2 תושדח - םייח תוכירא
Longevity - News 2
תילטנדנסנרט היצטידמ
(2) םתוא הכיראמ םייחב הרטמ
עיפשמ םאה הלביקש ךוניחה
תויביטינגוקו םייח תלחות
םייח תוכיראו ןמוש תמיסח
תונטק תוחפשמב םידלי ייח
םירבכעב םייחה תלחות תלדגה
םימי תוכיראו םינג תואטבתה
יגולויב ליגו םידיאונטורק
אירב םייח חרואל ץועיי
הריעצמ םיחמצמ תיצמת
גני'גייא יטנא תופורתו םויתיל
םייח הכיראמ תכשמתמ הדובע
םייחה תלחותו סרטס ,חור בצמ
התומתל ןוכיס הניטקמ תוליעפ
רבעמה ליגו םייח תוכירא
םייחה תלחותו םירפס תאירק
םימי תוכיראל HDL לורטסלוכ
םירוהה ייח תלחותו תונקדזה
םינאפסיהב תיטיא םד תונקדזה
םייחב םדקומ הנוזתה תעפשה
I-ה םלועה תמחלמ תוקונית
125 םייחה תלחות םומיסקמ
ןויריהה ינפל םאה לש BMI
םייחב רחואמ הנושאר הדיל
םייח הכיראמ תוירולק תלבגה
(1) םייח ךיראמ D ןימטיו ףסות
(2) םייח םיכיראמ ןדיסו D 'טיו
םיכורא םייחו ךומנ D 'טיו
תונקדזה הטיאמ הקיטויביטנא
םייח תלחות לידגמ םירבכעב ןג
חומב איה תונקדזהה
םימי תוכיראל םילונפילופ
עזג יאת לש םייחה תלחות
(1) םתוא הכיראמ םייחב הרטמ
םייח תלחות לידגמ ןפורפוביא
תוחיר תוהזל תלוכיה
?םירבגמ רתוי תויח םישנ עודמ
ותולק ןומרוההו ןואכידו סרטס
תיאת תונקדזהו םירוגמ םוקמ
תרפשמ םוצ הקחמה הנוזת
םייח הכיראמ ןטרסל הפורת
םימי תוכיראו היצנגילטניא
תונקדזהה תטאהל הפורת
םייח תלחותו םיפירח תונוזמ
םייח הכיראמ השלח הנירק
םירפשמ םיימוי םילויט
ץייוושב תויחל בוט שישקל
םייחה תלחותל םינגה יופימ
התומתו תונקדזה ,םזילובטמ


ואר
...1 תושדח - םייח תוכירא


= המלשה = 2009 ילוי
םייח הכיראמ תוירולק תלבגה
University of Wisconsin-Madison-ב סוזר יפוקב רקחמ
תומכב 30%-ב לבגומ ןוזמ ולביק רשא ,ב"הרא ןיסנוקסיוו
,(Calorie Restriction) תוירולקה תלבגהש אצמ תוירולקה
ךיראהל היושע ,(Malnutrition) הנוזת תתמ תוענמיה בגא
תוינורכ תולחמ ינפמ ןוכיס ןיטקהלו םייחה ךשמ תא
.(Chronic Diseases)

ךילהת תא הטיאמ תוירולק תלבגהש אצמנ םירקוחה ירבדל
םירקוחה .םיצע ינכוש םיפוק :םיטמירפב (Aging) תונקדזהה
תוחתפתהל ןוכיס הניטקה תוירולקה תלבגהש םג וניחבה
,3 יפ (Age-Related Diseases) ליגל הרושקה תולחמ
חומה תואירב תא הרפישו (Survival) תודרשיה הלידגה
לע יארחאה חומה רוזיאב רקיעב לח רופישה .(Brain)
םידוקפיתבו (Motor Control) תירוטומה תכרעמב הטילשה
הדובעה ןורכיז ומכ ,(Executive Functions) םיילוהינה
.(Problem Solving) תויעב ןורתפו (Working Memory)

Science


2012 סרמ
םייחה תא ךיראהל עייסמ D ןימטיו ףסות
...ירקוח


2012 ינוי
םישישקב םייחה תלחות תא םילידגמ ןדיסו D ןימטיו
...בוליש


2012 רבוטקוא
םיכורא םייחל רושק ךומנ D ןימטיו
...רקחמ


2013 יאמ
הקיטויביטנא תרזעב תונקדזהה ךילהת תטאה
,ץייווש Ecole Polytechnique Federale de Lausanne ירקוח
ךיראהל ,דבלב (Antibiotics) הקיטויביטנא תרזעב ,וחילצה
ידי-לע השענ רבדה .תולוגע םיעלותו תודוטמנ לש ןהייח תא
רוקמכ םישמשמה (Proteins) םינובלחל הנוזתה ירמוח תכיפה
.םירירשל היגרנא
(Genes) םינג 3 ,םירבכעה לש םונגב ,םירקוחה ורתיא ,ןכ ומכ
,50%-ב םתואטבתה תנטקה .םהייח ךרוא לע םיעיפשמ רשא
תא הכיראה ,םידדוקמ םהש םינובלחה לע עיפשהש רבד
,הקיטויביטנאב םיעלותה תלכאהו םוי 250-כב םירבכעה ייח
.םוי 20-כל 13-מ םייח תא הכיראה

