3 תושדח - םייח תוכירא
Longevity - News 3
(3) התומתל ןוכיסו עובק הכילה
(4) םישנל תרזוע הריהמ הכילה
םייח תלחות שדחמ יאת סרטס
(1) וילעב ייח תא ךיראמ בלכ
תוימוימוי תויתיב תולטמ
תוומה ינפל דרוי םדה ץחל
(3) םיייטנג םיטנאירו 25
(2) וילעב ייח תא ךיראמ בלכ
תורזועה תויגולוכיספ תונוכת
רתוי םייח תרמצ יאטרופס
דשה ןטרסב לופיט רחאל תינפוג 'פ
םימי תוכירא ןובלח
(3) תולחמב לופיטו םירמולטה ךרוא
םייחה תכראהל םייחמצ םינמוש
עובשב תואקשמ 5-מ רתוי
םילידגמ םיאירב םייח ילגרה 5
ןישוריגו תינפוג תוליעפ יא ,ןושיע
יעמה יקדייחו םייחה תוכירא
(5) םייח הכיראמ הריהמ הכילה
םייח הכיראמ תיתד הנומא
בל תויעב םע םישנאל םויזנגמ
םייח תלחות הריבגמ תוימיטפוא
רזוע ףירח םודא לפלפ
(1) ריעצ ךילע רמוש ןיאפק
םיכורא םירמולטל רושק D ןימטיו
(1) םייחה תא ךיראמ ינפוג רשוכ
םייחה תלחות תא םילידגמ םידלי
(1) ןטרס אבנמ םירמולטה ךרוא
תנשוימ הניבגב תבוכרת
הכיראמ הבוט תיבבל תואירב
תיאת תונקדזה דגנ הלק הציר
(2) םישנב רתוי םיכורא םירמולט
תוומל ןוכיס תיחפמ לקשמ רתי
תודליה ןמזב לכשמ תנמ
(2) התומתו ההובג הפק תכירצ
םייחה תלחותו אירב םייח חרוא
(1) תועבוק תויטנג תויצאירו
תינלטק תודידב
(3) התומתו םויב הפק תוסוכ עברא
(2) םייח תלחות הכיראמ תינפוג 'עפ
(2) םייחה חרואו םינגה תעפשה


ואר
...1 תושדח - םייח תוכירא
...2 תושדח - םייח תוכירא


= המלשה = 2013 רבמצד
בל תויעב םע םישנא ייח ךיראמ םויזנגמ
(Magnesium) םויזנגמ תכירצ תרבגה יכ אצמ דרפסב רקחמ
(Cardiovascular Risk) ירלוקסו-וידרק ןוכיס ילעבל ליעוהל היושע
(Mortality) התומתל ןוכיסה תנטקה ידי-לע םהייח תא ךיראהל
האוושהב ,34%-ב (Cancer) ןטרסו תוירלוקסו-וידרק תויעב בקע
.רתויב הכומנ התייה םהלש םויזנגמה תכירצש םישנאל
.הנש 80 דע 55 ינב םישנו םירבג 7,216 ופתתשה רקחמב

Journal of Nutrition


= המלשה 2016 = רבמצד
םישנב םייחה תלחות תא הריבגמ תוימיטפוא
Harvard T.H. Chan School of Public Health-ב רקחמ
םייחה לע דאמ יבויח טביה םע םישנ יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב
30%-ב ךומנ ןוכיסב תויוצמ (Positive Outlook on Life)
האוושהב איהש הביס לכמ (Prematurely) תע םרטב תומל
.רתויב תויטסימיספ םישנל

תילטנמ השיגכ תרדגומ (Optimism) תוימיטפוא
חוטב םדאה היפל ,תיבויח הבישחב תנייפאתמה
.ורקי ןכא םיבוט םירבד יכ

ולטינש םישנ 70,000-ל בורק לש םינותנ וחתינ םירקוחה
רוטינה .(Nurses' Health Study) םדוק לודג רקחממ
.םייתנש ידמ השענ

American Journal of Epidemiology


2017 ראוני
םייח ךיראמ ףירח םודא לפלפ
אצמ Uni. of Vermont College of Medicine -ב רקחמ
(Red Hot Chili Pepper) ףירח םודא לפלפ םיכרוצה םישנאש
ךלהמב איהש הביס לכמ (Death) התומתל ןוכיס םיניטקמ
(Lifespan) םייחה תלחות תא םיכיראמו 13%-ב הנש 18
.לבותמ ןוזמ וכרצ אלש םישנא תמועל
18 ינב שיא 16,179 ופתתשה ,םינש 18.9 ךשמנש ,רקחמב
.ב"הראב הלעמו

