1 תושדח - ןורטסוטסט
Testosterone - News 1
רבעמה ליגב ןואכידו 'טסט
תושישקב בל-תלחמו 'טסט
הובג ןורטסוטסטו A לונפסיב
תיפוג ץוח הירפהו ל'ג 'טסט
רמייהצלאו ןורטסוטסט טועימ
תיבבל התומתו 'טסט טועימ
ןטרסב יתייעב ךומנ 'טסט
בל-תלחממ התומתו ןורטסוטסט
ןילוסניאל תדוגנתו ל'ג 'טסט
ןורטסוטסטו הנישב רוסחמ
םישנב ןורכיזל 'טסט סיסרת
קוניתה תעפוה םע באב 'טסט
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
תונוא ןיאל ליעומ וניא 'טסט
ןורטסוטסטה תמר הלעמ חותינ
FDA-ה ידי-לע רשוא ל'ג 'טסט
לקשמב הדיריל רזוע 'טסט
ןורכיזו ןורטסוטסט
ץבשמ ששואמ ןורטסוטסט
םישנב ינימ ףחדו תוקבדמ
הדימעה ליגב 'טסט טועימ
תוליפנל ןוכיסו 'טסט טועימ
ליעומ ןורטסוטסט רתי
םייח רצקמ 'טסט טועימ
ןורטסוטסטו םזיטוא
םירבג תתומתו ןורטסוטסט
םישישקב ןורכזו 'טסט ףסות
םישישקב ןואכידו ןורטסוטסט
םישישקב םירבשו ןורטסוטסט
ןורטסוטסטו םיניטאטס
בל תקיפס-יא ילוחל ןורטסוטסט
תירלוקסו-וידרק הלחמו 'טסט
ןורטסוטסט םיתיחפמ םיניטאטס
ןויפירו םישישקב ןורטסוטסט


...ןורטסוטסט ואר

2002 רבמבונ
ןורכיזו ןורטסוטסט
וליג ב"הרא רומיטלוב National Institute on Aging ירקוח
רושק וניאש) ישפוחה ןורטסוטסטה תומכ ןיב רשי םאתמ
.םנורכז רשוכו תילכשה םתלוכיל םישישק לש םמדב (ןובלחל
םרוגה אוה ןורטסוטסטה םא עובקל וחילצה אל םירקוחה
ותרמהש וא שישקה ליגב תוילכשה תולוכיה תא רמשמה
.ךכל תיארחא ןגורטסאל חומב

HealthScout


2004 רבוטקוא
ץבשמ ששואמ ןורטסוטסט
הליג ב"הרא Saint Louis University-ב ךרענש רקחמ
(Test. Replacement Therapy) ןורטסוטסט תפלחה תייפרתש
היושע (Test. Replacement Therapy) ןורטסוטסט תפלחה
תודלוחב השענ רקחמה .ששואתהל ץבש יעגפנל עייסל
ולביקש תודלוח םירקוחה ירבדל .ץבש ורבעש תוסרוסמ
ומרגנש םייגולוריונה םימגפב רכינ רופיש וליג ןורטסוטסט
.ץבשה בקע םהל

American Neurological Association


2004 רבוטקוא
םישנב ינימ ףחד תורפשמ ןורטסוטסט תוקבדמ
רשא ןורטסוטסט (Patch) תקבדמש ואצמ םיינילק םירקחמ
.ינימה ףחדה תא ןהב הרפיש רבעמה ליגב םישנל הדמצוה
תאו ןימה ייח תא רפישו הקושתה תא ןהב ריבגה ןומרוהה
.ותופיכת
ינימה ףחדה תא תודבאמ תובר םישנ םירקוחה ירבדל
היורקה ןורטסוטסטה תקבדמ ,רבעמה ליגל ןעיגה תעב
הרגאיול המודב םישנ שמשל היושע (Intrinsa) הזירטניא
.םירבגב
24 ךראו הילרטסואו הדנק ,ב"הראב ךרענש רקחמב
70 דע 40 תונב תואירב םישנ 549 ופתתשה תועובש
תועצמאב ולפוטש ולא .ינימ קשח רדעה לע וננולתהש
ייחל עגונה לכב הקוצמו ששח תוחפ וליג הקבדמה
רפסמל ועיגה ןה ,ונממ רתוי הלודג האנה ,ןהלש ןימה
.הרפתשה תימצעה ןתימדתו תומזגרוא לש רתוי לודג