Nature


2013 טסוגוא
20%-ב םירבכעב םייחה תלחות תא לידגמ דיחי ןגב יוניש
ב"הרא דנלירמ (NIH) National Institutes of Health ירקוח
האיבה (mTOR) דיחי ןג לש ותואטבתה תנטקה יכ םירסומ
תצובק לש (Lifespan) םייחה ךרואב תעצוממ הלדגהל
16-ב םדאה ייח תכראהל ךרע יווש םהש ,20%-ב םירבכע
.הנש 95-ל 79-מ :הנש

Cell Reports


2013 רבמטפס
חומב איה תונקדזהה
(Sirtuin) ןיאוטריס םיארקנה םינובלחה תצובק לש םתעפשה
םירקוח ברקב תקולחמב יונש (Longevity) םייחה תוכירא לע
.םינוש םירקחמב ולבקתהש םינוש םיאצממ ללגב ,םינוש

Washington University School of Medicine-ב רקחמ
ןובלחהש הליג ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא ב"הרא סיאול טנס
תונקדזהה תטאהל חומב לעופ ולא םינובלח תצובקמ Sirt1
תלד הנוזתל םירושק םהינשו םייחה תכראהו (Aging)
.(Low Calorie Diet) תוירולק
אלל תאז לכ ,(Vigor) ץרמה תרבגהל הז ןובלח לעופ ןכ
.(Dietary Restriction) תיתנוזת הלבגה
.16%-ב תובקנה לשו 9%-ב וכראתה םירכזה םירבכעה ייח

Cell Metabolism


2013 רבוטקוא
םימי תוכיראל םילונפילופ לש הלודג הכירצ
ךשמנש ,דרפס הנולצרב University of Barcelona-ב רקחמ
(Polyphenols) םילונפילופ לש הלודג הכירצ יכ אצמ הנש 12
ופתתשה רקחמב .30%-ב (Mortality) התומתה תא הניטקמ
.הלעמו 65 ינב םישנו םירבג 807

Journal of Nutrition


2013 רבמבונ
םדה לש עזג יאת לש םייחה תלחות
םצעה חמב ,םדה לש (Stem Cells) עזגה יאתש עודי
םה ןהב ,םינש תורשע ךשמב םימייקתמ (Bone Marrow)
יאת) םהמ םיחתפתמה םיאתהש דועב ,קלחתהל םיכישממ
רפסמ קר םידרוש (םדה תויסטו םינבל םיאת ,םימודא םד
םיאתב םתפלחהב ךרוצל דע םישדוח וא תועובש ,םימי
.םישדח
והמ ב"הרא University of Pennsylvania ירקוח וליג תעכ
יכ ררבתמ .קלחתהלו ךישמהל ולא םיאתל רשפאמה ןונגנמה
םהלש דחא קלחש ךכ ,ירטמיסא ןפואב םיקלחתמ עזגה יאת
.(Daughter Cell) תב אתל ךפוה רחאהו עזג את ראשנ

University of Pennsylvania


2014 יאמ
(1) םתוא הכיראמ םייחב הרטמ
םישנאש וליג הדנק Patrick Hill at Carleton Uni. ירקוח
(A Sense of Purpose in Life) םייחב הרטמ תשוחת םע
.םליגל רשק אלל ,רתוי בר ןמז תויחל םייושע
.שיא 6,000-מ רתוי ונחבנ ,הנש 14-מ רתוי ךשמנש ,רקחמב
ןוכיסה ןטק ןכ ,הקזח התייה הרטמה תשוחתש לככש אצמנ
.(Mortality) התומתל
לע ןגהל רזוע יתילכת תויהל יכ רבתסמ םירקוחה ירבדל
.םיריעצ לע רשאמ רתוי (Older Adults) םישישק

Psychological Science

...םג ואר
2015 סרמ
בלה לע הניגמ םייחב הרטמ תשוחת
...רקחמ


2014 רבמצד
םייחה תלחות תא לידגמ ןפורפוביאב שומיש
ואצמ ב"הרא ססקט Texas AgriLife Research ירקוח
,םוחו םיבאכ דגנ הצופנ הפורת ,(Ibuprofen) ןפורפוביאש
,(Over-the-Counter Drug) אפור םשרמ אלל תרכמנה
םינונימ .רתוי םיאירבו םיכורא םייחל לאיצנטופ תלעב איה
(Lifespan) םייחה תלחות תא ולידגה ןפורפוביא לש םיעובק
.םיבר (Species) םינימ לש
םהייח תא וכיראי םדא-ינבל םינתינה ,הז לדוג רדסב םינונימ
.םיאירב םייח לש הנש 12-כ םהש ,15%-ב