PLOS One


2017 ראוני
(1) בר ןמזל ריעצ ךילע רמוש ןיאפק
;יכ אצמ תפרצ University of Bordeaux-ב רקחמ
תויתקלד -יטנאה ויתונוכתל תודוה ,(Caffeine) ןיאפק
םהייח תא ךיראמ ,(Anti-Inflammatory Properties)
.(Coffee) הפק םיתושה םישנא לש

לש (Metabolites) םיטילובטמ 2 םירקוחה ירבדל
םהלש דגנה תלועפל םייירקיעה םיארחאה םה הפקה
,תונוש תולחמל תויארחא רשא תוינורכ תוקלד תדגונה
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו רמייהצלא תלחמ ,ןטרס ןהב

םייניבה ירצומ םה (Metabolites) םיטילובטמ
םימיזנא ידי לע תורצונה ,תוילובטמ תובוגת לש
.םיאתה ךותב םירצונה ,םינוש


םירגובמ ופתתשה דחאב .םירקחמ 2 וחתינ םירקוחה
.הלעמו 60 ינב ינשבו 30 דע 20 ינב םיאירב

Nature Medicine


2017 ראורבפ
רתוי םיכורא םירמולטל תורושק תוהובג D ןימטיו תומר
םיחוודמ היגברונ Norway University of Tromsoe ירקוח
תורושק (Vitamin D) D ןימטיו לש תוהובג תומר יכ
ליגל ןמס םיווהמה ,רתוי םיכורא (Telomeres) םירמולטל
םדוק לודג רקחממ ופסאנ רקחמל םינותנה .יגולויבה
.תויתביס אלו היצלרוק םיווהמ םירקוחה ירבדלו (NHANES)
39 דע 20 ינב םיריעצ םירגובמ 1,542 ופתתשה רקחמב
םירגובמ 1,382-ו 59 דע 40 :הדימעה ליג ינב 1,336-ו םינש
.הלעמו 60 ינב

Journal of Nutrition


2017 ראורבפ
(1) םייחה תא ךיראמ ינפוגה רשוכה רופיש
רופישש םירסומ ב"הרא טיורטיד Henry Ford Hosp. ירקוח
,(Max. Exercise Capacity) יברימה לוגריתה רשוכב דימתמ
.(Prolong Life) םייחה תא ךיראהל יושע ,ןמז ךרואל)
ורפיש ךא ,ךומנ היה ינפוגה םרשוכשכ ןמאתהל ולחהש םישנא
תא רקחמה ךלהמב וניטקה ההובג וא תינוניב הגרדל ותוא
.40%-כב התומתל ןוכיסה

היולת יברימה ינפוגה רשוכל העגה יכ םיריבסמ םירקוחה
.םירירשהו םדה ,תואירה ,בלה לש םתואירבב
םילפוטמ 10,000-מ הלעמל לש םהינותנב ושמתשה םה
.תחא הנש תוחפל לש שרפהב ינפוג ץמאמ ינחבמ 2 ועציבש
ולא ברקב התומתל ןוכיסה תמר .םינש 8.6 ךשמנ רוטינה
תחפ ,ההובג וא תינוניב הגרדל םא ןיב ,םרשוכ תא ורפישש
.37%-ב

Mayo Clinic Proceedings


2017 סרמ
םייחה תלחות תא םילידגמ םידלי
ינותנב ורזענש ,הידבש Karolinska Institutet-ב םירקוח
ואצמ (National Registry Data) ימואלה םיבשותה םשרמ
םהירוה לש (Lifespan) םייחה תלחות תא םילידגמ םידליש
.(Childless) םידלי אלל וליאל האוושהב םייתנש דע-ב
ודלונש םישנ 725,290-ו םירבג 704,481 ינותנ וללכנ רקחמב
העפשה שי תורוהל םירקוחה ירבדל .1925-ו 1911 םינשה ןיב
.ךליאו הנש 60 ליגמ לחה

Community Health & Journal of Epidemiology


2017 לירפא
ןטרסל ןוכיס אבנמ םירמולטה ךרוא
Uni. of Pittsburgh Cancer Institute/UPCI-ב םירקוח
(Telomeres) םירמולטה תוצקב תופיכה ךרוא ב"הרא
תודוה ,תווהלו (Cancer Risk) ןטרסל ןוכיס תוזחל יושע
.םיידיתע םילופיטל תילאיצנטופ הרטמ ,ךכל
רתוי לש תואירבה ינותנו םדה תומיגד תא וחתינ םירקוחה
יניסה תואירבה רקחמב ופתתשהש םיניס 28,000- מ
.(Singapore Chinese Health Study/SCHS) רופגניסב

