ןיטקלורפ
Prolactin
םיפורטוטקלה ידי-לע שרפומ רשא ןובלח םגו ןומרוה אוה ןיטקלורפ
.(Anterior Pituitary) תימדקה חומה תרתוי תטולבב (Lactotrophs)
,ףוגב םירחא םיאת לש בחר ןווגמ ידי-לע שרפומו רצוימ םג הז ןומרוה
השאה םחרב (Decidua) תירשנהו חומה ,םיינוסיח םיאת ידי-לע רקיעב
.הרהה

ןיטקלורפה ידיקפת
דשה תטולבב בלח תריצי דודיע אוה ןיטקלורפה לש ירקיעה ודיקפת
.הדילה רחאל דיימ (Mammary Gland)

תוירחא ומכ ,םיפסונ םידיקפת ןיטקלורפל שי םינוש םייח ילעבב
ישנה ןימה ןימה ןומרוה תא תושירפמ רשא תולחשה הנבמל
.ןוירהה ןומרוה הנוכמה (Progesterone) ןורטסגורפ

תוגהנתהלו תיתייבר תוגהנתהל ןיטקלורפה יארחא ףנכ ילעב ברקב
.םילזוגה ףוסיאו ןק תיינב ומכ ,תיהמא

ןיטקלורפה תשרפהב הטילשה
תטולבמ ןיטקלורפה תשרפה תא םלוב (Hypothalamus) סומלתופיהה
.(Pituitary Gland) חומה תרתוי 
םיענומ וא םינסרמ (Dopamine) ןימאפודה םשארבו םינומרוה רפסמ
.ןיטקלורפה תשרפה תא ןיטולחל 
ןמזב הרוקש יפכ ,דשה תטולבו (Nipple) המטפה יוריג
.ןיטקלורפ תשרפהל םרוג ,הקנה 

םיינלוח םיבצמ
ןיטקלורפ לש רתי תשרפה
החיכש הערפה איה (Hyperprolactinemia) ןיטקלורפ לש רתי תשרפה
םישירפמ רשא םילודיג םהבו םיבר םימרוג הל תויהל םילולע .םדא-ינבב
.תומיוסמ תופורתב שומיש ןכו ןיטקלורפ

םישנ
...ל םורגל ההובג ןיטקלורפ תמר הלולע םישנב
.רוזחמב תודידס-יאו תוערפה
.תוירופ תויעב
.(Galactorrhea) םא בלח לש רתי תשרפה
.קיתרנב שבוי

םירבג
...ל םורגל ההובג ןיטקלורפ תמר הלולע םירבגב
...ל תמרוג רשא (Hypogonadism) ןימה תטולב תוליעפ-תת
>.(Decreased Sex Drive) ינימה קשחה תתחפה
.(Decreased Sperm Production) ערזה רוצייב התחפה
.הכומנ ןוטסוטסט תמר
.יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
.תומטפהו (Gynecomastia) הזחה לש רתי תלדגה

דחאכ םישנו םירבגבו
.(Excessive Bleeding) רתי ימומיד
.(Fainting) תויופלעתה
.םיירוע-תת םד יפטש .(Hematoma) תומוטמה
.רועב העיגפ לש םירקמב (Infection) םימוהיז
.םידירו רותיאב ישוק
.חירהו םעטה שוחב תויעב
.היארה הדש תלבגה
.ןימפודה תמר תנטקה ללגב הניש תויעב

בלח יומד רמוח דלונ התע הזש (הבקנ/רכז) קונית שירפמ םיתיעל
.(Witches' Milk) הפשכמה בלח היורק וז העפות .ויתומטפמ

םרטב רבועה תא ףפוע רשא ןיטקלורפה תעפשה אוה ךכל םרוגה
.רצק ןמז ךות המצעמ תפלוח העפותה .ותדיל


(PRL) םדב ןיטקלורפה תמר תקידב
.(הייתשו ןוזמ) םוצ תועש 14 רחאל השעת הקידבה
.הקידבה עוציב ינפל תועש 4 רע תויהל קדבנה לע
.הקידבה ינפל תינפוגו תישפנ עוגר תויהל קדבנה לע

...ל םרוגה רותיא םשל ,ללכ-ךרדב ,עצובת הקידבה
.(Abnormal Nipple Discharge) תומטפהמ הגירח השרפה
.רוזחמ רדעיה
.השאב (Infertility) תורקע

םיניקת הקידב יכרע
20 ng/Ml-מ תוחפ...ןוירהב ןניאש םישנו םירבג
10-300 ng/Ml-מ תוחפ...ןוירהב םישנ

(ng/Ml = רטיל-ילימל םרג וננ)

...לע עיבצהל תולולע (200-מ הלעמל) ידמ תוהובג תומר
.חומה תרתוי תטולבב ריפש לודיג .(Prolactinoma) המוניטקלורפ
.חומה תרתוי תטולב לש תולחמ
.(Hypothalamic Disease) סומלתופיהה לש הלחמ
.ןגמה תטולב תוליעפ תת
.(Kidney Disease) תוילכ תלחמ
.(Chest Wall Trauma) הזחה תיב ןפודב השק תינפוג העיגפ
...ל תופורת ןהב ,תונוש תופורתב שומיש לש האצות

.תוליחב דגנ תופורת
.תויטוכיספ-יטנא תופורת
.תוירטאיכיספ תופורת
.םינגורטסא
.םד-ץחל רתי דגנ
.ןואכיד ידגונ

:תורעה
.ולא תופורתל וביגי םישנאה לכ אל
רחאל הקידבה לע רוזחל גוהנ םדב ההובג ןיטקלורפ תמר יוליג םע
.םוצ תועש 8