LDH תקידב
LDH test
זנגורדיהד טאטקל םיזנא אוה LDH
ומויקל יללכ ןמס שמשמ רשא ,(Lactate dehydrogenase)
םיבלשב הלחמל ןמסו ותרמוח תגרד ,ינורכ יתמקר קזנ לש
.םימדקתמ

טאבוריפ תרמהב תימיכה הבוגתה לע עיפשמ LDH
םירירשה תלועפ .(Lactate) טאטקלו (Pyruvate)
רשא טאטקלל (Glucose) זוקולג תרמהל תמרוג
.דבכב ףוסבל ףסאנו םדל ררחתשמ

רשא זוקולגל שדחמ טאטקלה תא ריממ דבכה
םירירש ידיב ףסאנ הז זוקולג.םדה לא ררחתשמ
תומקרו םימודא םד-יאת ,החונמב םייוצמה
.תופסונ


...ב םג רתיה ןיב ,ףוגב םיבר םירביאב יוצמ LDH םיזנא
.חומ
.םד יאת
.תואיר
.בל
.דבכ
.תוילכ
.דלשה ירירש

-וזיאה תא םג קודבל ןתינ ידמ הובג ךרע לבקתמ רשאכ
דקמתהל ידכ ,AST-ו ALP :(LDH isoenzymes) םימיזנא 
.יתייעבה רביאה והימ עובקל רשפאלו הייעבה םרוגב רתוי 

תומדקתה רחא בקעמב עייסל הויושע תזוח LDH תקידב
.ערל וא בוטל םא ןיב ,הייעבה 

המוארטמ םרגנש רירשב קזנ רטנל עייסת LDH תקידב
:(Hemolytic anemia) תיטילומה הימנא ןוחביאבו העיצפ וא 
.םתיינב לע הלוע םימודא םד יאת סרה בצק הב הימנא  


(LDH isoenzymes) LDH לש םימיזנא-וזיא
רוזעל ,תלדבמ הנחבאל רזע יעצמא שמשל םייושע
.הייעבב ברועמ ףוגב רביא הזיא עובקל

איה (Differential diagnosis) תלדבמ הנחבא
םילולע הינימסת רשא הייעב לש ןוחביא תטיש
.תחא הלחמ/הביסמ רתוי לע עיבצהל


האצותה תכרעה
םייולת ולאש ןוויכ ,םיטלחומ תוסחייתה יכרע ןיא LDH תקידבל
הב הדבעמהו הקידבה תטיש ,ןימ ,ליג ומכ ,םיבר םימרוגב
.תעצובמ איה

תוימואלניב 'חי) 333 דע 105IU/L איה תינייפוא LDHL תמר
.(רטילל 

הלש םימיזנא-וזיאה יסחי ןיב םייונישו ההובג LDH תמר
.יתמקר קזנ לע ללכ-ךרדב םיעיבצמ 

המ ןמז העיגמ ,יאתה קזנה תליחת םע הלוע LDH תמר
.ירוקמה הכרעל ףוסבל תדרויו ,האישל ךכ-רחא


הובג LDH
...לע עיבצהל הלולע ההובג LDH תמר
.ץבש :(Cerebrovascular accident) ירלוקסו-יחומ עורא
.בל ףקתה
.(Low blood pressure) ךומנ םד-ץחל
תופורת ,ןיריפסא ,העגרה :תומיוסמ תופורתב שומיש
.לוהוכלאו (Procainamides) םידימאניאקורפ ,תויטוקרנ  
.(Hemolytic anemia) תטילומה הימנא
.(Pernicious anemia) הריאממ הימנא
.הקישנה תלחמ
.(Intestinal pulmonary infarction) תואירב/םייעמב םטוא
.תוילכ תלחמ
.(Hepatitis) דבכ תקלד ומכ ,(Liver disease) דבכ תלחמ
.(Muscular dystrophy) םירירש ןווינ תלחמ
.(Pancreatitis) בלבלה תקלד
.תרחא ןטרס תלחמ וא המופמיל


ךומנ LDH
תויומכ תעילב בקע רצוויהל הלולעו תיתייעב הניא הכומנ המר
.C ןימטיו לש תולודג

םניא ךא ,LDH-ה תמר לע עיפשהל םייושעש םיפסונ םימרוג
...םניה הייעבל רוקמ םיווהמ
תינמז תולעהל לולע (Strenuous exercise) ינפוג רתי ץמאמ
.LDH-ה תמר תא 
לולע םימזגומ םוח יאנתב םדה תמגוד תקזחא וא יוקל לופיט
.הקידבה תואצות תא תוטהלו (Hemolysis) םד סמת םורגל 
.LDH-ה תמר תא הלעת םדה תויסט לש ההובג הריפס

...לש םירקמב םג שרדיהל היושע LDH תקידב
.B12 ןימטיוב רוסחממ האצותכ הימנא
.(Megaloblastic anemia) תיטסלבולגמ הימנא
.(Pernicious anemia הריאממ הימנא

.