Endocrine Society's 86th Ann. Meeting. New Orleans


2006 ינוי
הדימעה ליגב םירבגב ןורטסוטסט טועימ
ןורטסוטסט תמר ילעב םה הלעמו 45 ינב םירבגהמ 40%-כ
Malcom Randall VA Med. Center ירקוח ירבדל .הכומנ
(Hypogonadism) הכומנ ןורטסוטסט תמר ב"הרא הדירולפ
.ןואכידלו סיזורופואטסואל הרושק
רתי ,םד-ץחל רתימ םילבוס רשא םירבג יכ וליג םירקוחה
תרכוסמו םדב םידירצילגירט לש ההובג המרמ ,לורטסלוכ
הובגה ןוכיסב .םמדב ןורטסוטסט טועיממ ללכ-ךרדב םילבוס
םילבוסה םירבג םייוצמ - ליגר םדא תמועל 2 יפ - רתויב
רוסחמל םימוטפמיסה םירקוחה ירבדל .רתי תנמשהמ
ןדבואו הפקיז תויעב ,ןימב ןיינע רסוח םיללוכ ןורטסוטסטב
היגרנאב רוסחמ תשוחת שי ולא םירבגל .םירירש תסמ
.תוינויח רסוחו

International Journal of Clinical Practice


2006 רבוטקוא
םישישקב תוליפנל ןוכיס הזוח ןורטסוטסט טועימ
Science Uni. & Oregon Health ירקוח וכרעש רוטינ
,99 דע 65 ינב שיא 5,995 ופתתשה וב ,ב"הרא דנלטרופ
ןורטסוטסט תמר ילעב םישישק יכ הליג ,םינש 4 ךשמנש
םירקוחה ירבדל .תוליפנל ןוכיס רתי ינפב םידמוע הדורי
.יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ הכומנ ןורטסוטסט תמר

Archives of Internal Medicine


2006 רבמצד
ליעומ ןורטסוטסט רתי
...םירקוח


2007 ינוי
50 ליג רחאל םייחה תא רצקמ ןורטסוטסט טועימ
ובש ,ב"הרא San Diego School of Medicine-ב רקחמ
םע םירבג יכ אצמ ,הלעמו 50 ינב םירבג 800 ופתתשה
ןב ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע הכומנ ןורטסוטסט תמר
.הנש 18 ךותב תומל 33%
לובסל ןוכיס רתיב םינותנ ולא םירבג יכ םג וליג םירקוחה
םיינתומ ומכ ,תרכוסלו בל-תלחמל םירושקה ןוכיס ימרוגמ
רכוס תמרו םד-ץחל רתי ,הובג לורטסלוכ תמר ,םיבע
.םדב ההובג

San Diego School of Medicine


2007 רבמטפס
תוהובג ןורטסוטסט תומרל םזיטוא ןיב רשקה
תמר יכ וליג הינטירב University of Cambridge ירקוח
ךכל הרושק תויהל הלולע ןורטסוטסטל םחרב הפישחה
ודדמ םירקוחה .תויטסיטוא תונוכת ותודליב םיגדי דולייהש
עגרמ ןהידלי תא ורטינו םישנ 235-ב ריפשה ימ תומר תא
.םינש 8 ךשמבו הדילה

Nature


2007 רבמבונ
םירבגב התוחפ התומתו ההובג ןורטסוטסט תמר
ןוכיסה םהב ןטק ,ההובג םירבגב ןורטסוטסטה תמרש לככ
.ןטרס תלחממ וא תירלוקסו-וידרק הלחמ בקע התומתל
,79 דע 40 ינב ,םירבג 2,314-ל עגונה עדימ ופסא םירקוחה
םינש 6-כ ךשמנ רשא ,רחא לודג רקחמב ופתתשה רשא
םפרטצה תעב ןטרסמ וא תירלוקסו-וידרק הלחממ ולבס אלו
.רקחמל
הינטירב 'גדירבמייק Addenbrooke's Hospital ירקוח
ורטפנש םירבג 825 לש םמדב ןורטסוטסטה תמר ןיב וושיה
ותמ אלש םירחא םירבג 1,489-ב ולאל רקחמה ךלהמב
.וכלהמב

