תושדח - ןגטנר םוליצ/תקידב
X-Ray - News


...ןגטנר םוליצ/תקידב ואר
 
2002 רבמבונ
(1) ןטרסב תנכסמ דש תקידב
תולעב םישנ יכ וליג הינמרג University of Goettingen-ב םירקוח
האצותכ דש ןטרסב תולחל ןוכיס לידגהל תולולע דש ןטרסל יטנג ןוכיס
תנירק םהיאצממ יפל .הטושפ (Mammography) היפרגוממ תקידבמ
םישנב ילמרונה ןוכיסה תא לידגהל הלולע הקידבב תשמשמה ןגטנרה
םתעדל .הלחמל יטנג ןוכיס רתיב ןניאש םישנ תמועל 2.5 יפ דע תוריעצ
ומכ ,יביטנרטלא יעצמאב הנקדבית ןהש ךכ-לע דומעל ולא םישנ לע
.MRI קרוס

New Scientist


2006 ינוי
(2) ןטרסב תנכסמ דש תקידב
...ירבדל


2009 ראוני
ותוכיא לע העיפשמ הניא ןוזמ תנרקה
םיקדייח םהב הדימשמו הליעי םילעה תא םילכוא םהב תוקרי תנרקה
ירקוח לש םהירבדל תאז ,םתוכיאב יוניש אלל ,םינגוטפ/הלחמ ימרוג
הדימשמ הנירקה יכ םירסומה ב"הרא Michigan State University
הכיראמו (Salmonella) הלנומלסו (E. coli 0157:H7) ילוק .יא יקדייח
.תרצותה לש ףדמה ייח תא םג

Michigan State University


2010 יאמ
ןגטנר ומכ ליעי הכומנ הנירק םע CT רישכמ
ב"הרא רומיטלוב University of Maryland Medical Center ירקוח
MDCT גוסמ CT קרוסב הקידבמ תלבקתמה הנומתה תוכיאש םיחוודמ
רפסמ תועצמאב לעופה ,(Multidetector Computed Tomography)
.90%-מ רתויב תתחפומ הנירקה תמר רשאכ םג ההובג תרתונ ,םיאלג
תינמז ובו רתוי רצק ןמזב ףוגה תא קורסל רשפאמ הז שידח רישכמ
.דבלב דחא יאלג םע לעופה ליגר CT רישכמ תמועל ,םיכתח רפסמב

American Roentgen Ray Society 2010 Annual Meeting


2010 ינוי
ןגמה תטולב ןטרסב ןכסמ ילטנד ןגטנר םוליצ
313 ופתתשה וב הינטירב University of Cambridge-ב ךרענש רקחמ
המוד רפסמו (Thyroid Cancer) סירתה/ןגמה תטולב ןטרסב םילפוטמ
ןטרסב תולחל ןוכיסה יכ אצמ הז ןטרסב םילוח םניאש םיבדנתמ לש
אפור ידי-לע םיעצובמה ןגטנרה ימוליצ רפסמש לככ הלוע ןגמה תטולב
...סירתה/ןגמה תטולב תויעב ואר .לדג (Dental X-Rays) םייניש

Acta Oncologica