PLOS Genetics


2015 ינוי
םייחה תלחותו םינוש תוחיר תוהזל תלוכיה
,שיא 1,169 ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of Chicago-ב רקחמ
תוחיר תוהזל תחפומה רשוכה ילעבש אצמ ,הלעמו 57 ינב
םינשה 4-ב התומתל ןוכיס רתיב םייוצמ םימיוסמ (Odors)
.תואבה
ןחבמב ,תוחיר תוהזל רתויב ךומנה רשוכה ילעב ואצמנש ולא
,התומתל 45% ןב ןוכיס רתיב ויה ,םינוש תוחיר 40 ללכש
םיפתתשמה לע .רתויב בוטה היה םייוהיזש ולאל האוושהב
התיה םהינפב וגצוהש תויורשפאה 4 ןיבמ הזיא אוצמל היה
.הנוכנה הבושתה

Annals of Neurology


2015 ינוי
?םירבגמ רתוי תויח םישנ עודמ
...הרודהמ


2015 ינוי
ןוכידבו סרטסב םישנב ךומנ ותולק םימי תוכירא ןומרוה
ב"הרא University of California, San Francisco ירקוח
תוכומנ תומר תולעב ןה ינורכ (Stress) סרטסב םישנ יכ ואצמ
תונקדזה תסוומה (Klotho) ותולק ןומרוהה לש תיתועמשמ
.(Cognition) היצינגוק ריבגמו (Aging)

יטסיטואה םורטקפסה לע םידלי םע םישנ 90 ופתתשה רקחמב
אצמנ .תוכומנ ןומרוה תומר םע םישנ 88-ו (Autism Spectrum)
םימוטפמיס תולגמה םישנב רתוי תוכומנ הז ןומרוה תומרש םג
.(Depression) ןואכיד לש

Translational Psychiatry

...םג ואר
2014 יאמ
יביטנגוק דוקפית רפשמ םימי תוכירא ןג
...יאצממ


2015 ינוי
תיאתה תונקדזההו םירוגמה תנוכש תוכיא
אצמ ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-ב רקחמ
ןנשי ןהב תונוכשב םייחה םישנא ,יגולונורכה ליגל רשק אללש
תיגולויב הניחבמ םינקז ,םזילדנוו שער ,עשפ לש תוהובג תומר
תונוכשב םיררוגתמ םניאש ולא תמועל םינש רשעמ רתויב
.הז גוסמ

תואירבה לע תילילש העפשה שי תוחפוקמ תונוכשב םייחל
רקחמה .(Mental and Physical Health) תינפוגהו תילטנמה
םיקזנמ DNA-ה לע םיניגמ רשא םירמולטה תניחבב זכרתה
.שיא 2,902 ופתתשה רקחמב .אתה תקולח ידמ םירצקתמו

PLOS One


2015 ינוי
תואירבו םייח תלחות תרפשמ םוצ הקחמה הנוזת
IFOM FIRC Institute of Molecular Oncology ירקוח
הנוזת ימי 5-ב יד יכ ואצמ ,םירבכעב רקחמב ,הילטיא ונלימ
הקחמה (Calorie-Restricted Diet) תוירולקב תלבגומ
תא רפשל ידכ ,םישדוח 3 ךשמב ,שדוחב (Fasting) םוצ
ןוכיס ימרוג רפסמ תיחפהלו (Longevity) םייחה תוכירא
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו תרכוס ,(Cancer) ןטרסל

Cell Metabolism


2015 ינוי
תוריפה יבובזב םייח הכיראמ ןטרסל הפורת
הפורתש אצמ הינטירב University College London ירקוח
(Fruit Flies) תוריפ יבובזל תנתינה (Cancer Drug) ןטרסל
.עצוממב 12%-ב םהייח תא הכיראמ םירגוב

לש ותעפשה תא הליבגמה הפורתה יכ םיריבסמ םירקוחה
ךילהת תא בכעל היושע (Ras) סאר יורקה (Protein) ןובלח
.םייח ילעבב (Aging) תונקדזהה
םהש ךכב תרוקיבה תצובק יבובזמ רתוי ויח תוריפה יבובז
.רתוי בר ןמז םיאירב ורתונ

Cell


2015 ילוי
יטנג ורקיעב אוה םימי תוכיראו היצנגילטניא ןיב רשקה
...םירקוח


2015 טסוגוא
תונקדזהה תטאהל הפורת
...רקחמ


2015 טסוגוא
םייחה תלחות תא םילידגמ םיפירח תונוזמ
ןיס Chinese Academy of Medical Sciences ירקוח
םהב ,(Spicy Food) םיפירח תונוזמ לש םתכירצ יכ ואצמ
התומתל ןוכיס ןיטקהל היושע (Red Pepper) ףירח לפלפ
בל תלחמ ,(Cancer) ןטרס ןהב ,תומיוסמ תולחממ
יכרדב תולחמו (Ischemic Heart Disease) תימכסיא
.(Respiratory Diseases) המישנה