Circulation


2007 רבמצד
םישישק לש םנורכזב עגופ ןורטסוטסט ףסות
,ב"הרא University of Illinois-ב ןטק הדימ הנקב רקחמ
ףסותל יכ אצמ ,86 דע 66 ינב םיאירב םירבג 15 ופתתשה וב
לע הקיזמ העפשה תויהל הלולע הובג ןונימב ןורטסוטסט
.םישישקב חומה ידוקפת לעו ןורכיזה
םייעובש לכב ןורטסוטסט תוקירז ולביק רקחמב םיפתתשמה
תוקידב ורבע םה תוקירזה ןתמ רחאל םימי 10 .םוי 90 ךשמב
.PET גוסמ הימדה רישכמב הקידבו תויגולוכיספ-וריונ
יכ אצמנ הקידבב .רתויו הלפכוה םלוכב ןורטסוטסטה תמר
.רדרדיה רקחמב םיפתתשמב רצק ןמזל ילולימה ןורכיזה

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2008 סרמ
םישישקב ןואכידו ןורטסוטסט
...המר


2009 ראוני
םישישקב םירבשל ןוכיסו ןורטסוטסט
תליהק ברקב ץייווש University Hospital Basel-ב רקחמ
ןוכיס םרוג הווהמ םדב ןורטסטסוטה תמר יכ אצמ םישישק
.םייטורופואטסוא םירבשל יאמצע
םתוא ,הלעמו 60 ינב ,םישישק 609 קלח ולטנ רקחמב
.הנש 13-כ ךשמב לכה-ךסו םייתנש ידמ םירקוחה ורטינ
ויה ,םירקוחה והיז םתוא ,הליפנל םירחא ןוכיס ימרוג
,ךריה םצע ראווצ תופיפצ ,ליג ,SHBG ןימה ןומרוה
.ןדיס תכירצו ךומנ לקשמ
ןורטסוטסט תועצמאב םישישקב לופיט םירקוחה תעדל
.םהבש םיינואכידל ליעוהל יושע

Archives of Internal Medicine


2009 לירפא
2-גוס תרכוס ילוחב ךומנ ןורטסוטסטו םיניטאטס
Barnsley Hosp. Nat. Health Service-ב םירקוח ירבדל
ןימה ינומרוה תמר תכרעה הינטירב Foundation Trust
דחוימבו ןיטאטס תופורתב םילפוטמה םייטבאיד םירבגב
הלולע ,(Atorvastatin) ןיטטסברוטא הפורתה תועצמאב
.היוגשכ תנחבואמ תויהל
ןימה תוטולב תוליעפ-תת יכ םיריבסמ םירקוחה
ילוח םירבג ברקב החיכש העפות איה (Hypogonadism)
תמר תא ןיטקהל םילולע םיניטאטס .2-גוס תרכוס
,לורטסלוכה תונימז תא םימצמצמ םהש ןוויכ ןורטסוטסטה
.(Androgen) ןגורדנא ןימה ןומרוה זוטניסב דיקפת שי ול

Diabetes Care


2009 טסוגוא
בל תקיפס-יא ילוח םישישקל ןורטסוטסט
וליג הילטיא אמור Uni. of Rome Tor Vergata ירקוח
רפשמ ,ליגרה לופיטל ףסונב ,ןורטסוטסטב ךשוממ לופיטש
בל תקיפס-יאמ םילבוסה םישישק םירבגב םינימסת תרדס
.(Chronic Heart Failure) תינורכ
שדגומ בל תקיפס-יא ילוח םישישק 70 ופתתשה רקחמב
תוירירש ךות תוקירז ולביק רשא ולא .(CHF)
תא ,ילוגריתה םרשוכ תא ורפיש (Intramuscular Injection)
תושיגר תאו זוקולגה לש םירמוחה ףוליח תא ,ירירשה חוכה
.ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב ,(Baroreflex) סקלפרורבה

Journal of the American College of Cardiology.


