וננ-יקיקלח/םיקיקלח-וננ
Nanoparticles
?םיקיקלח-וננ םהמ
םישומיש
םינוכיס
םיקיקלח-וננ ידי-לע תומרגנה תולחמ

 
וא תחא הדימ ילעב םיקיקלח םניה (וננ-יקיקלח וא) םיקיקלח-וננ
תונוכת םהל הנקמ רשא רבד ,תוחפ וא רטמוננ 100 ןב לדוגב רתוי
.רתוי םילודג םיקיקלח לש ולאמ תונוש

סונימ תקזחב 10 ונייהד ,רטמה תינוילב אוה רטמוננ דחא
    70,000 אוה םדא תרעש לש הרטוק האוושה םשל .רטמה 9
.רטמוננ 5,000-כ אוה םודא םד את לש ורטוקו רטמוננ

רתויב םיקד םיקיקלח לש בצמב םייוצמ רשא ,םיקיקלח-וננ
ורבחתי ,רתויב קד קבא השעמל םיווהמו (Ultrafine Particles)
םניכהל שי םהיתונוכת תא רמשל ידכ .דחא שוגל םנוסחיא תעב
ענמיו םמצעמ םיקיקלחה תייחדל םורגיש ילזונ יעצמאב םנסחאלו
.דחי םתורבטצה תא

      בורל רושקה יוצר יתלב רצות םניה רתויב םיקד םיקיקלח
םרוקמו (Atmospheric Pollution) יריפסומטא םוהיזל
,םייתיישעת (Combustion) הריעב יכילהתב בורל ץוענ
.ךותיר ידאו לזיד םוהיז ומכ

  םישומיש
הקיטפואב ,האופר-ויבב תונורתי תויהל םייושע םיקיקלח-וננל
תלוכי ומכ ,תונושה םהיתונוכתב םישמתשמ םש ,הקינורטקלאבו
,לפוטמה רוזיאל רתוי הבוט הרידחו תופורת לש הרבעה/האישנ
.ןורכיזכ םישמשמה תויבטוק ייונישו םינוש םייוויח םשל עבצ ייוניש

חטש ינפ רוציי אוה םוימויה ייחב םיקיקלח-וננב שומישל המגוד
.םהב קובדל לוכי וניא ךולכילש דע םיקלח הכ רצומ לש

  םינוכיס
ךרד רובעל לגוסמ םקלחש איה םיקיקלח-וננב תירקיעה הייעבה
...חומ-םד םוסחמ ואר .יחה ףוגב םינוש הנגה ימוסחמ
טסבסא יקיקלח םה המגוד .יתביבס וא יאופר תויהל לולע קזנה
םיקיקלחו ןטרסל םימרוגו תואירה יאת ימורק ךרד םירדוח רשא
.םיסוטמו תוינוכמ יעונממ םיטלפנה
שומיש ,רוציי ,חותיפ יבלשב רצוויהל םילולע םיקיקלח-וננמ םיקזנ
הפישח בקע אטבתהל הלולע םיקיקלחה תוליער .הפשאכ קוליסו
.רועה ךרד םתטילק בקעו םתעילב ידי-לע ,םתמישנו םהל

ורבע םהש רחאל םדה-רוזחמל עיגהל םילולע ופאשנש םיקיקלח-וננ
הביקה תכרעמ לשו המישנה תכרעמ לש הנגהה תוכרעמ לכ ךרד
םירוזיאב םירבצנו םינוש םירביאל םיצופנ םה םשמ .םייעמהו
.םימיוסמ

ךרואל עונל םילולע םיקיקלחה ,םיאת ימוסחמ םירבוע םהש יפכ
.חומל תורישי רודחלו חירה שוח יבצע

  םיקיקלח וננ ידי-לע תומרגנה תולחמ
...קד קבאל תורושק האיר תולחמ רפסמש עודי
:(Pneumoconiosis) תואירה תקבא
.(Asbestosis) סיזוטסבסא
.(Occupational Asthma) תיתקוסעת המתסא
.(Berylliosis) סיזוילירב
.(Welder's Disease) םיכתרה תלחמ
.(Lung Cancer) תואיר ןטרס
.(Silicosis) תנרוצ

םרטש תובר תויאופר תויעבו תולחמ דוע תומייק יכ חינהל שי
.םיקיקלח-וננ לש םתעפשהל וכייוש

...תושדח - םיקיקלח וננ ואר