ופתתשה וב םדוק לודג רקחממ םינותנ וחתינ םירקוחה
,ןיסב םינוש םירוזיאמ םינש 79 דע 30 ינב שיא 487,375
הכירצ יכ אצמנ .עצוממב םינש 7.2 ךשמב ורטונ רשא
14% רועישב תחפומ ןוכיסל הרושק ףירח ןוזמ לש הפוכת
.עובשב תחא םעפמ תוחפ תב הכירצ תמועל ,התומתל

BMJ


2015 טסוגוא
םיבובז תובקנ ייח הכיראמ השלח הנירק
Moscow Institute of Physics & Technology ירקוח
תנניימ הנירק יכ הירואתה תא ונחב היסור הבקסומ
םיאולחת תאפרמ ךומנ ןונימב (Ionizing Radiation)
תא לידגהל ןכל היושעו (Radiation Hormesis) םינוש
.(Life Expectancy) םייחה תלחות

ההובג הנירקל ופשחנ םישנא םהב םירקמ רפסמ םירכומ
התחפ (Cancer) ןטרסה תלחמ תוחתפתה ירקמ רפסמו
.היסולכואה ראשל סחיב
םידימע ושענ ונרקוהש (Fruit Flies) תוריפה בובז ילחז
.הלדג םהלש םייחה תלחותו (Stress) סרטס ינפב רתוי

PLOS ONE


2015 רבמטפס
םייחה תלחות תא םירפשמ םיימוי םילויט
הדיעצ יכ אצמ הינמרג Saarland University-ב רקחמ
ןיטקהל יושע תוקד 25 דע 20 תב (Daily Walk) תימוי
.(Lifespan) םייחה תא ךיראהלו (Aging) תונקדזה

רחאל .הנש 60 דע 30 ינב םישנו םירבג ופתתשה רקחמב
זארמולטב רופיש לח םידעוצב יכ אצמנ םישדוח 6
םדב םינמס :p16m ןמסה תוליעפבו (Telomerase)
רופיש לע םידיעמה (Cellular Aging) תיאת תונקדזהל
.DNA-ב םימגפ ןקתמה ןונגנמב

European Society of Cardiology


2015 רבמטפס
ץייוושב תויחל בוט שישקל
החוורה תא ךירעהש ,Global AgeWatch Index 2015 ח"וד
(60 ליג לעמ) תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכהו תיתרבחה
(Switzerland) ץייווש יכ אצמ ,םלועה יבחרב תונידמ 96-ב
םישישק רובע וב תויחל םלועב רתויב בוטה םוקמה איה
(Norway) היגברונ ןה המישרב הל תובורקו (Older People)
.(Sweden) הידבשו

יפל ולא תונידמב םישישקה ייח ביט תא וכירעה םירקוחה
הלכשה ,(Health) תואירב ,(Income) הסנכה :םידדמ 4
הביבסהו (Education and Rmployment) הקוסעתו
.(Enabling Environment) תרשפאמה

Global AgeWatch


2015 רבוטקוא
םייחה תלחות תא םילידגמה םינגה יופימ
Buck Inst. for Research on Aging-ב ךרענש ףיקמ רקחמ
(Genes) םינג 238 רתיא ,םינש 10 ךשמנו ב"הרא הינרופילק
,(Yeast) םירמש יאת לש (Aging) םתונקדזה לע םיעיפשמה
.(Lifespan) םהייח ךשמ ךראתה ,ורסוה רשאכ רשא

Cell Metabolism


2015 רבוטקוא
התומתו תונקדזה ,םזילובטמ
םה ןמז המכ דוע קיודמב דומאל ןתינ יכ אצמ םיעלותב רקחמ
יכו םהלש (Metabolic Profile) ילובטמה ליפורפה יפל ,ויחי
.הנפמ תדוקנ הווהמ (Middle Age) הדימעה ליג

ןותנ) יופצ םייח ךרוא ךירעהל ידכ םויכ םישמשמה םילכה
יפרגואיג םוקימ ללוכ (המגודל ,חוטיב תורבח תוקוקז ול
תיאופר הירוטסיה ,(Geographical Location)
.(Lifestyle) םייח חרואו (Family Medical Histories)

-לע ,(Genetics) הקיטנגה תא ךכל םירקוחה םיפיסומ תעכ
ליפורפה תא םינוב םה םהמ ,םיטילובטמ 26 לש םנויפיא ידי
םייחה תלחות תכרעה םשל תאז ,תונטק םיעלות לש ילובטמה
םיילובטמ םייוניש ןיב וושה םירקוחה .(Life Expectancy)
םייוניש תובקעב ךורא ןמז ויחש ולאל תוילמרונ םיעלותב
.םהב ולחש םייטנג