2009 רבמצד
תוירלוקסו-וידרק תולחמב ןכסמ תושישקב הובג ןורטסוטסט
University of Pennsylvania School of Medicine ירקוח
65 תונב םישנ 344 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא היפלדליפ
רחאל םישנב ןורטסוטסט לש תוהובג תומר יכ ואצמ ,98 דע
,ןילוסניאל תדוגנתל ןוכיס ןהב תולידגמ רבעמה ליג
.בל-תלחמלו תילובטמ תנומסתל
,ישפוח ןורטסוטסט לש תוהובג תומר ןיב קודה רשק אצמנ
תוהובג תומרו (Abdominal Obesity) תינטב רתי תנמשה
םהל תילובטמה תנומסתב םיביכרמ ינש - םוצב רכוס לש
.ןילוסניאל תדוגנתל קזח רשק שי

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2010 לירפא
ינימ קשחו ןורטסוטסט םיתיחפמ םיניטאטס
ופתתשה וב ,הילטיא הצנריפ Uni. of Florence-ב רקחמ
אצמ ,תונוא ןיאמ םילבוסה ,51 יצוממ ליג ינב םירבג 3,484
2 יפ לידגמ לורטסלוכה תמר תדרוהל םיניטטאסב לופיטש
-יאל םורגלו הכומנ ןורטסוטסט תמרב תוקלל םירבגב ןוכיס
.(Sexual Dysfunction) ינימ דוקפית

WebMD


2010 לירפא
ןויפירל םהב םרוג םישישקב ןורטסוטסט טועימ
רשא ,הילרטסוא 'תרפ Uni. of Western Australia-ב רקחמ
הליג ,88 דע 70 ינב שיא 3,616-ב ןורטסוטסטה תומר תא קדב
אצמיהל םילולע הכומנ תיסחי ןורטסוטסט תמר םע םישישקש
תמר ילעב תמועל (Frailty) תוירירבשו ןויפירל ןוכיס רתיב
רחאל תינש וקדבנ םישישקהמ 1,586 .רתוי ההובג ןורטסוטסט
.םינש 7

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2010 ינוי
רבעמה ליגב ןואכידב ןכסמ הובג ןורטסוטסט
םיחוודמ ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh ירקוח
ןואכיד ינימסתל ןוכיס הלידגמ ההובג ןורטסוטסט תמר יכ
.יאמצע ןוכיס םרוגב רבודמ יכו רבעמה ליג תפוקתב
תוצובקמ 52 דע 42 תונב םישנ 3,292 ופתתשה רקחמב
ךותמ ,ןהלש רוזחמה תפוקתב ןיידע ויהש תונוש תוינתא
.(SWAN) םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא םישנ

Archives of General Psychiatry


2010 ינוי
בל-תלחמב תושישק ןכסמ הובג ןורטסוטסט
ב"הרא וקסיסנרפ ןס University of California-ב רקחמ
(72 עצוממ ליג) הלעמו 65 ינב םירבג 697 ופתתשה וב
ןורטסוטסטה תמר ןיב רשקה תא ןחבש ,םינש 4-כ ךשמנו
ההובג ןורטסוטסטה לש ותמרש לככ יכ הליג בל-תלחמו
.ךכ בקע התומתלו תילילכ בל-תלחמל ןוכיסה לדג

WebMD


2010 טסוגוא
ןורטסוטסט לש תוהובג תומרל רושק A לונפסיב
...םמד

WebMD


2010 רבמטפס
תיפוג ץוח הירפה תואצות רפשמ ל'ג ןורטסוטסט
ופתתשה וב ,האירוק לואיס Uni. of Ulsan-ב רקחמ
ל'ג ןורטסוטסט תרזעב םידקמ לופיט יכ אצמ םישנ 110
תוביגמ ןניאש ולאל ליעוהל יושע (Testosterone Gel)
.(Ovarian Stimulation) יתלחש יוריגל בטיה
.םוי 21 ךשמב ל'ג ןורטסוטסט ג"מ 12.5 ולביק םישנה

