ןנגיל
Lignan
(חמוצה םלועמ ןגורטסא ייומד םירמוח) םינגורטסאוטיפ םה םיננגיל
.םייטנדיסקוא יטנא

...ב םייוצמ םה
.רתויב הלודגה תיסחיה ןנגילה תומכ היוצמ התשפ יערזב (1)
םשלו Secoisolariciresinol diglycoside יורק הז ןנגיל     
.Seco וא SDG רוציק     

איה החנהה .םירקוח דוע םתוא ,תוינטרס יטנא תונוכת ןנגילל
םינומרוה תפלחהב לופיטבןגורטסאה תא ףילחהל יושע אוהש
תולחמ ,דש ןטרסל ןוכיס ךכ עונמלו רבעמה ליג רחאל םישנב
.קיתרנהמ םומידו (םדה ילכו בלה לש) תוירלוקסו-וידרק

התשפ ןמשב ןנגיל
ךילהתב תדבוא ותלוכת תיברמ .ןנגילב םירישע התשפה ינמש לכ אל
,ההובג התשפ ןמשב ותלוכת .רוצייה תעב ןמשה רבוע ותוא ,ןוניסה
.ךוכיזו ןוניס יכילהת תוחפ רבע ןמשהש לככ
.רצומה לע המושר היהית ןנגילה תלוכת תגרד
.תוסומכבו תילזונ הרוצב גישהל ןתינ ןמשה תא

תושדח
2003 טסוגוא
םחרה תיריר ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ םינובאלפוזיא
יטיס ןוינוי Northern California Cancer Center ירקוח ירבדל
תולילכמה (רבעמה ליג רחאל דחוימב) םישנ תויושע ב"הרא
תיריר ןטרסל ןוכיס ךכ ןיטקהל םיננגילו םינובאלפוזיא טירפתב
.(Endometrial cancer) םחרה
םישנב אצמנ םחרה תיריר ןטרסל דחוימב הובג ןוכיס
לש תונטק תויומכ וכרצש ,רבעמה ליג רחאל ,תונמש
.םינגורטסאוטיפ
.Journal of the National Cancer Institute

2005 יאמ
תינומרע ןטרסל ןנגיל
עייסל התשפב םרוקמש םיננגיל םייושע םיידנלוה םירקוח ירבדל
.הריפש תלדגומ תינומרע תטולבב לפטל
,Acatris תידנלוהה הרבחה ידי-לע ןמומ ,תודלוחב השענש רקחמה
.רבגל יאופר ףסות חתפל תנווכתמה

2005 יאמ
יביטנגוק דוקפית רפשמ ןנגיל
Julius Center for Health Sciences-ב םירקוח יפל
דוקפית רמשל ןנגיל תכירצ היושע ,דנלוה טכרטוא
ןוכיס ןהב ןיטקהלו רבעמה ליג רחאל םישנב יביטינגוק
.רמייהצלא

.Journal of Nutrition

2006 סרמ
רבעמה ליג רחאל ףסות ןנגיל
הילטיא הזראו University of Insubria-מ םירקוח
ץעמ ןנגיל לש ג"מ 30 דע 10 ןב ימוי ףסותש ואצמ
רבעמה ליג רחאל םישנל עייסמ (Spruce) תיחושאה
.וילא תורושקה תועפות לע רבגתהל
תיגולויבה ותונימזו התשפ יערז תופכ 3 תליטנל ךרע הווש הז ןונימ
.רתוי ההובג (Bioavailability)

2006 לירפא
בלל םיליעומ םניא םיננגיל
National Public Health Institute-ב יניפ רקחמ יפל
הנגהל ליעומ וניאו טעמכ םיננגילב רישע טירפת יקניסלה
.בל תלחמ ינפמ
ןנגיל תכירצ יכ אצמש ,םדוק יניפ רקחמ תובקעב השענ רקחמה
-וידרק תולחמו 55%-ב תילילכ בל תלחמל ןוכיס תיחפהל היושע
.45%-ב תוירלוקסו

.American Journal of Epidemiology

2006 ינוי
דש ןטרס ינפמ ןגמ ןנגיל
,הינמרג ןכנימ Technical University-מ םירקוח יפל
ןוכיס ןיטקהל םיננגיל לש תרבגומ הכירצ היושע
.78%-ב ,רבעמה ליג ינפל תואצמנה םישנב ,דש ןטרסל

.European Journal of Cancer Prevention

2006 ינוי
תעבטה יפו סגה יעמה ןטרס תעינמל ןנגיל
הכירצ יכ ואצמ Wageningen University-מ םיידנלוה םירקוח
יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע םיננגיל לש תרבגומ
.תיצחמ ידכל ,(Colorectal cancer) תעבטה
יפו סגה יעמה לש המונדאמ םילבוסל ליעוהל םג היושע םתכירצ
תוחתפתה םירשבמה םילודיג ,(Colorectal adenoma) תעבטה
.ןוכיסה תנטקהו םיננגילה תכירצ תומכ ןיב רשי סחי אצמנ .תינטרס

.Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention