירב
.תילטנמה םתואירב לע העפשה התייה םתדובע תובכרומל םא
ויה ילטנמ ץמאמב רתוי הכורכ התייה םתדובעש ולא יכ אצמנ
םישנא .םירחאל האוושהב םתונקדזה תעב רתוי בוט ןורכיז ילעב
.םייפרג םיבצעמו ןיד-יכרוע ,םיסדנהמ ,םיטקטיכרא ,וללכ ולא

,ההובג לכשמ תנמ ילעב ופתתשה אל רקחמב יכ ואדיו םירקוחה
.ומצעשכל עיפשמה םרוג
ילטנמ ץמאמב הכורכ התייה םתדובעש ולא יכ אצמנ ,תאז םע
וא םירחא לע חוקיפו ןתמו אשמ לוהינ ומכ ,דחוימב הרגמ
רתוי הבוט תיביטנגוק תלוכי ילעב ויה םינותנב תוקסעתה
.הנש 70-ה ליג תא ורבע םהש תעב םירחאמ

Edinburgh's Heriot-Watt University


2014 רבמצד
םידלי לש םחומ תרפשמ הניגנ-ילכב הניגנ תדימל
National Institutes-ב םידלי לש םירטאיכיספ לש תווצ לש םתעדל
of Health (NIH) MRI Study of Normal Brain Development
םמצע עיבהל תניוצמ תונמדזה םידליל הנקמ הניגנ-ילכ לש הדימל
הרשכהל ףסונב ,השדח תונמוימ תדימל ידכ ךות יתריצי ןפואב
.תוילטנמה תויגרנאה דודיחו תילקיזומה
תוששח םצמצל םידליל רוזעל היושע הניגנ-ילכ תדימל םהירבדל
םהב קזחלו םהיתושגרב רתוי הלודג הטילש גישהל ,(Anxiety)
דע 6 ינב םידלי 232 ופתתשה רקחמב .(Attention) בל תמושת
ןוחבל ידכ MRI קרוס תועצמאב קדבנ םחומ תפילק יבועש 18
.םהילע הדימלה תעפשה תא

Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry


2015 ראורבפ
חומה תא ללדמ ןושיע
,חומה תפילק לש היבוע תנטקה ךילהת תא ץיאמ חווט ךורא ןושיע
תמרוג ןושיעה תקספה .תונקדזהה םע יעבט ןפואב ןטק רשא
הנש 25 םג הרתונ קזנל תודע ךא ,הז קזנמ תלבגומ תוששואתהל
.ןושיעה תקספה רחאל
244 ופתתשה הדנק לואירטנומ McGill University-ב רקחמב
םניאש ,םינשעמ םהב ,73 עצוממ ליג ינב םישנ 260-ו םירבג
רקסב 1947 תנשב ופתתשה םלוכ .רבעשל םינשעמו םינשעמ
.(Scottish Mental Survey) םידלי םתויהב

McGill University Health Centre


2015 ראורבפ
לכשמה תנמו רצק חווטל ןורכיז לע עיפשמ ריווא םוהיז
,ינוריע םוהיז יכ אצמ ב"הרא University of Montana-ב רקחמ
עגופ אוהש ךכב םידלי לש םחומל קיזמ ,(Smog) חיפרע ונייהד
.לכשמה תנמ תא םהב ןיטקמו רצקה חווטל םנורכיזב
םע ריעכ העודיה ,יטיס-וקיסקמב ויחש םידלי ופתתשה רקחמב
.םתדיל עגרמ השענ םידליה תא ורטינ םירקוחה .בר ריווא םוהיז

University of Montana


2015 ראורבפ
חומה תונקדזה תא הטיאמ חווט תכורא היצטידמ
היולתה חומה תונוונתה תא טיאהל היושע (Meditation) היצטידמ
UCLA ירקוח םיחוודמ תאז ,(Age-Related Brain Atrophy) ליגב
ידיל אב רבדה .ב"הרא סל'גנא סול (University of California)
,ליגה םע (Gray Matter) רופאה רמוחה לש רתוי ןטק ןדבואב
.היצטידמב הקסע אלש תרוקיב תצובקל האוושהב
דיעמה רבד ,חומה תפילק לש םינוש םירוזיאב הרכינ העפשהה
רקחמב .חומה לע היצטידמל שיש לודגה העפשהה ףקיה לע
רשא 77 דע 24 ינב ,היצטידמב וקסעש םישנו םירבג 50 ופתתשה
היצטידמב וקסע אלש םיפסונ שיא 50-ו םינש 46-ל 4 ןיב ךכב וקסע
.MRI קרוסב םגדוה םיפתתשמה לש םחומ .תרוקיב תצובקכ

Frontiers in Psychology