.AACR Annual Meeting in Washington, D.C


2017 לירפא
הלידגמו דבכה ןטרס תענומ תנשוימ הניבגב תבוכרת
םייחה תלחות תא
ב"הרא M Uni., College Station&Texas A-ב רקחמ
דבכה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל ןתינש אצמ םירבכעב ךרענש
םייחה תלחות תא לידגהלו הטושפ ךרדב (Liver Cancer)
...תכירצ ידי-לע ,25% רועישב (Lifespan)
(Mushrooms) תוירטפ
(Soy) היוס
(Whole Grains) םיאלמ םינגד
(Aged Cheese) תנשוימ הניבג
(Legumes) תוינטק
(Corn) סרית
...ו
(Spermidine) ןידימרפס םיליכמה םירחא םילכאמ

Nature Medicine


2017 יאמ
תואירבה תונש תא הכיראמ הבוט תיבבל תואירב
Northwestern Uni. Feinberg School of Med. ירקוח
תירלוקסו-וידרק תואירב ילעב םישנא יכ וליג ב"הרא וגקיש
הריעצה תורגבה ךלהמב הבוט (Cardiovascular Health)
םייח (Middle Age) הדימעה ליגבו (Young Adulthood)
.תוינורכ תולחממ תוחפ םילבוסו רתוי

40 ךשמנש לודג טקיורפ לש םינותנב ושמתשה םירקוחה
Chicago Heart Association Detection Project :הנש
25,800-ב םכותמ וזכרתהו הלעמו 18 ינב ופתתשה וב
.הנש 65 םהל ואלמ 2010 תנשבש םילפוטמ

Circulation


2017 יאמ
תונקדזהה תא הטיאמ םויב תוקד 30 ךשמב הלק הציר
םינש 9-ב תיאתה
...רקחמ


2017 ינוי
רחואמ ליגב תוהמיא ושענש םישנב רתוי םיכורא םירמולט
ךרוא לע הנורחאה הדילה ליג תעפשה תא ןחבש רקחמ
דליה תדיל ןמזב םאה ליגש הליג (Telomeres) םירמולטה
.(Maternal Longevity) םאב ימי תוכיראל רשק ןורחאה
יבגל Long Life Family Study :םדוק רקחממ םינותנ
..הז רקחמל סיסב ושמיש םישנ 187

Menopause


2017 ינוי
תרכוס םע םירגובמב םדקומ תוומל ןוכיס תיחפמ לקשמ רתי
ואצמ ןיס גני'גייב Capital Medical University ירקוח
םייחב רחואמ ,לק (Excess Weight) ףדוע לקשמש
(Older Adults) םישישקל ליעוהל יושע (Later Life)
ןיטקהל יושע ףדועה לקשמה .(Diabetes) תרכוס םע
(Premature Death) תע םרטב התומתל ןוכיסה תא
.20%-ל בורקב
םהב םימדוק םירקחמ 20 ינותנב ושמתשה םירקוחה
1-גוס תרכוס םע םילפוטמ 250,000-מ רתוי ופתתשה
.2-גוס תרכוס וא

Diabetes Investigation

2017 ילוי
םייח תוכיראל הרושק תודליה ןמזב לכשמ תנמ
/לכשמ תנמ יכ וליג הינטירב University of Edinburgh ירקוח
(Childhood) תודליה ליגב ההובג (Intelligence) היצנגילטניא
ללכב ,הנש 80 ליג ינפל (Dying) התומתל ךומנ ןוכיסל הרושק
ןטרס ,(Stroke) יחומ ץבש ,(Heart Disease) בל תלחמ הז
יכרדב תולחמ ,(Smoking-Related Cancer) ןושיעל רושקה
םיינוציח התומת ימרוג ,(Digestive Disease) לוכיעה
המישנה יכרדב תולחמ ,(External causes of Death)
םירבג יבגל .(Dementia) היצנמידו (Respiratory Diseases)
.(Suicide) תודבאתהל ןוכיסה תנטקה םג האצמנ דבלב

11 ליגב הנושארל רקחמב םיפתתשמהמ ופסאנ לכשמה ינותנ
.הנש 68 ךשמנ (וב םיפתתשמה תומ דע) רקחמהו םינש

BMJ


2017 ילוי
(2) התומתל ךומנ ןוכיסל הרושק ההובג הפק תכירצ
ההובג (Coffee) הפק תכירצש ואצמ םילודג םירקחמ ינש
רקחמב .(Death) תוומל תיתועמשמ ךומנ ןוכיסל הרושק
ןויל Int. Agency for Research on Cancer-ב ןושארה
.הפוריאב תונידמ 10-מ שיא 451,743 ופתתשה תפרצ
ןוכיס אצמנ םישנב ,תאז םע .םינש 16.4 ךשמנ רקחמה
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסל רבגומ

ב"הרא ולולונוה Uni. of Hawaii-ב ךרענ ינשה רקחמה
ךשמנ רקחמה .םינוש םיאצוממ שיא 185,855 וב ופתתשהו
דע 2 לש תימוי הכירצ יבגל םינוכנ םיאצממה .הנש 16.2
.םויב הפק ילפס 3