Journal of Proteome Research


2015 רבמצד
םייחה חרואב יונישו תילטנדנסנרט היצטידמ
זארמולטה תא םילידגמ
ןוטגנישוו Howard University Medical Center-ב רקחמ
,הובג םד ץחל םע םישנו םירבג 48 ופתתשה וב ,ב"הרא
תילטנדנסנרט היצטידמ יכ אצמ ,תועובש 16 ךשמנ רשא
םייחה חרואב םייונישו (Transcendental Meditation)
םירציימ רשא (Genes) םינג 2 םיררועמ (Lifestyle)
ץחלב הדיריל רושקה םיזנא - (Telomerase) זארמולט
תוירלוקסו-וידרק תולחמ ,(Blood Pressure) םדה
רשא - (Mortality) התומתו (Cardiovascular Disease)
,(Chromosomes) םימוזומורכה תוצקל תולוקלומ םיפיסומ
.תורדרדיהו סרה ינפמ םהילע םיניגמו םירמולט םייורקה

PLOS ONE


2015 רבמצד
(2) םתוא הכיראמ םייחב הרטמ
ופתתשה וב ,ב"הרא קרוי וינ Mount Sinai Hosp.-ב רקחמ
ורטונ רשא ,םינש 67 עצוממ ליג ינב ,שיא 136,000-מ רתוי
לש הקזח השוחת םע םישנא יכ אצמ ,םינש 7 דע ךשמב
תחפומ ןוכיסב םייוצמ (Purpose in Life) םייחב הרטמ
.(Death) התומתו (CVD) םד ילכו בל תולחמל

Psychosomatic Medicine


2015 רבמצד
הדילהמ דליה תואירב לע עיפשמ םאה הלביקש ךוניחה
קונית יכ ואצמ הילרטסוא University of Sydney-ב םירקוח
-יתרבח ץחלמ ןכתי ,ןוכית רפס תיב המייס אלש םאל דלונה
תנגה םע דלוויהלי הטונ ,(Socioeconomic Stress) ילכלכ
,(Decreased Chromosome Protection) התוחפ םוזומורכ
,רתוי םירצק ,םימוזומורכה תוצק לע םיניגמה ,םירמולט ונייהד
םייח תלחותו (Cellular Aging) תיאת תונקדזה ןייפאמה רבד
,(Diabetes) תרכוסל ןוכיסה לדג ןכ ומכ .רתוי הרצק (Lifespan)
.(Cancer) ןטרסו (Obesity) רתי תנמשה

Journal of Perinatology


2015 רבמצד
תיביטינגוק תואירב םע הכורא םייח תלחות
לודיגה יכ םירסומ הינטירב Newcastle University ירקוח
םירושעה ינשב (Life Expectancy) םייחה תלחותב לחש
תיביטינגוק תואירבב ,ללכ ךרדב ,הוולמ היה םינורחאה
ינב ופתתשה רקחמב .תיסחי הבוט (Cognitive Health)
.הלעמו 65

The Lancet


2015 רבמצד
םייח תוכיראל הרושק ןמושה רבעמ תמיסח
Brown Uni.-ב םירבכעבו (Nematodes) תודוטמנב רקחמ
תעסהל יארחאה יעבט ןובלח יכ אצמ ב"הרא דנלייא דור
,(Cholesterol) לורטסלוכ ומכ (Transporting Fats) םינמוש
םילידגמה םיאת לש םיינויח םידוקפית בכעמ ,ףוגה יבחרב
.(Life Span) םייחה תלחות תא
תא הלידגה (Vitellogenin) ןינגולטיו יורקה ןובלחה תמיסח
.40% דע רועישב תודוטמנב םייחה תלחות

Autophagy


2016 ראוני
םינש 3-ב הכורא תונטק תוחפשמב םידלי לש םייחה תלחות
Johns Hopkins Bloomberg School of Pub. H.-ב רקחמ
יכ אצמ ,תוחתפתמ תונידמ 35-ב ךרענש ,ב"הרא רומיטלוב
ודלונ רשא םידלי לש (Life Expectancy) םייחה תלחות
האוושהב םינש 3-ב ןטק ,תוינע תונידמב ,תונטק תוחפשמל
.רתוי תולודג תוחפשמל ודלונש

International Conference on Family Planning
in Nusa Dua, Indonesia


2016 ראורבפ
35%-ב םירבכע לש םייחה תלחות תא ולידגה ויאמ ירקוח
םניאש םיאת יכ ,וארה ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
,ליגה םע םירבטצמו (Senescent Cells) רתוי םיקלחתמ
תואירבה לע ילילש ןפואב םיעיפשמ ,םיילמרונ םירבכעב
.35% דע-ב (Lifespan) םייחה ךשמ תא םירצקמו

עובק ןפואב תעצובמש הלועפ ,ולא םיאת תקחרה יכ אצמנ
ןמזה םע ךא ,(Immune System) ןוסיחה תכרעמ ידי-לע
םיינטרס םילודיג תוחתפתה תבכעמ ,הליעי יתלבל תכפוה
תומקר לש םדוקפית תא תרמשמ ,(Tumor Formation)
(Preserves Tssue and Organ Function) םירביאו
.יאוול תועפות אלל ,(Life Span) םייחה תלחות תא הכיראמו

םהל םיכומסה םיאתב םיעגופה םימרוג םירציימ ולא םיאת
הרושקה (Chronic Inflammation) תינורכ תקלדל םימרוגו
.ליגל תורושקה תולחמו השלוחל
תקחרהל AP20187 היורקה תבוכרתב ושמתשה םירקוחה
.םירבכעה לש םפוגמ ולא םיאת

Nature


2016 ראורבפ
םימי תוכיראו םינג תואטבתה
Scuola Normale Superiore di Pisa ירקוח לש םהירבדל
ינבב םינג לש םתואטבתה יסופדב םילדבה הילטיא הזיפ
.םייחה תלחות תא תוזחל היושע רעונ
(Genes) םינג רשאכ יכ וליג םה Killifish יגדב שומיש ךות
ייח ,ריעצ ליגב אתב היגרנאה רוציי ךילהתב תוחפ םיליעפ
.םיכראתמ םיגדה

Cell Systems


2016 סרמ
רתוי ריעצ יגולויב ליגל םירושק םידיאונטורק
םיארמ האירוק Seoul National University-ב רקחמ יאצממ
היושע םדב (Carotenoids) םידיאונטורק לש ההובג המר יכ
םדאה תא תושעלו (Cellular Ageing) תיאת תונקדזה טיאהל
.יגולונורכה וליגמ ריעצ (Biological Age) יגולויב ליג לעבל

םתכראהל הרושק האצמנ םידיאונורק לש םתכירצ תלפכה
.2%-ב ,םירמולטה לש
ופתתשה רשא שיא 3,660 לש םהינותנב ושמתשה םירקוחה
.(NHANES) םדוק לודג רקחמב

European Journal of Nutrition


2016 סרמ
ךוראה חווטל ביטימ אירב םייח חרואל ץועיי
חרואל ץועיי ללכש ,שיא 25,915 ופתתשה וב ,יגברונ רקחמ
תא ןיטקה םינש 5 ךשמנש ,(Healthy Lfestyle) אירב םייח
(Heart-Related Death) בלל הרושקה התומתל ןוכיסה
הצובק ינבל האוושהב ,תואבה םינשה 40 ךשמב 29%-ב
.המוד ץועי ולביק אלש

...ללכ ץועיה
.(Saturated Fats) םייוור םינמוש תכירצב התחפה
.(Vegetables) תוקריו (Fish) םיגד ירצומ תכירצ תלדגה
.םלקשממ דירוהל וחנוה (Overweight) רתי לקשמ ילעב
.תאז קיספהל וחנוה (Smoking) םינשעמ

Journal of Internal Medicine


2016 סרמ
רתוי םיריעצ םכתא תושוע תומיוסמ תויחמצ תויצמת
תויצמתש וליג הדנק לואירטנומ Concordia University ירקוח
תונוכת ילעב םיחמצ תוצובק 6-מ (Plant Extracts) תויחמצ
.הבוט הדובע השוע (Anti-Aging) גני'גייא יטנא לש

המוד (Yeast) םירמשה יאתב הנקיזה תומדקתה ךילהתש ןוויכ
םיחמצמ תויצמתה תעפשה תא םירקוחה וקדב ,םדאבש הזל
.תיגולונורכה תונקדזהה תטאה תניחבמ םהילע םינוש

תוברעתה העצוב ,תומיוסמ תולחמ לש ןיופירב דקמתהל םוקמב
וב בכעל היושע רשא ,תונקדזהה לש םיירלוקלומ םיכילהתב
.ליגב תורושקה תוערפהה תיברמ לש ןתומדקתהה תא תינמז

Oncotarget


2016 לירפא
גני'גייא יטנא תופורת רפשמ םויתיל
םיחוודמ הינטירב ןודנול University College London ירקוח
דירולכ םויתיל תרוצב ,(Lithium) םויתיל ולביקש תוריפ יבובז יכ
רחואמ וא םתורגבב ,ךומנ ןונימב ,(Lithium chloride/LiCl)
16-ב (Lifespan) םייחה ךשמ תא ךכב ולידגה ,םהייחב רתוי
.תרוקיבה תצובקל האוושהב םיזוחא 18 דע

(Fruit Flies) תוריפ יבובז
יבובזב ,םדא-ינבל םיעגונה ,םירקחמב שומישל הביסה
םינג םתואמ 75% םדאה םע םיקלוח םהש איה תוריפ
.םדא ינבב תולחמל םימרוגה

.יאוול תועפות לכ והוז אל םויתיל לש םיכומנ םינונימב שומישב
.םייח תרצקמ העפשה התייה םיהובג םינונימל תאז םע
הלוקלומה תלועפ תא םלוב םויתילה םירקוחה ירבדל
תררועמ רשא Glycogen Synthase Kinase-3/GSK-3
ומכ ,(Age Related Diseases) ליגב תורושקה תולחמ
ןוסניקרפ תלחמו (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ
.(Parkinson's Disease)