Fertility and Sterility


2010 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל רושק םישישקב ןורטסוטסט טועימ
רשא ,גנוק גנוה University of Hong Kong-ב רקחמ
הלעמו 55 ינב םירבג 153 ופתתשה ובו תחא הנש ךשמנ
ישפוח ןורטסוטסט תמרש אצמ (םינש 72.7 עצוממ ליג)
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תוזחל יושע םישישק םדב הכומנ
.הלחמהמ םהילע ןגהל היושע ההובג המרו
קילדהל הכומנ ןורטסוטסט תמר לע םירקוחה ירבדל
יביטנגוק יוקיל ילעבב רבודמשכ דחוימבו המודא הרונמ
.(Cognitive Impairment)

Journal of Alzheimer's Disease


2010 רבוטקוא
תיבבל הביסמ התומתל ןוכיס לידגמ ןורטסוטסט טועימ
Uni. of Miami Miller School of Medicine-ב רקחמ
םדקומ םיתמ בל-תלחמ םע םירבג יכ הליג ב"הרא ימאימ
רורב אל .הכומנ םמדב ןורטסוטסטה תמר רשאכ רתוי
רימחמ וא בלה-תלחמל םרוג ןורטסוטסטה טועימ םא םא
.ליעוי ילנומרוה לופיט םאהו התוא

Heart


2010 רבוטקוא
ןטרסב יתייעב ךומנ ןורטסוטסט
וב ,ב"הרא קרוי-וינ Beth Israel Cancer Center-ב רקחמ
ןורטסוטסטל רושק וניאש ןטרס ילוח םירבג 428 ופתתשה
ןומרוההמ עבונ וניא רשא ןטרסב םילוחה םישישק םירבגש
בורק (Non-Androgen Related Cancer) ןגורדנא ירבגה
ולא תמועל הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב ויהיש יאדוול
.ןטרס ילוח םניאש
לש התעפשה יבגל עדימ יד ןיא ןיידע םירקוחה ירבדל
תדרל וז המר הלוכי המכ דע ,הכומנ ןורטסוטסט תמר
רושק רבדה םאו הייעב לאכ הילא סחייתהל היהיש ינפל
.תונקדזהל קר

Journal of Clinical Oncology


2010 רבוטקוא
בל-תלחמ םע םירבגב ההובג התומתו ןורטסוטסט טועימ
,הינטירב דליפש Royal Hallamshire Hospital-ב רקחמ
ךשמנו בל-ילוח 62 עצוממ ליג ינב םירבג 930 ופתתשה וב
תילילכ בל-תלחמ םע םירבגב התומתה רועישש אצמ ,םינש 7
תמר ילעב תמועל לופכ וניה הכומנ ןורטסוטסט תמרו
.תילמרונ ןורטסוטסט

Heart


2011 סרמ
ןילוסניאל תדוגנת לע עיפשמ ל'ג ןורטסוטסט
תינרצי תוסחב בינטירב Barnsley Hospital-ב ךרענש רקחמ
ליגב םירבג 220 ופתתשה וב ,ב"הרא ProStrakan תופורתה
רפשמ ל'ג ןורטסוטסטב לופיט יכ יכ אצמ םישישקו הדימעה
וא 2-גוס תרכוס ילוחמ קלחב 16%-ב ןילוסניאל תדוגנת
תמר תא םג דירוה ל'גב לופיטה .תילובטמ תנומסת
,םיינימה םהייח תא טעמ רפישו םיקדבנה םדב לורטסלוכה
.(המד) ובצלפ ל'גב ולפוטש ולאל האוושהב
םיפתתשמהש תורמל הערא ןילוסניאל תדוגנתה תדירי
.(Metformin) ןימרופטמ הפורתב ושמתשה

Diabetes Care


2011 ינוי
ןורטסוטסט דירומ הנישב רוסחמ
...רוציק


2011 ינוי
םישנב ןורכיז לע ןגמ ןורטסוטסט סיסרת
9 ופתתשה וב ,הילרטסוא ןרובלמ Monash Uni.-ב רקחמ
סיסרתב ושמתשהש ,60 דע 47 תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ
(Transdermal Testosterone Spray) ירוע ןורטסוטסט
(Verbal Learning) דמלינה ללמהש אצמ ,תועובש 26 ךשמב
.רקחמה תליחתל האוושהב ורפתשה ןורכיזהו

