ןולפט
Teflon
ןולפט והמ
ןיב ,םיפצמ וב ,הובג םוחב דימע רשא ,יטטניס רמוח אוה ןולפט
שמשמ הז רמוח .ילכל ןוזמה תוקבדיה תעינמל ,לושיב ילכ ,רתיה
.םיחיטשמ םימתכ תרסהל רישכמב ומכ ,םייתיב םירישכמב םג

ןולפטב תונכסה
:ורוצייב שמשמה רמוחלש אצמנ םייח-ילעבב הדבעמ תוקידבב
(Ammonium perfluorooctanoate) תאונטקואורואולפרפ םוינומא
.םירחא תואירב יקזנו ףוג ירבאל םיקזנ ,ןטרסל רשק שי C8 הנוכמה

יוליג תובקעב ,רתוי לודג םגדמב ועצובש םד תוקידב
ףוג יתוויע םע דלונ הנבש ,םא לש המדב רמוחה
.םיקדבנב ונממ רתוי םינטק םידירש וליג ,םירומח
םישמשמה ,C8 םהב ,םינוש םירמוח בברעמה לעפמב הדבע םאה
.ןוירהל הסנכנש תעב המדב אצמנ רמוחהו ןולפט רוצייב

וליג ,Environmental Protection Agency ידי-לע תוקידב
.םידלי לש םמדב רתויב םילודג םיזוכיר
.הילכ יתוויע םע קונית דלונ לעפמ ותואב הדבעש תרחא םאל
3 יפ דע החתפתה הינשה וליאו החתפתה אל ללכ תחא הילכ
.ילמרונה לדוגהמ
תנכסמ האצמנש המרל תובורק ואצמנ םיקדבנה םדב C8 תומר
.םייח-ילעב

םומיח יכ Environmental Working Group ידי-לע םג ןעטנ
,(Teflon flu) תינמז תעפשל תידיימ םורגל לולע ,ןולפטה לש רתי
תורומרמצ ,שאר-יבאכ ןה היתועפות .םימי רפסמ רחאל תפלוחה
.'צ תולעמ 40 דע 38 םוחו

אוה הייעבה רוקמ ,ןולפטה תא תרציימה DuPont תרבח ירבדל
ההובג הרוטרפמט ,םהירבדל .רתי םומיח בקע םיטלפנה םידאה
.םיילמרונ לושיב יאנתב תרצונ הניא וז
םיריעז םיקיקלח תטילפל םרוג 'צ תולעמ 290-ל םומיחש אצמנ
'צ תולעמ 360-ב .תואירב עוקשל םילולע ולאו ןולפטה הטעממ
.םיליער םיזג טלפיהל ולחה

םיינלטק תויהל םילולע ,הדימה לע רתי םמוחש ,ןולפט ידא
.ןרציה ידי-לע םג המסרופ ךכ-לע הרהזא .ףנכה ילעבמ קלחל
לכש רחאל ,ובולכב תמ הזש רפיס ,ותיבב יכות לדיגש םדא
.חיר וא עבצ לכ ןיא םמוחמ ןולפט ידאל .ודאתה ןקנקב םימה

ךורא חווטל תועפשה
םרגיהל לולעש קזנה איה ןולפטב שומישה בקע תירקיעה הגאדה
ששחה ,םינעדמ ירבדל .וב שומיש ךות ולדגש ,םיאבה תורודל
םיתושו םייחה ולא :רתויב ןולפטל םיפושחה םישנאל אוה ירקיעה
.ומע םידבועה םילעפמ תברקב םימ