Cell Reports


2016 לירפא
םייחה תא הכיראמ תכשמתמ הדובע
הדובע יכ םיחוודמ Oregon State University ירקוח
םייחל ליבוהל היושע (השירפה ליג) 65 ליגל רבעמ
הדובעהמ תמדקומ השירפו (Longer Life) רתוי םיכורא
.םדקומ תוומל ןוכיס םרוג הווהמ (Retiring Early)

רחאל הנש הדובעהמ םישרופ רשא םיאירב םירגובמ
,איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס ךכב םיניטקמ 65 ליג
םייח חרוא ,תויפרגומד תויעב ןובשחב םיחקולשכ םג
.תואירבו
ךרוא תא םה םג םילידגמ םילוח םמצע םיאורה םישנא
ופתתשה רקחמב .הדובעה ךשמהל תודוה םהייח
.שיא 2,956

Journal of Epidemiology and Community Health


2016 לירפא
םייחה תלחות תא םיניטקמ סרטסו חור בצמ
,ב"הרא Indiana Uni. School of Medicine-ב רקחמ
םינגה םהמ הליג (Roundworm) תולוגע םיעלותב רזענש
(Mood) חורה בצמש ךכב םיברועמ רשא (Genes)
תמדקומ תונקדזהל םימרוג (Stress) ישפנ ץחל/סרטסו
ךילהתב ףתתשמה ירקיעה ןגהשכ ,(Premature Aging)
.םינג 134 ךכב םיברועמ לכה ךסשכ ,ANK3 אוה הז

Molecular Psychiatry


2016 ינוי
התומתו תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס הניטקמ תוליעפ
תורישע תונידמ 17-מ שיא 141,601 ופתתשה וב רקחמ
(Physical Activity) תינפוג תוליעפש אצמ (PURE) תוינעו
םינשה 5-ב (MI) בלה רירש םטואל ןוכיסה תא הניטקמ
תוליעפ רחא בקעמה .םיזוחא 50 דע 28-ב התומתלו תואבה
.םינש 5 ךשמנ רקחמב םיפתתשמה

World Heart Federation's World Congress
Cardiovascular Health 2016 & of Cardiology


2016 טסוגוא
ישנה רוזחמה לש תרחואמ העפוהל הרושק םייח תוכירא
רבעמה ליגו
ברקב דחוימב םילודג הנש 90 ליגל עיגהל השיא לש הייוכיס
ןהלש הנושארה רוזחמ/(Menstruation) תסווהש םישנ
ופתתשה רקחמב .רוחיאב ועיגה (Menopause) רבעמה ליגו
וינותנש (Postmenopausal) רבעמה ליג רחאל םישנ 16,251
.(Women's Health Initiative) םדוק לודג רקחממ ופסאנ

ןוכיס רתיל הרושק האצמנ רוזחמה לש תמדקומ העפוה
(Diabetes) תרכוסל ,(Adult Obesity) תורגבב רתי תנמשהל
.(Cardiovascular Disease/CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמלו

Menopause


2016 טסוגוא
םייחה תלחות תא הלידגמ םירפס תאירק
Yale University School of Public Health-ב רקחמ
(Reading Books) םירפס תאירקש אצמ ב"הרא ןבייה וינ
לככו םייתנש דע-ב (Lifespan) םייחה תלחות תא הלידג
.רבדה בטיי רתוי םיארוקש

ועציב רשא הלעמו 50 ינב םישנו םירבג 3,635 ינותנ חותינ
םדוק לודג רקחממ וחקלנ םירקוחה
םירפס תאירק יכ הליג (Health & Retirement Study)
.23% דע-ב (Survival) תודרשיהה רועיש תא תרפשמ
.עצוממב הנש 12 ךשמב ורטונ רקחמה יפתתשמ

Medicine & Social Science


2016 טסוגוא
םימי תוכיראל רתויב בוטה אוה HDL לורטסלוכ
Washington University School of Medicine-ב רקחמ
HDL לורטסלוכ לש תינוניב המר לע הרימש יכ אצמ ב"הרא
.(Live Longer) רתוי ךורא ןמז תויחל רוזעל היושע
תורושק ואצמנ HDL לש תוכומנו תוהובג תומר ןה יכ ררבתמ
.תע םרטב תוומל רתוי הובג ןוכיסל

.אבצ יאצוי םירבג 1,764,986 לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
ולשכ עודמ עיבצהל םייושע ,םירקוחה ירבדל ,ולא םיאצממ
.HDL לורטסלוכה תומר תא לידגהל םיינילק תונויסנ

Clinical Journal of the Am. Society of Nephrology


2016 טסוגוא
םירוהה לש םייחה תלחותב היולת הבוט תונקדזה
רטסקא University of Exeter Medical School-ב רקחמ
,ויהי רתוי ךורא ןמז ויח םהירוהש ולא יכ אצמ
םיררחושמ ,יאדוול בורק
ןטרס תולחממו תומיוסמ (Heart Problems) בל תויעבמ
.םהייחל 70-הו 60-ה תונשל םסנכיהב (Cancers)