ENDO 2011: The Endocrine Society 93rd Ann. Meeting


2011 רבמטפס
קוניתה תעפוה םע הנטק באב ןורטסוטסטה תמר
תמר יכ םיחוודמ ב"הרא וגקיש Northwestern Uni. ירקוח
הדיריהו תיתועמשמ הנטק באל ךפהש רבגב ןורטסוטסטה
.קוניתב ןמזה תיברמ לפטמ רשא באב הלח רתויב הלודגה
.םיריעצ םיניפיליפ םירבג 600-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.הלילב 34%-ו םויב 26% ויה ודדמנש הדיריה תומר

Proceedings of the National Academy of Sciences


2011 רבוטקוא
ירלוקסו-וידרק עוריאל ךומנ ןוכיס=ההובג ןורטסוטסט תמר
ופתתשה וב ,הידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
תמרש לככ יכ אצמ ,81 דע 69 ינב םירבג 2,416 ופתתשה
ןוכיסה ךומנ ,ההובג םישישק לש םמדב ןורטסוטסטה
ךומנ ןוכיסה ולש רתויבההובגה המרבו ירלוקסו-וידרק עוריאל
.30%-כב ךומנ ןוכיסה ולש רתויב

Journal of the American College of Cardiology


2011 רבוטקוא
תונוא ןיאל ליעומ וניא ןורטסוטסט
הנש ךשמנש ב"הרא רוונד Uni. of Colorado-ב רקחמ
ילובג ןורטסוטסט םע הלעמו 60 ינב םירבג וב ופתתשהו
ןורטסוטסט תועצמאב ילנומרוה לופיט יכ חוודמ ,ךומנ וא
.הפקיז רמשלו עיגהל תלוכי וא יתפקיז לשכ רפשמ וניא ל'ג

ב"הרא University of Southern California-ב תרקוח
הז ףסות הירבדל .ןורטסוטסטב שומיש ינפמ הריהזמ
ןוכיס םג םייקו תינומרעה תטולב תלדגהל םורגל לולע
ףסותה תאז לכל ףסונבו תינומרעה ןטרסל יטרואית
.HDL-ה תא ןיטקהלו LDL לורטסלוכה תא לידגהל לולע

Am. Society for Reproductive Med. in Orlando, Fl


2012 ראוני
ןורטסוטסטה תמר תא הלעמ הלצוקירו חותינ
לידגמ (Varicocele Surgery) םיכשאב תוילד/הלצוקירו חותינ
.םירבגב ןורטסוטסטה רוציי תא
ןפי הבוק Kobe University School of Medicine ירקוח
,םירקחמ 125 לש םתריקס תובקעב הז אצממ לע ורסמ
,םינש 31.4 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 814 ופתתשה םהמ 9-בש
.הז חותינ ורבעש
.ןורטסוטסטה תומרב תיתועמשמ היילע התייה םלוכב האצותה

International Journal of Urology


2012 ראורבפ
FDA-ה ידי-לע שומישל רשוא ל'ג ןורטסוטסט
שומיש הרשיא ב"הראב (FDA) תופורתהו ןוזמה תושר
םויב םעפ ךומנ ןונימב עבט תרבח לש ל'ג ןורטסוטסטב
.(Hypogonadism) הכומנ ןורטסוטסט תמרב לופיטל

MedScape


2012 יאמ
לקשמב הדיריל רזוע ןורטסוטסט
הינמרג ןילרב Bayer Pharma AG ירקוח לש םהירבדל
תלעות קיפהל םילוכי רתי תנמשהמ םילבוסה םישישק
,לקשמב הדיריל תועייסמה ןורטסוטסט תוקירז תלבקמ
.םדב רכוסה תמרו םדה-ץחל רופיש םג ומכ
.83 דע 38 ינב ופתתשה ,םינש 5 ךשמנש ,רקחמב

European Congress on Obesity in France