םינפרט
 Terpenes
תויוצמה ,םיקילדו םיפידנ ,םיינגרוא םיסיממ תובוכרת םניה םינפרט
.םייחמצ םיירתא םינמשב
.(Emulsion) בילחת םירצוי םימב םינפרט
 
תורוקמ
םיקיפמ ונממ ,(Pine trees) ןרואה יצע םינמנ םינפרטה תורוקמ ןיב
.d-limonene םיקיפמ ונממ ,(Citrus fruit) רדה ירפו a-pinene

םישומיש
םישמשמ ,(םינטק םיזוכירב םג) םהלש קזחה ינייפואה חוחינל תודוה
.םימשבבו ןוזמה תיישעתב םינפרטה
םישמשמ ,(Turpentine) ןיטנפרטה םהב ,םינפרט תובורעת רפסמ
.יוקינל
.םידבכ םינמשו םיפרש םהב סימהל ןתינ .םיבוט םיסיממ םינפרטה
.תפסות לכ אלל םיתיעלו יוקינ ירמוח תובורעתב םישמשמ םה

.םירמילופו םייטסלפ םירמוח ,תוכתמ םיפקות םניא םינפרטה תיברמ
.יטיא  םתופדנתה בצק .םיצרוח םניאו םימיתכמ םניא םה
הליבטב ,(םומיחב ךרוצ אלל) הביבסה תרוטרפמטב םילעופ םה
.עונענ טעמו םהב

תוחיטב
יעצמא טוקנל שי ןכלו רתויב םיציפנו םיקילד םיסיסרתכ םינפרט
!םהב שומישה תעב םידחוימ תוריהז

.רזוח שומיש םשל ,יוצמל םינתינ (םיבילחתב) יוקינל ושמשש םינפרט
.בויב תוכרעמל םתפיטש ידי-לע םהמ רטפיהל ןיא ךא ,םילכתמ םה
.םתוא ףורשל גוהנ

2002 יאמ
רקובמ ןוצמיחל הטיש וחתפ הילגנא Oxford University ירקוח
.םימעטהו תוחוחינה תיישעתב שומישל ,םינפרט לש