Annals of Internal Medicine


2017 ילוי
םינש 7-ב םייחה תלחות תא לידגמ אירב םייח חרוא
הליג ב"הרא רוברא ןא Uni. of Michigan-ב רקחמ
(םיילוהוכלא תואקשמ) הנותמ הייתש ,ןושיעמ תוענמהש
םייח תונש 7 דע ףיסוהל םייושע אירב לקשמ לע הרימשן
.(Disability-Fee lLfe) תוינפוג תולבגמ אלל
םדוק לודג רקחממ ולבקתהש םינותנב ורזענש ,םירקוחה
בורק וללכ ,(National Health and Retirement Study)
.םינש 89 דע 50 ינב םיאקירמא 15,000-ל

Health Affairs


2017 ילוי
(1) םייחה תלחות תא תועבוק תויטנג תויצאירו
ןזול Ins. of Social and Preventive Medicine ירקוח
םירושקה (Genetic Markers) םייטנג םינמס 16 וליג ץייווש
לע וססבתה םירקוחה .(Life Expectancy) םייחה תלחותל
.שיא 116,279-מ ולבקתהש םינותנ
םייטנג םינמס לש ףוריצ שי םישנאהמ 10%-כל יכ אצמנ
,עצוממהמ רצק (Lifespan) םייח ךרוא םהב םיעבוקה
.םישדוח 7 דע-ב

Nature Communications


2017 טסוגוא
רתי תנמשהמ רתוי תינלטק תודידב
ב"הרא הטוי Brigham Young University-ב םירקוח ירבדל
וכפה (Social Isolation) יתרבח דודיבו (Loneliness) תודידב
הגאדב רבודמשכ ,(Obesity) רתי תנמשהמ רתוי לודג םויאל
תע םרטב תוומל 50%-בכב לודגה ןוכיסבו רוביצה תואירבל
.(Premature Death)

םירחא םישנא םע עגמ רדעיהכ רדגומ יתרבח דודיב
תישגר קתונמ םדאש השגרהה איה תודידבש דועב
.םירחאמ

ופתתשהש םירגובמ 300,000-מ רתוי וללכנ דחאה רקחמב
.םירקחמ 70-מ שיא ןוילימ 3.4-מ רתוי ינשבו םירקחמ 148-ב

125th Ann. Convention of the Am. Psychological
Association, held in Washington, D.C


2017 טסוגוא
התומתל ןוכיס תוניטקמ םויב הפק תוסוכ עברא
לככ יכ אצמ דרפס הנולפמפ Hospital de Navarra-ב רקחמ
הניטקמ הפק תכירצ יכו בטיי ןכ (Coffee) הפק רתוי םיתושש
.65%-ב (Premature Death) תע םרטב תוומל ןוכיס
םדוק לודג חווט ךורא רקחמ ינותנ ורקס םירקוחה
(Project (SUN) Seguimiento Universidad de Navarra)
.(Mediterranean Diet) תינוכית םי הנוזתב תלעותה תא ןחבש
.םינש 37.7 עצוממ ליג ינב שיא 19,896 ופתתשה רקחמב

Congress (ESC) European Society of Cardiology
in Barcelona, Spain


2017 רבמטפס
(2) םייח תלחות הכיראמו םיאת הריעצמ תינפוג תוליעפ
University of Virginia School of Medicine-ב רקחמ
ינפוג לוגרית יכ אצמ ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא ליווסטולרש
םירירשה תואירב תא רפשמ (Exercise) ינפוג לוגרית
תא םג רבד לש ופוסבו (Muscle Health)
(Predictor) אבנמה "(Exercise Capacity) ינפוגה רשוכה
.ללכב הייסולכואב (Mortality) התומתל רתויב בוטה

םירירשה תואירב תא תרפשמ תינפוג תוליעפ םירקוחה ירבדל
הירדנוכוטימה :אתה לש חוכה רוקמ תא תשדחמ איהש ךכב
קלדל םירכוסו םינמוש ,םינובלח תכפוהש ,(Mitochondria)
.תויחל ידכ ףוגה קוקז ול

Nature Communications


2017 רבוטקוא
(2) םייחה תלחות לע םייחה חרואו םינגה תעפשה
25-מ םינותנ חתינ הינטירב Uni. of Edinburgh-ב רקחמ
תעפשהל םיעגונה ,שיא 606,059 ופתתשה םהב ,םירקחמ
ררבתה .(Lifespan) םייחה ךרוא לע םייחה חרואו הקיטנגה
(Genetic Regions) םייטנג םירוזא ינש לש תויצאירו 2-ש
.םייחה תלחות לע עיפשהל םייושע

