ןומיל ןמש
Lemon Oil
,תינוציחה ןומילה תפילק תבכישמ זתינ רשא לזונה אוה ןומיל ןמש
ובכרהו 6% ןב זוכירב הפילקב יוצמ הז לזונ .ץחל הילע לעפומשכ
לש תוריעז תויומכ ןכו לארטיצ 5% ,(Limonene) ןנומיל 90%
,(Alpha-terpineol) לואניפרט הפלא ,(Citronellal) ללנורטיצ
.(Geranyl acetate) לינרג טטצאו (Linalyl) לילניל
.רדה ירפ לש םיענ חוחינ לעב אוהו ריהב קרקרי-בוהצ עבצ ןמשל

.קוקיזב וא ,ץחל תחת ,הרק השיבכב ןומיל ןמש םיקיפמ הישעתב
.םינומיל 1,000-כ םישורד ןומיל ןמש ג"ק 1/2 יוצימל

ןומילה ןמש תונוכת
.היגרנא ררועמ .ןנערמ
.עקר חוחינ ןתמל ךכיפל שמשמו הבשחמלו ףוגל תוינויח בישמ

ןומילה ןמש שמשמ ,ולא ויתונוכתל תודוה
.םינובסבו יפויה חופיטו הקיטמסוק ירישכתב

...םירחא םינמש םע בטיה גזמתמ ןומיל ןמש
.זופת יחרפ
.(Geranium) םוינרג
.(Sandalwood) םוגלא
.(Resinous Essential Oils) ףרש ינמש
 
.רדנבל
.התה ץע
.רמוש
.הנובל
םייתיב םישומיש
ןומיל תפילקל ףילחת ןומילה ןמש לש הנטק תומכ תשמשמ חבטמב
...ומכ ,םינוש םילישבתל םיפיסומ התוא ,תררוגמ
.הפאמ ירבד .םיטלס .םינתפל
יוקינ ירישכתב ביכרמ ןומילה ןמש שמשממ ,ןנערה וחירל תודוה
.תיבל םינוש
 
...ךרוצל ,וסוסרו םימ רטיל יצחל ןומיל ןמש תופיט 5 ופיסוה
,יגוס לכ תדמשה ידי-לע ,ונקנש רשבו תוקרי ,תוריפ לע הרימש
.e.Coli-ה קדייח ללוכ ,םיקדייחה    
,ריוא גוזימו רורוויא תוסינכ סוסיר י"ע ,תוחיר תגפהו יוטיח
.היטמאה רדחו דמחמה תויח ץברמ רוזיא    
תליבט ידי-לע םג תושעיהל ןתינ .תיבה יטיהר (שילופ) תקרבה
.םימ תפסות אלל ,ןמשב תילטמ    
.תוררקתה תעינמו םיקדייח תליטקל ,םיינישה תושרבמ תא וססר
.םיקדייחה תדמשהל ,םילכה חידמל הפיט ופיסוה    
תרזעב וריסה ,תופיט רפסמ וזיתה ,דגבמ זירג םתכ תרסהל
.ליגר סוביכב וכישמהו תילטמ    
.םיקדייחמ םרוהיטל היתשה ימל תופיט רפסמ ופסוה

ןומיל ןמש תנכה

.הוועשב םיסוכמ םניאש םינומיל 3 ופלק .1 
.הלודג תילירטס תנצנצב תופילקה תא וחינה .2 
.תיז ןמש רטיל-ילימ 500-ב וסכ .3 
.רירקו ךושח ,רוגס םוקמב עובש וחינהו תנצנצה תא ומטא .4 

בל ומיש
םהב שמתשהל ולדתשה .םילבגומ ףדמ ייח רדהה ירפ ינמש לכל 
.השיכרה םוימ הנש יצח ךות 
.רועב םילופיטבו םייאופר םילופיטב וליעוי אל םינשי םינמש 
הרהזא
םוח רוקממ וקיחרהו םוטא ילכב ולא םינמש וקיזחה
.ררקמב םתוא רומשל ץלמומ .הרישי שמש תנירקמו   

םידליל רונ-יד-ןיקוקיז
תפילק לע ,הבהלה תברקב ,וצחלו רנ וקילדה 
.(רחא רדה ירפ לכ תפילק וא) ןומיל 
 .ביהרמ הזחמ ווהיו וקלדי הפילקהמ  םיזתנה 

םייאופר םישומיש
...ןומיל ןמש שמשמ םיכומנ םינונימב 
...תינוציח
.קולדו ןמש רועב לופיטל םירישכתב ביכרמ
,םויב םיימעפ עצובי םושייה .(Warts) תולביב לופיטל
.ןטק חטש לע םעפ לכב   
...תימינפ
.םייעמב םיזג ךוכיש

תורהזא
.םידאהל רועל םורגל לולע ,ינוציח ,רתי שומיש
ילעבל יוריג םורגל לולע לוהמ וניאש ןומיל ןמש
.שיגר רוע    
.(Photosensitivity) רואל רתי תושיגר םורגל לולע ןמשה
!שמש רואמ קחרתהל שי ,וב לופיטה רחאל