,73 דע 55 ינב שיא 186,000-כ יבגל םינותנ וחתינ םירקוחה
.םינש 8 דע ךשמב ורטונש

Journal of the American College of Cardiology


2016 טסוגוא
םינאפסיהה ברקב תיטיא םד תונקדזה
ב"הרא University of Utah ירקוח ועציבש DNA תוקידב
(Diabetes) תרכוס לש הובגה רועישה תורמל יכ וליג
רתוי (Hispanics) םינאפסיה-ה םייח תורחא תולחמו
.תורחא תוינתא תוצובק תמועל

Uni. of California-Los Angeles/UCLA-ב םירקוח ירבדל
CDC-ה .םדה לש רתוי תיטיא תונקזה איה ךכל הביסה
םינאפסיה-ה לש תעצוממה םייחה תלחותש רסומ ב"הרא
םינבל םיאקירמא ברקב םינש 78.8 תמועל ,םינש 81.6 איה
םינש 74.9-ו םירוחשה םיאקירמאה ברקב םינש 75.3-ו
לעש ןייצל ןיינעמ .המאתהב ,םינאפסיה םניאש ולא ברקב
םיהובג םירועיש ילעב םה ןמז רתוי םייח םינפסיההש ףא
.תולחמ לש רתוי

Genome Biology


2016 רבמטפס
םייחה ךרוא לע םייחב םדקומ הנוזתה תעפשה
לש םהייח ךרואב וקסעש םימדוק םירקחמ לש הזילנא-הטמ
,דעוימ ןוזמ ולביקש ,םירפרפב הלכו הדבעמ ירבכעב לחה
םייחה ךרוא לע העפשה ןיא םדקומה ליגב הנוזתל יכ אצמ
.(Longevity)

BIOLOGY LETTERS


2016 רבמטפס
גרהנ וא עצפנ םהיבאש הנושארה םלועה תמחלמ תוקונית
תוחפ םייח
תועפשהה תא וקדב תפרצ Hopital du Kremlin-Bicetre ירקוח
םייחב םדקומ (Psychological Stress) יגולוכיספה סרטסה
והיז םירקוחהש רחאל רחאל השענ רבדה .ךוראה חווטה לע
ודלונש םידליב רתוי הרצק (Life Expectancy) םייח תלחות
השק עצפנ וא גרהנ םהיבא רשא ,1916 דע 1914 םינשה ןיב
.(World War I) הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב

ןיב תפרצב ודלונ רשא םידלי 4,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב ,1916 דע 1914 םינשה
,דליה תדיל ינפל ,השקה ותעיצפ וא באה תומ יכ אצמנ
.םינש 2.2-ב דליה ייח ךרוא תא הרציק

55th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Endocrinology


2016 רבוטקוא
הנש 125 אוה םייחה תלחות םומיסקמ
Albert Einstein College of Medicin-ב םירקוח ירבדל
.דבלב הנש 125 ליגל עיגהל לגוסמ םדאה ב"הרא קרוי-וינ
(Jeanne Calments) השא העיגה ב"הראב יכ ןייצל שי
.הנש 122 ליגל

Nature


2016 רבוטקוא
קוניתב םירמולטה ךרוא לע עיפשמ ןויריה ינפל םאה BMI
סקדניא היגלב University of Hasselt ירקוח לש םהירבדל
(Pregnancy) ןויריהה ינפל םאה לש הובג (BMI) ףוגה תסמ
יגולויבה וליג לע עיפשהלו םירמולטה ךרוא תא רצקל לולע
.דולייה לש (Biological Age)
תוהמיא לש תוגוז 702 ופתתשה ,םינש 5 ךשמנש ,רקחמב
רטמל ג"ק 24.1 ןב עצוממ BMI-ו םינש 29.1 עצוממ ליג תונב)
.ןקוניתו (עובירב

BMC Medicine


2016 רבמבונ
םייחה תלחות תא הלידגמ םייחב רחואמ הנושאר הדיל
ב"הרא University of California-San Diego-ב רקחמ
,(Later Life) רחואמ ליגב הנושאר הדיל תווחה םישנ יכ אצמ
ןהייח תא ךכב ךיראהל תויושע ,34 ליגל 30 ליג ןיב ונייהד
וכיראה הלעמו הנש 35 ליגב ודליש םישנו 28%-ב (Lifespan)
.23%-ב ןהייח תא
,תוילילש תואצות ןווגמב הכורכ רחואמ ליגב הדיל תאז םע
תודלומ תויוכנו (Multiple Births) םיאצאצ תבורמ הדיל ומכ
.(Congenital Disabilities)

םדוק לודג רקחממ םישנ 20,000 ינותנ ודמע םירקוחה תושרל
.הנש 90 ליגל 54% ועיגה ןהמ ,(Women's Health Initiative)
,'גלוק תורגוב בורל ויה 90 ליג דע ויחש םישנ יכ םג אצמנ
רתי תנמשהמ ולבס אל ןבור .ההובג הסנכה תולעבו תואושנ
.תינורכ הלחמ לש הירוטסיהמ וא

American Journal of Public Health

.