תוליעפל הרושק רשא HLA-DQA1/DRB1 רוזיא לש היצאירו
םישדוח 6 ףיסוהל היושע (Immune System) ןוסיחה תכרעמ
לש היצלוגרב ברועמה LPA רוזיא ןמזב ובו םייחה תלחותל
םייחה ךרוא תא רצקל לולע םדב (Cholesterol) לורטסלוכה
רפסמל םירושקה ,םירחא םייטנג םירוזיאו םישדוח 8-כב
תא ןיטקהל םה םג םילולע (Addiction) תורכמתה יגוס
.םייחה תלחות

רתויב תונכוסמה תויטנגה תויטנה תחא ,םירקוחה ירבדל
(Nicotine Dependence) ןיטוקינב תולתל הייטנה איה
(Lung Cancer) תואירה ןטרסל ליבוהל הלולע רשא
תוירגיס לש תוליבח 20 ןושיע .תופסונ האיר תולחמלו
תקספהו םינש 6.8-ב םייחה תלחות תא רצקל הלולע םויב
.הז ךילהת גיסהל היושע ןושיעה
תא תיחפמ ףדוע םרגוליק לכ יכ אצמנ רתי לקשמ יבגל
ידמ תוירגיס תליבח ןושיעו םישדוח 7-ב םייחה תלחות
.םינש 7-ב םייחה תא רצקת םוי

Nature


2017 רבוטקוא
(3) התומתל ןוכיס הניטקמ תילמינימ ולו העובק הכילה
התוחפ איה םא םג ,(Regular Walking) תועיבקב הכילה
(Physical Fitness) ינפוגה רשוכה לע הרימשל ץלמומהמ
האוושהב ,רתוי הנטק איהש הביס לכמ התומתל הרושק
.(Inactivity) תוליעפ רסוחל
,American Cancer Society-ב רקחממ םילוע ולא םיאצממ
ןיידעש (Older) םישישק םיאקירמא םיפתתשמ וב ,ב"הרא
.ךשמנ

תינוניב תומיצע תלעב תיעובש הכילה תצלמומ ב"הראב
.תצרמנ תינפוג תוליעפ לש תוקד 75 וא תוקד 150 תב
תומיצע לש תיעובש הכילהב יד יכ אצמנ תעכ ךא
םירבגה לש עצוממה םליג .תוקד 120 תב תינוניב
.םינש 69 םישנה לשו הנש 71 אוה רקחמב םיפתתשמה
תורושק ואצמנ הכילה לש רתוי תוהובג תומר ,תאז םע
.תוביסה לכמ רתוי הכומנ התומתל

American Journal of Preventive Medicine


2017 רבמבונ
רתוי בר ןמז תויחל תורגובמ םישנל תרזוע הריהמ הכילה
,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
יאופר בקעמ דויצ תרזעב םישנ רטינש רקחמב
םישנ יכ םיחוודמ ,םינש 4 ךשמב ,(Activity Trackers)
תוליעפב תוקסוע רשא (Older Women) תורגובמ
ומכ ,(Vigorous Physical Activity) תצרמנ תינפוג
ןהייח תא ךיראהל תויושע (Brisk Walk) הריהמ הכילה
.תוליעפ הכ ןניאש םישנל האוושהב ,םינשב

ןוכיס ומצמצ - רתויב תוליעפה - םישנהמ 25% יכ ררבתה
םיזוחא 70 דע 30-ב רוטינה תפוקת ךשמב התומתל
.תוליעפ תוחפ יכה ,םישנהמ 25%-ל האוושהב

Circulation


2017 רבמבונ
םייחה תלחות תא שדחמ יאת סרטס
וקסעש ,ב"הרא יוניליא Northwestern University ירקוח
תלעפהש ואצמ ,(Aging) תונקדזהה ךילהת לע רקחמב
גיסהל היושע (Stressing a Cell) את לע הקע/סרטס
תונקדזהה ינמיס תא - םתומדקל בישהל - (Reverse)
.(Cellular Aging) תיאתה

Cell Reports


2017 רבמבונ
(1) וילעב ייח תא ךיראמ בלכ
םהינותנ תא חתינש ,הידבש Uppsala University-ב רקחמ
תיחפהל יושע (Dog) בלכ יכ הליג ,םירגובמ 3,432,153 לש
.30%-ב (Premature Death) תע םרטב התומתל ןוכיס

ןוכיס וניטקה ,דדב םייחה ולא דחוימב ,םיבלכ ילעב םישנא
(Cardiovascular Diseases) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
12 ךשמב (All-Cause Mortality) הביס לכמ התומתלו
,רקחמב םיפתתשמה לש עצוממה רוטינה ןמז ,םינש
םיסחיימ םירקוחה .םיבלכ ילעב םניאש םישנאל האוושהב
םיעצבמ התוא תינפוגה תוליעפל ,הנושארבו שארב ,תאז
....דמחמ תויחב ןרוקמש תולחמ ואר .םיבלכה ילעב

Scientific Reports


2017 רבמבונ
םייחל םינש ףיסומ (Chores) תוימוימוי תויתיב תולטמ עוציב
ןחבש ב"הרא Uni. of California, San Diego-ב רקחמ
(Light Physical Activity) הלק תינפוג תוליעפב תלעותה תא
תוימוימוי תולטמ לש ןעוציבב תועיבקב תוקסועה םישנש אצמ
,יאדול בורק ,ויחי (Household Chores) תיבה קשמ תרגסמב
.רתוי הבוט תואירבב רתוי בר ןמז
תנמדזמ הכילה הלולכ 'הלק תינפוג תוליעפ' הרדגהה תרגסמב
.(Casual Walking)
,םינש 99 דע 63 תונב םישנ 6,300-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.םינש 4.5 ךשמב ורטונש

American Geriatrics Society


2017 רבמצד
תוומה ינפל םינש 18 דע 14 ךשמב דרוי םדה ץחל
(Elderly) םישישקב (Blood Pessure) םד ץחל רתיש עודי
הנשה דעו (-) 18-ה הנשהמ לחה ,םינשה םע תדרל הטונ
.םתומ ינפל (-) 14-ה
Uni. of Connecticut Center on Aging-ב רקחמב
העגה ינפמ םיריהזמ םירקוחה ב"הרא UConn Health
רגובמה ליגב הובג םד ץחל דירוהל ןיא יכ הנקסמל
.ךכל תופורתה תליטנ תא קיספהלו

(םילוחו םיאירב) םייטירב םיניתנ 46,634 ופתתשה רקחמב
הפירחה הדיריה .הלעמו הנש 60 ליג תוביבסב ורטפנש
היצנמיד ומכ ,תולחממ ולבסש ולאב העריא רתויב
הלודג הדירי ,(Heart Disease) בל תלחמו (Dementia)
,(Late-in-Life Weight Loss) םדקתמ ליגב לקשמב
.םד ץחל רתימ ולבסש
םד ץחל רתי םע םילפוטמ ואצמנ דחוימב הובג ןוכיסב
.היצנמידמ ולבסש

JAMA


2017 רבמצד
(3) תישונא םימי תוכיראל םירושק םיייטנג םיטנאירו 25
תא ונחבש ב"הרא Uni. of Connecticut ירקוח
םינאירו 8 םהב וליג םיבדנתמ 389,166 לש DNA-ה
,םדא ינבב (Longevity) םימי תוכיראל םירושקה
.רבכמ הז םירכומה 17-ל ףסונב
םינג לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
.םדאה ייח תכראהל לופיטל הרטמ תויהל םייושעש

University of Connecticut


2017 רבמצד
(2) וילעב ייח תא ךיראמ בלכ
היושע תיבב (Dog) בלכ תקזחה יכ הליג רקחמ
,םינש 11 ךשמנש ,רקחמב .וילעב ייח תא ךיראהל
.םינש 80 דע 40 ינב שיא ןוילימ 3.4 ינותנ וללכנ

(םיעזג דייצ יבלכ דחוימב) םיבלכ ילעב יכ ררבתה
האוושהב ,(33% דע רועישב) ךומנ ןוכיסב םיאצמנ
תולחממ תומל ,םיבלכ ילעב םניאש םישנאל
וא (Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק
הניטקמ בלכ תקזחה יכ אצמנ ןכ .תורחא תוביסמ
.11%-ב (Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיסה תא

ילעב יבגל םג םינוכנ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
... ירבדל ואר .םפגב םייחה םיבלכ

Scientific Reports


2017 רבמצד
רתוי בר ןמז תויחל תורזועה תויגולוכיספ תונוכת
Uni. of California, San Diegoe-ב רקחמ יאצממ
תויגולוכיספה תונוכתהש וליג ב"הרא הינרופילק
ןמז תויחל רוזעל תויושעש (Psychological Traits)
...ןה ךורא
(Optimism) תוימיטפוא
(Stubbornness) תונשקע
(Work Ethic) בוט הדובע רסומ
(Strong Family Bond) קזח יתחפשמ רשק

תוחיכש ולא תויגולוכיספ תונוכת יכ ואצמ םירקוחה
םירגובמלו הילטיאב (Elderly Adults) םישישק תצובקב
ףא לע ,(Mental Well-Being) תישפנ החוור התיה ולא
םיריעצה םםתחפשמ ינבמ רתוי הבוט ,תפפורה םתואירב
.רתוי
ופתתשה ,גולוכיספ םע תונויאר לע ססבתהש ,רקחמב
75 דע 51 ינב

.International Psychogeriatrics


2018 ראוני
םהיחאמ רתוי םייח רבעשל תרמצ יאטרופס
(Former Elite Athletes) רבעשל םינייטצמ םיאטרופס
תואירבה ילגרה ,ףסונב .םהיחא רשאמ רתוי םידרוש
האוושהב רתוי םיבוט םתואירב לש תימצעה הכרעההו
.רגובמ ליגב םהיחאל
ולטנ ,דנלניפ University in Jyvaskyla-ב ,רקחמב
.םהיחאו רבעשל םינייטצמ םיאטופס 900 קלח
.רתוי םינש 3 דע 2 ןיב עצוממב םייח ולא םיאטרופס

University in Jyvaskyla


2018 ראוני
הלידגמ דשה ןטרסב לופיט רחאל תינפוג תוליעפ
םייחה תלחות תא
Uni. of Southern California in Los Angeles-ב רקחמ
תודגנתהו יבוריא לוגרית דציכ הליג ב"הרא הינרופילק
לידגהל םייושע (Aerobic and Resistance Exercise)
וולביקש םישנב (Life Expectancy) םייחה תלחות תא
.(Breast Cancer) דשה ןטרס דגנ לופיט

ילובטמה םורדניסה תייעב תוצרפתה תעינמב רבודמ
,(Obesity) רתי תנמשה רשא ,(Metabolic Syndrome)
היפרתומיכב לופיטן (Sedentary Lifestyle) תונבשוי
הרידס תינפוג תוליעפו םירימחמ (Chemotherapy)
.התעינמב תעייסמ

Journal of Clinical Oncology


2018 ראוני
(1) םימי תוכירא ןובלח
תא ורקחש ב"הרא טקיטנוק Yale University ירקוח
ילעב םה יכ וליג (Klotho) וטולק ינובלח לש םדיקפת
(Longevity) םימיה תוכירא תוסיווב בושח דיקפת
תויושע םהב שומישלו (Metabolism) םירמוחה ףוליחו
,תולחמ לש בחר ןווגמב לופיט לע תוכלשה תויהל
רפסמו (Obesity) רתי תנמשה ,(Diabetes) תרכוס ןהב
.(Cancer) ןטרס תולחמ

Nature


2018 ראורבפ
לופיטה ןפוא לע העיפשמ םירמולטה ךרוא לש תקיודמ הקידב
(3) תומיוסמ תולחמב
הליג ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins University-ב רקחמ
תוצקב (Telomere) םירמולטה ךרוא לש תקיודמ הדידמ יכ
ךרדל תועגונה תוטלחהה תונשל היושע ,5% חווטב ,DNA-ה
חמב לשכ לש םימיוסמ םיגוסב םילוחה םילפוטמב לופיטה
.(Bone Marrow Failure) םצעב

תאטבתמה ,תויתשרות תולחמ לש הצובק םירקוחה ירבדל
יתאיר סיזורביפ תוארקנה ,תואירה תוקלטצהב ללכ ךרדב
.דואמ םירצק םירמולטב תונייפאתמ ,םצע חמ לשכ וא

Proceedings of the National Academy of Sciences


2018 סרמ
םייחה תא םיכיראמ םייחמצ םינמוש
םיחמצמ םייוור יתלב דח םינמושב הרישע (Diet) הנוזת
הרושק האצמנ (Plant-Based Monounsaturated Fats)
(Heart Disease) בל תלחממ התומתל תחפומ ןוכיסל
םייח ילעבב םרוקמש םינמוש םתואו םיפסונ םימרוגמו
.הז ןוכיס םילידגמ
93,000 לעמ ופתתשה םהב םירקחמ 2 יאצממ םה ולא
וכרענש ,עצוממב םינש 22 עצוממ ליג ינב ,םישנו םירבג
Harvard T.H. Chan School of Public Health-ב
.ב"הרא ןוטסוב

Circulation


2018 לירפא
םייחה תא תרצקמ עובשב תואקשמ 5-מ רתוי תכירצ
יכ אצמ הינטירב University of Cambridge-ב רקחמ
תא רצקל הלולע (Alcohol) לוהוכלא לש תמזגומ הייתש
תצרפמ ,(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה תאלעה בקע ,םייחה
(Heart Failure) בל תקיפס יאו (Fatal Aneurysm) תינלטק
הנותמ הייתש יכ תחוורה הנומאה תא םיללוש ולא םיאצממ
.(Cardiovascular Health) םדה ילכו בלה תואירבל הליעומ

אצמנ .תונידמ 19-מ שיא 600,000 לעמ ופתתשה רקחמב
עובשב תואקשמ 5-כ אוה ןוילעה חוטבה נייתשה לובג יכ
.(רוהט לוהוכלא םרג 100)
תלחות רוציקל רושק אצמנ עובשב רתוי וא תואקשמ 10
.םייתנש דע הנשב (Life Expectancy) םייחה

University of Cambridge


2018 לירפא
םייחה תלחות תא םילידגמה םיאירב םייח ילגרה 5
רתויו רושעב
Harvard T.H. Chan School of Public Health-ב רקחמ
:םיאירב םילגרה 5 לע הרימש יכ הלעה ב"הרא ןוטסוב
האירב הנוזת תכירצ
הרידס תינפוג תוליעפ עוציב
אירב ףוג לקשמ לע הרימש
לוהוכלא לש תלבגומ הייתש
ןושיעמ תוענמה
רושעמ רתוי ףיסוהל היושע (Adulthood) תורגבה ךלהמב
.(Life Expectancy) םייחה תלחותל

רשא םירבגו םישנ יכ םג אצמנ ,הנש 30 ךשמנש ,רקחמב
תומל 82%- ב ךומנ ןוכיסב ויה אירב םייח חרוא לע ורמש
ןוכיסו (Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תלחממ
םישנאל האוושהב ,(Cancer) ןטרסמ תומל 65%-ב ךומנ
.אירב תוחפ םייח חרוא םע

Circulation


2018 יאמ
םירושק ןישוריג רחאל תינפוג תוליעפ רסוחו ןושיע
תמדקומ התומתל
ןווגמו (Divorce) ןישוריג ןיב רשק ואצמ םירקחמ רפסמ
התומתל רבגומ ןוכיס ללוכ ,תואירב תויעב לש בחר
.(Early Death) תמדקומ
יכ םיחוודמ ב"הרא University of Arizona ירקוח
...םה ךכל םיירקיעה םימרוגה
(Smoking) ןושיע
הדורי (Physical Activity) תינפוג תוליעפ

םדוק לודג יטירב רקחמ ינותנ לע וססבתה םירקוחה
וב (English Longitudinal Study of Aging)
ופסא םהמ ,הנש 50 ינב םירגובמ 5,786 ופתתשה
.םייתנש ידמו 2002 תנשמ לחה םינותנ םירקוחה

University of Arizona


2018 יאמ
יעמה יקדייחב היולת םייחה תוכירא
תבורעתש םירסומ הדנק קביווק McGill University ירקוח
הלפירט יורקה יחמצ ףסותו (Probiotics) הקיטויבורפ לש
םילונפילופ לש הרישע תבורעתמ יושעה (Triphala)
יבובז לש םהייח תא הכיראה ,םינוש תוריפמ (Polyphenols)
תוינורכ תולחממ םהילע הנגהו 60%-ב (Fuit Fies) תוריפה
.(Aging) תונקדזהב ןרוקמש

אלש םיבובז רשאמ רתוי םוי 26 ,םוי 66 ויח ולא םיבובז
לש תותחפומ תונוכת םג וארה םה .וז תבורעת ולביק
תוקלד ,ןילוסניאל תרבוג תודימע ןוגכ ,תונקדזה
.(Oxidative Stress) תינוצמח הקעמו
רבדב הכ דע עודי היהש תא םיקזחמ ולא םיאצממ
.תואירבה (Gut Bacteria) יעמה יקדייח לש םתעפשה

Scientific Reports


2018 ינוי
(5) םייחה תא הכיראמ הריהמ הכילה
הכילה הילרטסוא University of Sydney-ב םירקוח ירבדל
םייחה תא ךיראהל היושע (Fast Walking) הריהמ
.(Extend Life)
התומתל ןוכיסה תא הניטקמ תעצוממ תוריהמב הכילה
בצקב הכילהו 20%-ב (All-Cause Mortality) הביס לכמ
.24%-ב ותוא הניטקמ (Brisk or Fast Pace) זרוזמ
בל תולחממ התומתל ןוכיס יבגל האצמנ המוד העפשה
.(Cardiovascular Disease Mortality) םד ילכו

רגובמה ליגה ינב יבגל האצמנ דחוימב הקזח העפשהה
ווח הלעמו הנש 60 ינב .(Older Age Groups) רתוי
תב תוירלוקסו-וידרק תוביסמ התומתל ןוכיס תדירי
.53% ריהמ בצקב םידעוצהו 46%

British Journal of Sports Medicine


2018 ינוי
םינש 4-ב םייחה תא הכיראהמ תיתד הנומא
םייח (Higher Power) ןוילע חוכב םינימאמה םישנא
היושע (Religious Faith) תיתד הנומא .ןמז רתוי
.םינש 4 דע-ב םייחה תא ךיראהל

,ב"הרא Ohio State University ירקוח לש םהירבדל
תדל יכ הארנ ,הז אשונב םירקחמ 2 ועציב רשא
,(Lifespan) םייחה ךרוא לע העפשה שי (Religion)
תייח לע תולעב ,תיתרבח היצקארטניאל המודב
.הריהמ הכילהו ,דמחמ

Social Psychological and Personality Science

..